Сарын мэдээ
2019 оны 02 сарын төлөвлөгөө
2019/02/05

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРД

ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

(01-28/II)

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 30                                                                        Налайх дүүрэг

 

  1. Бодлогын зорилтын чиглэлээр:

Хийх ажил

Хугацаа

Хүрэх үр дүн

Тайлбар

 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэлтэс, хороод, байгууллагуудад хүргүүлж, холбогдох заалтыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд нь тусгуулах

01-28/II

Холбогдох хууль, журамд нийцсэн байх

 

 

 

 

 

 

 

Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа албан тушаалтнуудын 2018 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах

 

 

I/28-II/01

Хуулийн хугацаанд хүлээн авч, тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргэсэн байх

 

 

Засаг захиргааны анхан шатны  нэгж-хороонд санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлнэ. Дүүргийн Засаг даргад шилжүүлж болох бүрэн эрх, зарим төрийн үйлчилгээг хууль тогтоомжийн дагуу шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

 

01-31/II

Хороодын ажилтнуудын мэдээ, судалгаа үнэн бодитоор гарч, үйл ажиллагаанд  ахиц гарна.

 

 

 

Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх

Сардаа

Бодитой үнэлэгдсэн байна

 

 

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх, харьяа байгууллагуудын 2018 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж зөвлөмж хүргүүлнэ.

Сардаа

Бодитой үнэлэгдсэн байна.

 

 

Дүүргийн удирдлагын Австрали Улсад хийх ажлын айлчлалын бэлтгэл ажлыг хангах

Сардаа

Үр дүнтэй айлчлал зохион байгуулж, гадаад харилцаанд ахиц гарна.

 

 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойн төлөвлөгөө боловсруулах

01/II

Хүүхэд залуучуудад цэрэг эх оронч, үзэл хүмүүжлийг төлөвшүүлэх

 

 

Хорооны Засаг дарга нартай “Цэргийн бэлтгэл сургалт”-ыг зохион байгуулах

Сардаа

Цэргийн хэргийн болон Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн мэдлэг нэмэгдэнэ.

 

 

Тамгын газрын жижүүрүүд болон хороодын албан хаагчдын дунд дадлагын дохиогоор ажиллах тухай сургалт зохион байгуулах

12/II

Бэлэн байдал дээшилнэ.

 

 

Нийслэл, дүүргүүдийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабын офицер, ахлагч нарын арга зүйн сургалтад хамрагдах

Сардаа

Сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу

 

 

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах  чиглэлээр сургалтыг зохион байгуулах

Сардаа 

Нууц хадгалалт хамгаалалт дээшилнэ

 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлуудын техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэж тендер зарлуулах

25/I- 25/II

Хэрэгжсэн байх

3 ажил

 

Төсөвт болон орон нутийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлэн санхүүгийн тайланд тусгах ажлыг зохион байгуулна.

25/I- 25/II

Хэрэгжсэн байх

 

 

“Соёлч хот”, “Залуучуудын хөгжил, хөтөлбөр”-ийг дүүргийн ИТХТ-ийн хурлаар оруулж, батлуулах

 

10/II

Хөтөлбөр батлагдсан байна.

 

 

Дүүргийн харьяалалгүй болон алдар цолтой, хүндэт донор ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

     01/II

Ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн байна.

 

 

2,4 дүгээр хорооны “Залуучуудын хөгжлийн төв”-ийн нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

      20/II

Залуучуудад мэдээ мэдээлэл хүрсэн байна. 

 

 

ХӨУЗ-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан тэдний санал хүсэлтийг удирдлагуудад хүргэх ажлыг зохион байгуулах 

 

 

     20/II

Хүүхдүүдээс гарсан санал, хүсэлтийг хэрэгжүүлсэн байна.

 

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа гадна зар сурталчилгааны самбарын гэрээг байгуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай гэрээ байгуулна

29/I-28/II

Албан бичиг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай гэрээ байгуулсан байна.

 

 

Дүүргийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын асуудлыг хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрмийг Засаг дарын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах

29/I-28/II

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын асуудлыг хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрмийг Засаг даргын захирамжаар батлуулсан байна.

 

 

2.Үндсэн үзүүлэлтийн чиглэлээр:

 

Хийх ажил

Хугацаа

Хүрэх үр дүн

Тайлбар

 

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг боловсруулан менежертэй гэрээ байгуулах

01-28/II

Үр дүнгийн гэрээг байгуулж, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулсан байх

 

 

2018 онд хариуцсан үйл ажиллагааны хүрээнд хөтлөгдсөн баримтуудыг архивт хүлээлгэн өгөх

01-28/II

Тогтоосон хугацаанд багтаан хүргүүлсэн байх

 

 

 

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулах санал, Үр дүнгийн гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан батлуулах

 

 

25/II

Үр дүнгийн гэрээг байгуулж, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулах

 

 

Шагналын материалыг журамд нийцүүлэн хүлээн авч холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх

 

28/I-15/II

Шагналын журамд нийцүүлэн хугацаанд нь холбогдох газарт хүргүүлэх

 

 

Төрийн албан хаагчтай холбоотой захирамж, тушаал,  албан бичиг төлөвлөх, ирсэн бичиг, өргөдөл гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх.

 

28/I-25/II

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

 

 

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, хороо, байгууллагын 2019 оны 2 дугаар сард хийх ажлын төлөвлөгөө, 2019 оны 1 дүгээр сард  хийсэн ажлын тайланг нэгтгэж, удирдлагад танилцуулж, Нийслэлийн Засаг даргын хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлэх.

