Нийслэлийн налайх дүүрэг
Нийслэлийн налайх дүүрэг
Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
 
Даваа 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Мягмар 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Лхагва 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Пүрэв 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Баасан 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Бямба Амарна  
Ням Амарна

Хаяг: Партизаны 2 дугаар гудамж 40 дүгээр байшин
Утас: 70232369
Цахим хуудас: www.ndaatgal.mn
Шилэн данс: энд дарж үзнэ үү.

 

Чиг үүрэг үзэх
Бүтэц үзэх
Үзүүлж буй ажил үйлчилгээ үзэх
Ажлын чиг үүрэг
Нийгмийн даатгалын хэлтэс  /алба/ нь хариуцах ажлын чиг үүргийн хүрээнд Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах , НД-ын үйлчилгээний  үйл ажиллагааг шат шатандаа хүнд сурталгүй, чирэгдэлгүй шуурхай зөв зохион байгуулах, нэгж /алба/-д  хамаарах байцаагч ажилтнуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, тэдгээрийн өдөр тутамын ажлын гүйцэтгэл, тооцоо, тайлангийн гаргалтын үндэслэл, мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтэд хяналт тавих, нэгж хоорондын ажлын уялдааг зохицуулах, дотоод хяналтыг сайжруулхад  чиглэгдэнэ.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

Үйлчилгээний нэр төрөл

 

Бүрдүүлэх материал

 

Шийдвэрлэх хугацаа

 

Хариуцах мэргэжилтэн

 

Холбогдох утасны дугаар

 

1

 

ТЭЖЭЭГЧЭЭ АЛДСАНЫ ТЭТГЭВЭР

http://www.ndaatgal.mn/editor_imgs/158944886.gif Та дараах нөхцөлд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах боломжтой:


Ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас нас барсан даатгуулагч нийтдээ 20 ба түүнээс дээш жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн, эсвэл нас барахын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн бол түүний асрамжинд байсан хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүд тэжээгчээ алдсаны бүрэн тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй.

 

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр

-1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр, архивын лавлагаа

-Шимтгэл төлж ажилласан сүүлийн 20 жилийн доторх цалингийн тодорхойлолт

-Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар

-гэрлэлтийн баталгаа

-Нас барсны тухай гэрчилгээ

-16-19 насны хүүхдийн сургуульд суралцаж буй сургуулийн тодорхойлолт

-Өргөдөл болон 3х4 хэмжээний зураг 2 хувь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        30 хоног

 

 

Тэтгэврийн байцаагч

Г.Уугантуяа

1,4,7-р хороо хариуцсан байцаагч/

 

 

 

 

 

Тэтгэврийн байцаагч

Д.Оюунцэцэг

/3,2,5,6--р хороо хариуцсан байцаагч/

 

 

94942677

70232369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94942677

70232369

 

 

2

ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР

 Та дараах нөхцөлд тахир дутуугиин тэтгэвэр авах боломжтой.

Тэтгэвриин даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 20 ба түүнээс дээш жил төлсөн байх, эсвэл тахир дутуу болохын өмнөх 5 жилийн 3 жилд нь төлсөн даатгуулагч ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа 50-иас доошгүй хувиар алдаж тахир дутуу болсон тохиолдолд тахир дутуугиин БҮРЭН тэтгэвэр тогтоолгон авах эрхтэй. 

Санамж:
Эдгээр болзлыг хангаагүй ч нийтдээ 3 ба түүнээс дээш жил тэтгэвриин даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчид шимтгэл төлсөн хугацаанд ногдох тахир дутуугиин тэтгэврийг ХУВЬ ТЭНЦҮҮЛЭН тогтоож олгоно.
- Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, түүний хугацааг аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комисс тогтооно.
- Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалт 70 ба түүнээс дээш хувиар тогтоогдсон бол хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсанд, 50-69 хувиар тогтоогдсон бол хөдөлмөрийн чадвараа хагас алдсанд тус тус тооцно.

