Сарын мэдээ
2019 оны 03 сарын төлөвлөгөө
2019/03/11

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРД

ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

(25/II-30/III)

2019 оны 03 дугаар сарын 04                                                                        Налайх дүүрэг

  1. Бодлогын зорилтын чиглэлээр:

Хийх ажил

Хугацаа

Хүрэх үр дүн

Тайлбар

 

Засаг захиргааны анхан шатны  нэгж-хороонд санхүүгийн болон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлнэ. Дүүргийн Засаг даргад шилжүүлж болох бүрэн эрх, зарим төрийн үйлчилгээг хууль тогтоомжийн дагуу шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ.

 

 

28/II-30/III

Хороодын ажилтнуудын мэдээ, судалгаа үнэн бодитоор гарч, үйл ажиллагаанд  ахиц гарна.

 

 

 

Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн төвд 1 дүгээр улиралд зохион байгуулагдах сургалтад хамруулах.

 

25/II-25/III

Сургалтад хуваарийн дагуу бүрэн хамруулах.

 

 

Үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх.

Сардаа

Бодитой үнэлэгдсэн байна.

 

 

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх, харьяа байгууллагуудын 2018 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулж зөвлөмж хүргүүлнэ.

 

 

Сардаа

Бодитой үнэлэгдсэн байна.

 

 

Хороодын ажлыг үнэлэх, иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүнг нэгтгэх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах.

30/III-ны дотор

Иргэдийн сэтгэл ханамжийг үнэн бодитой дүгнэж, хороодод зөвлөмж хүргэсэн байх

 

 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойг угтаж цэрэг спортын “Дөл” тэмцээнийг зохион байгуулах.

13/III

Хүүхэд залуучуудад цэрэг эх оронч, үзэл хүмүүжлийг төлөвшүүлэх.

 

 

Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг дээшлүүлэх, эрүүлжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулах.

19/III

Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд дээшилсэн байна.

 

 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэдийн төлбөр барагдуулах  ажлыг зохион байгуулах.

Сардаа

Хариуцлага дээшилж, иргэний үүрэг хангагдах

 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх болон дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлуудын техникийн тодорхойлолтыг бэлтгэж тендер зарлуулах.

25/II-25/III

Хэрэгжсэн байх.

 

 

Төсөвт болон орон нутийн өмчит хуулийн этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэгтгэлийг хийх.

25/II-25/III

Хэрэгжсэн байх.

 

 

Хотын хөгжлийн индексийг тооцох аргачлалын талаар хороодын нийгмийн ажилтнууд болон холбогдох байгууллагын ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах.

III сард

Сургалт зохион байгуулагдсан байна.

 

 

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын “Марафон-2019” сорилго  шалгалтыг зохион байгуулах.

 

06/III

Сурагчид сонгосон хичээлийн дагуу шалгалтад бүрэн хамрагдсан байна.

 

 

Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг гэрээр хүргэх ажлыг зохион байгуулна.

III сард

Гэрээр үйлчилгээ хүрсэн байна.

 

 

Хөдөлмөрийн зах зээл, сул ажлын байрны мэдээллийг дүүргийн иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх цахим биржтэй болно.

III сард

Цахим биржтэй болсон байна.

 

 

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор иргэдэд үйлчлэх өрөө болон хүлээлгийн танхимыг стандартын дагуу тохижуулах ажлыг судална.

III сард

Өрөө болон хүлээлгийн танхимын тохижилтын ажлыг судалсан байна.

 

 

Байгууллагын ажилтнуудын дунд “Эерэг хандлага-эерэг сэтгэлгээ” сургалт зохион байгуулах.

22/III

Сургалт зохион байгуулсан байна.

 

 

Хотын хөгжлийн индексийг тооцох аргачлалын талаар хороодын нийгмийн ажилтнууд болон холбогдох байгууллагын ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах.

III сард

Сургалт зохион байгуулагдсан байна.

 

 

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын “Марафон-2019” сорилго  шалгалтыг зохион байгуулах.

 

06/III

Сурагчид сонгосон хичээлийн дагуу шалгалтад бүрэн хамрагдсан байна.

 

 

Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг гэрээр хүргэх ажлыг зохион байгуулна.

III сард

Гэрээр үйлчилгээ хүрсэн байна.

 

 

Хөдөлмөрийн зах зээл, сул ажлын байрны мэдээллийг дүүргийн иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх цахим биржтэй болно.

III сард

Цахим биржтэй болсон байна.

 

 

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор иргэдэд үйлчлэх өрөө болон хүлээлгийн танхимыг стандартын дагуу тохижуулах ажлыг судална.

III сард

Өрөө болон хүлээлгийн танхимын тохижилтын ажлыг судалсан байна.

 

 

Байгууллагын ажилтнуудын дунд “Эерэг хандлага-эерэг сэтгэлгээ” сургалт зохион байгуулах.

22/III

Сургалт зохион байгуулсан байна.

 

 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа гадна зар сурталчилгааны самбарын гэрээ байгуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай гэрээ байгуулна.

29/II-29/III

Албан бичиг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай гэрээ байгуулсан байна.

 

 

Дүүргийн газрын харилцаа, хот байгуулалтын асуудлыг хянан шийдвэрлэх зөвлөлийн дүрмийг Засаг дарын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах.

29/II-29/III

Газрын харилцаа, хот байгуулалтын асуудлыг хянан шийдвэрлэхээр болоьсруулсан зөвлөлийн дүрмийг Засаг даргын захирамжаар батлуулсан байна.

