Сарын мэдээ
2019 оны 01 сарын төлөвлөгөө
2019/01/08

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

(01-31/I)

 

 • оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр                                                                              Налайх дүүрэг
 1. Бодлогын зорилтын чиглэлээр:

Хийх ажил

Хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт буюу  үр дүн

Тайлбар

 1.  

Засаг захиргааны анхан шатны  нэгж-хороонд санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлнэ. Дүүргийн Засаг даргад шилжүүлж болох бүрэн эрх, зарим төрийн үйлчилгээг хууль тогтоомжийн дагуу шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

 

02-31/I

Хороодын ажилтнуудын мэдээ, судалгаа үнэн бодитоор гарч, үйл ажиллагаанд  ахиц гарна.

 

 

 1.  

ХАСХОМ гаргах албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалт гаргах тухай

 

02/I

Албан тушаалтнуудыг бүрэн хамруулсан байх

 

 1.  

Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа албан тушаалтнуудын 2018 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах

 

 

02/I-15/II

Хуулийн хугацаанд хүлээн авч, тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргэсэн байх

 

 1.  

Нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулах журам батлах захирамж гаргуулах

10-15/I

 

Захирамж гарсан байна.

 

 1.  

Дүүргийн баримтат киног бүрэн дуусгаж хүлээлгэн өгөх

16-30/I

 

Хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 1.  

Хууль, эрх зүйн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан батлуулна.

 

02-31/I

Эрх зүйн төлөвлөгөөтэй болсон байна.

 

 1.  

2019 оны Цэргийн бүртгэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд батлан хамгаалах хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

02-21/I

Иргэний хууль эрх зүйн мэдлэг дээшилж, иргэний цэргийн үүрэг биелэгдэнэ.

 

 1.  

Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас 2019 онд зохион байгуулах сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах

10/I

Сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөтэй болно

 

 1.  

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг дүүргийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгжид шалган туслах ажлын удирдамж батлуулах

15/I

Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, цэргийн үүрэгтний биелэлт дээшилнэ.

 

 1.  

Цэргийн бүртгэлийг зохион байгуулсан тухай тайлан, мэдээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабт хугацаанд нь хүргүүлэх

23/I

Дээд шатны байгууллага үнэн зөв мэдээллээр хангагдана

 

 1.  

Цэргийн штабын 2019 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах

15/I

2019 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөт ажил батлагдах

 

 1.  

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлуудын техникийн тодорхойлолтыг бэлдэж, тендер зарлуулах

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

 

 1.  

Төсөвт болон орон нутийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлэн санхүүгийн тайланд тусгах ажлыг зохион байгуулна.

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

 

 1.  

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа гадна зар сурталчилгааны самбарын гэрээг байгуулаагүй аж ахуйн нэгж байгууллагад албан бичиг хүргэх

Сардаа

Албан бичиг аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргэгдсэн байна.

 

 1.  

Дүүргийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын асуудлыг хянан шийдвэрлэх зөвлөл байгуулж, зөвлөлийн дүрмийг батлуулах

Сардаа

Зөвлөл байгуулагдаж, дүрэм батлагдсан байна.

 


 1. Үндсэн үзүүлэлтийн чиглэлээр:

 

 

Хийх ажил

Хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт буюу  үр дүн

Тайлбар

 1.  

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, хороо, байгууллагын 2019 оны 1 дүгээр сард хийх ажлын төлөвлөгөө, 2018 онд  хийсэн ажлын тайланг нэгтгэж, удирдлагад танилцуулж, Нийслэлийн Засаг даргын хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлэх.

25/ХII-05/I

 

Тайлан, төлөвлөгөөг удирдлагад хянуулж, хугацаанд нь нэгтгэж, НЗДТГ-т хүргэсэн байх.

 

 1.  

Хэлтсүүдээс Тамгын газрын 2019  оны төлөвлөгөөнд тусгах саналыг авч нэгтгэн, удирдлагад танилцуулж, баталгаажуулах.

Сардаа

Төлөвлөгөөг хугацаанд нь нэгтгэж, удирдлагад танилцуулсан байх.

 

 1.  

Төрийн албан тушаалтны үр дүнгийн гэрээ, 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гаргаж, баталгаажуулах.

02-31/I

2019 оны үр дүнгийн гэрээ байгуулж батлуулсан байна.

 

 1.  

2018 онд хийсэн ажлаа архивын нэгж болгон бэлтгэнэ.

02-31/I

Архивын баримтаа хүлээнгэн өгсөн байна.

 

 1.  

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, байгууллагад ирсэн болон явсан бичгийн хэрэгжилтийн биелэлтийг удирдлагад танилцуулах.

02-30/I

Ирсэн бичгийн хугацаа хоцроолгүй хугацаанд албан бланкан дээр буулган баталгаажуулж тухайн газарт хүргүүлсэн байна.

 

 1.  

Дүүргийн Засаг даргаас  иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулна.

     Сардаа

Иргэдийн өргөдөл хүсэлт түргэн шуурхай шийдвэрлэгдсэн байна.

 

 1.  

Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний тайланг хүргүүлэх

 

20/I

Мэдээг хугацаанд нь нэгтгэх хүргүүлсэн байх

 

 1.  

Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдэд Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх

20/I

Бодитой үнэлсэн байх

 

 1.  

Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны үйл ажиллагаанд Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх

25/I

Бодитой үнэлсэн байх

 

 1.  

Дүүргийн цахим хуудасны мэдээлэл бэлтгэж, шинэ сайтыг ашиглалтанд хүлээн авах

02-30/I

 

Сайтад мэдээлэл орсон байна.