 

Бүрдүүлэх материал:
- Нийгмийн даатгалын дэвтэр
- Хөдөлмөрийн дэвтэр
- Хугацаат цэргийн алба хаасан бол цэргийн батлах
- 1995 оноос өмнөх 5 жилийн цалин хөлсийг сонгосон тохиолдолд байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, нягтлан бодогчийн гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажсан цалин хөлсний тодорхойлолт, лавлагаа
- Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон акт
- Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргоөдөл
- Иргэний үнэмлэх
 - 2 хувь цээж зураг /3x4/

 

 

 

            30 хоног

 

Тэтгэврийн байцаагч

Г.Уугантуяа

1,4,7,-р хороо хариуцсан байцаагч/

 

 

 

 

 

Тэтгэврийн байцаагч

Д.Оюунцэцэг

/3,2,5,6-р хороо хариуцсан байцаагч/

 

 

94942677

70232369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94942677

70232369

 

 

 

3

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭР

http://www.ndaatgal.mn/editor_imgs/158944884.gif Та дараах нөхцөл, болзлыг хангасан тохиолдолд өндөр насны тэтгэвэр авах эрхтэй:

1. Тэтгэвэр тогтоолгох насанд (эрэгтэй 60, эмэгтэй 55) хүрсэн байх 
2. 20-иос доошгүй жил шимтгэл төлж ажилласан байх 
3. Ажлаас чөлөөлөгдсөн (хөдөлмөрийн гэрээ дуусгавар болсон) байх 
 

Бүрдүүлэх материал:
- Нийгмийн даатгалын дэвтэр
- Хөдөлмөрийн дэвтэр
- Хугацаат цэргийн алба хаасан бол цэргийн батлах
- 1995 оноос өмнөх 5 жилийн цалин хөлсийг сонгосон тохиолдолд байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дарга, нягтлан бодогчийн гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажсан цалин хөлсний тодорхойлолт
- Тэтгэвэр тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл
- Иргэний үнэмлэх
- 2 хувь цээж зураг /3*4 хэмжээтэй зураг/

 

 

        30 хоног

 

Тэтгэврийн байцаагч

Г.Уугантуяа

1,4,7-р хороо хариуцсан байцаагч/

 

 

 

 

 

Тэтгэврийн байцаагч

Д.Оюунцэцэг

/3,2,5,6-р хороо хариуцсан байцаагч/

 

 

94942677

70232369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94942677

70232369

 

 

 

 

 

4

 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЧАДВАР ТҮР АЛДСАНЫ ТЭТГЭМЖ

http://www.ndaatgal.mn/editor_imgs/158944899.gif Та дараах нехцелд хөдөлмөрийн чадвар тур алдсаны тэтгэмж авах боломжтой.

Ердийн өвчнөөр өвчилж, эсвэл ахуйн осолд орж хөдөлмөрийн чадвараа тур алдахаас емне 3 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн. 
Хүүхдээ жирэмсний 7 сар хүртэл хугацаанд тээж дутуу төрүүлсэн, эсвэл үр хөндүүлсэн.

Хүүхдээ жирэмсний 7 сар хуртэл хугацаанд тээж дутуу төрүүлсэн, эсвэл үр хөндүүлсэн.

Шимтгэл телж ажилласан жил

Тэтгэмж бодох хувь

5 хуртэлх жил

50

5 — 14 жил

55

15 ба түүнээс дээш жил

75

 

 

 

 

 

 

Бүрдүүлэх материал:
- Нийгмийн даатгалын дэвтэр
- эмнэлэгийн хуудас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      -14 хоног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэтгэмжийн байцаагч Б.Амгаланбаатар

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    94942677

 

 

Ажилгүйдлийн тэтгэмж

- Аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч, 
- Tөрийн албан хаагчид , 
- Аж ахуйн нэгж байгууллагын болон иргэний малыг тэдэнтэй байгуулсан гэрээний дагуу маллаж байгаа малчин ажлаас халагдсаны тэтгэмж авах эрхтэй.

-Ажлаас чөлөөлөгдсөн тушаал эх хувиар

-НДДэвтэр

-Иргэний үнэмлэхний хуулбар

40 хоног

/өөрөөс шалтгаалсан/

76 хоног

/ажил олгогчийн санаачлагаар ажлаас чөлөөлөгдсөн бол/

Тэтгэмжийн байцаагч Б.Амгаланбаатар

 

        94942677

 

ЖИРЭМСНИЙ БОЛОН АМАРЖСАНЫ ТЭТГЭМЖ

 Жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрх:
Заавал болон сайн дураар даатгуулагч эх дараах 2 болзлыг хангасан тохиолдолд тэтгэмжийн даатгалын сангаас жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй.

 • Заавал болон сайн дураар даатгуулагч эх тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд төлсөн, үүнээс сүүлийн 6 сар нь тасралтгүй төлсөн байх,
 • Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлөх дээрх хугацааг хангасан даатгуулагч эх 196 хоног тээгээд дутуу төрүүлсэн болон үр хөндүүлсэн, жирэмсэлтийг эмнэлгийн аргаар тасалсан, мөн 196 хоног тээгээгүй боловч амьдрах чадвартай хүүхэд төрүүлсэн бол.