25/I-05/II

 

Тайлан, төлөвлөгөөг удирдлагад хянуулж, хугацаанд нь нэгтгэж, НЗДТГ-т хүргэсэн байх.

 

 

Тамгын газрын 2019  оны төлөвлөгөөг авч, нэгтгэн, удирдлагад танилцуулж, баталгаажуулах.

01-25/II

Төлөвлөгөөг хугацаанд нь нэгтгэж, удирдлагад танилцуулсан байх.

 

 

 

Дүүргийн Засаг даргаас иргэдтэй хийх уулзалтыг зохион байгуулах.

Сардаа

Иргэдийн өргөдөл гомдол, түргэн шуурхай шийдвэрлэгдэнэ.

 

 

Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнийг зохион байгуулна.

Сардаа

Үүрэг даалгавар цаг хугацаандаа хэрэгжсэн байна

 

 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэдийн төлбөр барагдуулах  ажлыг зохион байгуулах.

Сардаа

Хариуцлага дээшилж, иргэний үүрэг хангагдах

 

 

Цэргийн бүртгэлд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирээгүй залуучуудад хуулийн дагуу арга хэмжээ авах.

Сардаа

Хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцох

 

 

Төсвийн хуваарийн дагуу сар бүр санхүүжилтийн тооцоо хийж олгон, мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг зохицуулах

25/I-05/II

Хэрэгжсэн байх

Тухай бүр

 

Бүртгэлийн үндсэн болон нэмэлт данстуудад  орсон орлогын эх үүсвэрийг хуваарилах

25/I-05/II

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 

Орон нутгийн орлогын эх үүсвэрийг хаах

25/I-05/II

Хэрэгжсэн байх

Тухай бүр

 

 

Төсөвт байгууллагуудын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг хэвийн  явуулахад шаардагдах жижиг мөнгөн санг гаргах.

25/I-05/II

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 

Харилцагч байгууллагуудын төлбөр тооцоог түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.

25/I-05/II

Төлбөр тооцоо бүрэн  хийгдсэн  байна.

Тухай бүр

 

 

2019 оны 01 дүгээр сарын өдрийн гүйлгээний баримтыг боловсруулж архивын нэгж үүсгэнэ.

25/I-05/II

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ гаргаж, удирдлага, иргэдийг мэдээллээр хангах

25/I-05/II

Хэрэгжсэн байх

 

Тухай бүр

 

Шинээр нэмэгдэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүртгэн, цахим хуудсанд нэвтрэх эрхийг олгоно.

25/I-05/II

Шинээр нэмэгдэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүртгэсэн байх

 

Тухай бүр

 

Төсвийн байгууллагуудын нэмэлт дансны төсвийн зарцуулалтын эрхийг хүсэлтийн дагуу нээлгэнэ.

25/I-05/II

 Эрх нээсэн байх

 

Тухай бүр

 

Төсөвт байгууллагын 4 дүгээр улирлын санхүүгийн тайланг хүлээн авч, хэлбэлзлийн тайлантай тулган, хянан баталгаажуулж, зөвлөгөө өгөх

25/I-05/II

 Хэрэгжсэн байх

 

 

 

“Эмнэлгийн анхны тусламж” сэдвээр сургалт зохион байгуулах

18/II

Сургалт зохион байгуулсан байна.

 

 

Сар шинийн баярт зориулсан бөхийн барилдааныг зохион байгуулах

01/II

Бөхийн барилдаан зохион байгуулсан байна.

 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний ажлын даалгаврыг боловруулан батлуулна.

29/I-28/II

Төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар батлагдаж Худалдан авах ажиллагааны албанд хүргүүлэхэд бэлэн болсон байна.

 

 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан нийтийн их цэвэрлэгээ зохион байгуулах

26/II

Цэвэрлэгээг үр дүнтэй хийж,тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь явуулах

 

 

Бичил уурхай эрхлэгч ААН, нөхөрлөл, иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах

Сардаа

Уурхайн аваар ослоос урьдчилан сэргийлэх

 

 

Дотор шугамын нийтийн тээврийн гэрээг хийх, хяналт тавих

Сардаа

Иргэдэд тав тухтай үйлчилгээ үзүүлэх

 

 

Цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

28-29/I

Иргэдэд чанартай хямд бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх

 

 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2019 оны 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах

25-30/I

Хэрэгжилт хангагдсан байна.

 

 

3.Шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн ажил:

Төлөвлөсөн ажил

Хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт

буюу үр дүн

Тайлбар

1.

Шинээр төлөвлөх шаардлагатай авто замын трассын судалгаа, байршлыг тогтоож зураг, төсөв зохиоход шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг тодорхойлно.

29/I-28/II

Шинээр төлөвлөх авто замын трассын судалгааг гаргаж зураг төсөв зохиоход шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг тодорхой болгоно.

 

 

4.Бусад ажил

Төлөвлөсөн ажил

Хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт

буюу үр дүн

Тайлбар

1.

FM104,0 хамтран “Эр хүн” сургалтыг зохион байгуулна.

13/II

Байгууллагын ажилтан, албан  хаагчдад мэдээлэл хүрсэн байна.

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

Холбоо барих
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо
Холбоо барих утас: 7023 3627
Имэйл хаяг: info@nad.ub.gov.mn
Copyright © 2019 Налайх дүүргийн засаг даргын тамгын газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.