 

 1.  

Цаг үеийн мэдээллийг фэйсбүүк болон мэдээллийн сайтуудад нийтлүүлэх

02-30/I

Мэдээлэл олон нийтэд хүрсэн байна

 

 1.  

Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний бүтэн жилийн нэгтгэл гаргаж,  танилцуулах

07/I

 

Нэгтгэл гаргаж танилцуулсан байна.

 

 1.  

Төрийн албан тушаалтнууд 2019 оны үр дүнгийн гэрээ боловсруулан, удирдлагуудтай гэрээ байгуулах

 

 01-10/I

Гэрээ байгуулсан

байна.

 

 1.  

Дадлагын дохиог шинэчлэн батлуулах

Сардаа

Бэлэн байдал дээшилнэ.

 

 1.  

2018 оны илт болон нууц хавтаст хэргийг зааврын дагуу архивлаж, архивын нөхөн бүрдүүлэлт хийх.

Сардаа

Архив албан хэрэг хөтлөлт дээшилнэ.

 

 1.  

Хороодын хамтарсан багийн 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэстэй хамтран ажиллах

10/I

 

 

Төлөвлөгөө

батлагдсан байх

 

 1.  

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн гурвалсан гэрээний тайлангийн хурал зохион байгуулах

04/I

Хурал зохион байгуулсан байна.

 

 1.  

Эрүүл мэнд, халамжийн үйлчилгээг гэрээр хүргэх ажлыг зохион байгуулна.

Сардаа

Гэрээр үйлчилгээ хүрсэн байна.

 

 1.  

Төсвийн хуваарийн дагуу сар бүр санхүүжилтийн тооцоо хийж олгон, мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг зохицуулах

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

Тухай бүр

 1.  

Бүртгэлийн үндсэн болон нэмэлт данстуудад  орсон орлогын эх үүсвэрийг хуваарилах

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 1.  

Орон нутгийн орлогын эх үүсвэрийг хаах

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

Тухай бүр

 

 1.  

Төсөвт байгууллагуудын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг хэвийн  явуулахад шаардагдах жижиг мөнгөн санг гаргах.

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 1.  

Харилцагч байгууллагуудын төлбөр тооцоог түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.

02-25/I

Төлбөр тооцоо бүрэн  хийгдсэн  байна.

Тухай бүр

 

 1.  

2018 оны өдрийн гүйлгээний баримтыг бүрэн боловсруулж архивын нэгж үүсгэнэ.

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 1.  

Төсвийн байгууллагуудыг 2019 оны  төсвийн хуваарийн саналыг нэгтгэж, санхүүгийн дэмжлэгийн хуваарийн саналыг хүргүүлэх

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 1.  

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ гаргаж, удирдлага, иргэдийг мэдээллээр хангах

02-25/I

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 1.  

Шинээр нэмэгдэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүртгэн, цахим хуудсанд нэвтрэх эрхийг олгоно.

02-25/I

Шинээр нэмэгдэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүртгэсэн байх

 

Тухай бүр

 1.  

Төсвийн байгууллагуудын нэмэлт дансны төсвийн зарцуулалтын эрхийг хүсэлтийн дагуу нээлгэнэ.

02-25/I

 

Эрх нээсэн байх

 

Тухай бүр

 1.  

2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангилалаар гаргаж ЗГСУМС-ийн Фрийбаланс програмтай тулгах

02-25/I

 

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 1.  

2019 оны батлаглагдсан төсвийн хуваарийг Засаг даргаар баталгаажуулан байгууллагуудад хүргүүлэх

02-25/I

 

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 3. Бусад ажил

Хийх ажил

Хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт буюу үр дүн

Тайлбар

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн судалгаанд үндэслэн сургуульд суралцах боломжтой хүүхдүүдийг тодруулан Албан бус насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран ажиллах

 

 

20/I

Судалгаа мэдээлэл

үнэн бодитой гарсан

байна.

 

 

Жендэрийн дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсэгт Жендэрийн нөхцөл байдлын судалгааны тайланг танилцуулах

 

 

10/I

Тайлан мэдээ танилцуулагдсан байна.

 

 

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн “Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр баримтлах бодлого чиглэл батлах тухай” 03 дугаар тогтоолыг  байгууллагуудад хүргүүлэх. 

 

 

10/I

Байгууллагуудад хүргэж, эцэг эхийн зөвлөл байгуулсан байна.

 

 

Санхүү төрийн сангийн хэлтэсд ирсэн бичгийг судалж холбогдох хариуг хүргүүлэх

 

02-25/I

Санхүү төрийн сангийн хэлтэст ирсэн бичгийг тухай бүрт нь шийдэж, хугацаанд нь хариуг хүргүүлнэ.

Тухай бүр

 

Төсөвт болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын дахин үнэлгээг санхүүгийн тайланд тусгах сургалтыг зохион байгуулана.

02-25/I

Сургалт зохион байгуулсан байх

 

 

Дүүрэг болон байгууллагаас зохион байгуулсан олон нийтийн ажилд идэвхитэй оролцох

Сардаа

Тухай бүрт зарлагдсан ажилд хэлтсийн хамт олон бүрэн ирцээр идэвхитэй оролцож хэвшинэ.

Тухай бүр

 

Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Сардаа

Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүрт хэрэгжүүлж, танилцуулж хэвшинэ.

Тухай бүр

 НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

Холбоо барих
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо
Холбоо барих утас: 7023 3627
Имэйл хаяг: info@nad.ub.gov.mn
Copyright © 2019 Налайх дүүргийн засаг даргын тамгын газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.