Дээр дурдсан эдгээр нөхцөлийг хангаагүй даатгуулагч эхэд жирэмсний, амаржсаны тэтгэмж авах эрх үүсэхгүй гэж ойлгоно.

 • Эмнэлгийн хуудас
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 

Заавал даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 100 хувиар тооцож тэтгэмжийн даатгалын сангаас 4 сарын хугацаанд олгоно.

Харин сайн дурын даатгуулагч эхийн хувьд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, орлогын дунджаас 70 хувиар тооцон мөн 4 сарын хугацаанд тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгоно.

 

 

 

 

 

 

 

Тэтгэмжийн байцаагч Б.Амгаланбаатар

 

 

 

 

 

 

 

 

             94942677

 

ОРШУУЛГЫН ТЭТГЭМЖ

Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгуй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч ердийн евчин, ахуйн ослын улмаас нас барсан тохиолдолд оршуулгын тэтгэмж 620000 төгрөгийг олгоно. Харин даатгуулагч уйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан овчний улмаас нас барсан бол оршуулгын тэтгэмжийг шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгуйгээр олгоно.

 

 • Бүрдүүлэх материал:
  - Нас барсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр
  - Нас барсан даатгуулагчийн даатгалын дэвтэр
  - Нас барсны гэрчилгээ
  - Өргөдөл

 

        Өдөртөө

 

 

Тэтгэмжийн байцаагч Б.Амгаланбаатар

 

 

94942677

 

Сайн дурын даатгал

Заавал даатгалд даатгуулснаас бусад  иргэд нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулж болно.  Үүнд:
   - Тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй
   - Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, малчид

- Сайн дураар даатгуулагч нь гэрээнд зааснаар шимтгэл төлөхөөр тохирсон сарын орлогын дүнгээс   12%-р тооцож төлнө  Үүнд:
  - Тэтгэврийн даатгалд — 10.0%
  - Тэтгэмжийн даатгалд — 1.0%
  - ҮОМШӨ даатгалд         — 1.0%                                                               Эрүүл мэндийн даатгал – 1.0%  

                                  Бүрдүүлэх бичиг баримт :                                                       - 3x4 хэмжээний зураг — 1 ш
 - Иргэний үнэмлэхний хуулбар                                                              - Нийгмийн даатгалын дэвтэр                                                                                                                                                     - Сайн дурын даатгалын мөнгөө  /ХААН-5749024593,                                                                                                                   ХАС-5000192425

ТӨРИЙН БАНК-312500527474/ дансанд тушааж ирээд гэрээ байгуулна.

 

 

Тухайн өдөртөө

 

Сайн дурын даатгал хариуцсан байцаагч С.Сарангэрэл

 

96644779

94942677

 

Эрүүл мэндийн даатгал

-Малчин

-Их дээд сургуулийн орой ангийн, МСҮТ-ийн оюутан

-Торорхой ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн

        Сард-670

      Жилд-8040

 

 

-Эрүүл мэндийн дэвтрийн үнэ 400

/Хаан банк маягтын данс-5749013762/

-1 хувь зураг

-Шимтгэл төлсөн баримт

/ Хаан банк шимтгэлийн данс-5749168773/

/Хас банк-5000192426/

/Төрийн банк-312500453548/

 

 

Тухайн өдөртөө

 

 

Эрүүл мэндийн даатгалын улсын байцаагч Х.Буд

 

     94942677

     70232369

 

ААН, компаниа шимтгэл төлөгчөөр бүртгүүлэх

-Компаний гэрчилгээ

-Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар

-Тамга

 

Тухайн өдөртөө

 

Хяналтын улсын байцаагч  Х.Орхонтуяа

 

70232369

 

 

Шимтгэлийн тайлан авалт, баталгаажуулалт

цахимаар тайлангаа илгээсний дараа цаасан тайлан

 

Сар бүрийн 30-ны          

           дотор шимтгэлээ төлсөн байх

 

Дараа сарын 05-ны дотор- тайлангаа илгээх, баталгаажуулах

 

Орлого шимтгэлийн байцаагч Э.Хандумаа

Б.Болорчимэг

 

       94942677

 

Архивын лавлагаа

-Хөдөлмөрийн дэвтэр

-Нийгмийн даатгалын дэвтэр

 

     1-3 хоног

Архивын ажилтан

Х.Билгүүн

 

       94942677

 

ААН, байгууллагын цахим программд нэвтрэх эрх авах

 

-

 

     Өдөртөө

Сүлжээний зохицуулагч Х.Билгүүн

 

       94942677