 

 2.Үндсэн үзүүлэлтийн чиглэлээр:

Хийх ажил

Хугацаа

Хүрэх үр дүн

Тайлбар

 

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, хороо, байгууллагын 2019 оны 4 дүгээр сард хийх ажлын төлөвлөгөө, 2019 оны 1 дүгээр улиралд  хийсэн ажлын тайланг нэгтгэж, удирдлагад танилцуулж, Нийслэлийн Засаг даргын хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлэх.

 

 

25/III-05/IY

 

Тайлан, төлөвлөгөөг удирдлагад хянуулж, хугацаанд нь нэгтгэж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргэсэн байх.

 

 

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээг гаргаж, баталгаажуулах.

 

25/II-05/III

 

Үр дүнгийн гэрээг баталгаажуулсан байна.

 

 

Хороодын ажилтнуудыг чадваржуулах сургалтад хамруулах.

 

28-29/III

 

Хороодын нийгмийн ажилтнуудын мэдлэг нэмэгдэнэ.

 

 

2018 онд хийсэн ажлаа архивын нэгж болгон хүлээлгэн өгөх.

 

25/II-30/III

 

2018 оны ажлыг архивт стандартын дагуу хүлээлгэн өгсөн байна.

 

 

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, хороо, байгууллагын 2019 оны 4 дүгээр сард хийх ажлын төлөвлөгөө, 2019 оны 1 дүгээр улиралд  хийсэн ажлын тайланг нэгтгэж, удирдлагад танилцуулж, Нийслэлийн Засаг даргын хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлэх.

 

 

25/III-05/IY

 

Тайлан, төлөвлөгөөг удирдлагад хянуулж, хугацаанд нь нэгтгэж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргэсэн байх.

 

 

Шагналын материалыг журамд нийцүүлэн хүлээн авч холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх.

 

25/II-25/III

Шагналын журамд нийцүүлэн хугацаанд нь холбогдох газарт хүргүүлэх.

 

 

Төрийн албан хаагчтай холбоотой захирамж, тушаал,  албан бичиг төлөвлөх, ирсэн бичиг, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх.

 

25/II-25/III

Хууль тогтоомжид нийцсэн байх.

 

 

Шинээр батлагдсан журмын танилцуулга хийх.

 

04-25/III

Нийт төрийн албан хаагчдад мэдээлэл хүргэсэн байх.

 

 

Тамгын газрын дотоод сүлжээтэй холбоотой техникийн бүрэн байдлыг ханган ажиллах.

01-29/III

Тамгын газрын үйл ажиллагаа хэвийн явагдана.

 

 

ЗДТГ болон 7 хороодын компьютер, техник төхөөрөмжид мэргэжлийн үнэлгээ өгч, дүгнэлт гаргаж эхлэх.

04-25/III

Ажил үйлчилгээ явуулахад хүндрэлтэй байгаа тоног төхөөрөмжийг шинэчилнэ.

 

 

Засаг даргын Тамгын газрын хэлтэс, байгууллагад ирсэн болон явсан бичгийн хэрэгжилтийн биелэлтийг удирдлагад танилцуулах.

 

25/II-29/III

 

Ирсэн бичгийн хугацаа хоцроолгүй хугацаанд албан бланкан дээр буулган баталгаажуулж тухайн газарт хүргүүлсэн байна.

 

 

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай тайлан гаргах.

21/III

Арга хэмжээ хугацаандаа зохион байгуулагдсан байна.

 

 

Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах 1993 оны иргэдийн төлбөр барагдуулах  ажлыг зохион байгуулах.

Сардаа

Хариуцлага дээшилж, иргэний үүрэг хангагдах.

 

 

Төсвийн хуваарийн дагуу сар бүр санхүүжилтийн тооцоо хийж олгон, мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг зохицуулах.

25/II-25/III

Хэрэгжсэн байх.

Тухай бүр

 

Бүртгэлийн үндсэн болон нэмэлт данстуудад  орсон орлогын эх үүсвэрийг хуваарилах

25/II-25/III

Хэрэгжсэн байх.

 

Тухай бүр

 

Орон нутгийн орлогын эх үүсвэрийг хаах.

25/II-25/III

Хэрэгжсэн байх.

Тухай бүр

 

 

Төсөвт байгууллагуудын санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг хэвийн  явуулахад шаардагдах жижиг мөнгөн санг гаргах.

25/II-25/III

Хэрэгжсэн байх.

 

Тухай бүр

 

Харилцагч байгууллагуудын төлбөр тооцоог түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.

25/II-25/III

Төлбөр тооцоо бүрэн  хийгдсэн  байна.

Тухай бүр

 

 

2019 оны 01 дүгээр сарын өдрийн гүйлгээний баримтыг боловсруулж архивын нэгж үүсгэнэ.

25/II-25/III

Хэрэгжсэн байх.

 

Тухай бүр

 

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ гаргаж, удирдлага, иргэдийг мэдээллээр хангах.

25/II-25/III

Хэрэгжсэн байх.

 

Тухай бүр

 

Шинээр нэмэгдэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүртгэн, цахим хуудсанд нэвтрэх эрхийг олгоно.

25/II-25/III

Шинээр нэмэгдэсэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг бүртгэсэн байх.

 

Тухай бүр

 

Төсвийн байгууллагуудын нэмэлт дансны төсвийн зарцуулалтын эрхийг хүсэлтийн дагуу нээлгэнэ.

25/II-25/III

 Эрх нээсэн байх.

 

Тухай бүр

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн нэгтгэсэн  тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг гаргаж Нийслэлийн Төрийн аудитын газарт хүргэж аудит хийлгэх.

25/II-25/III

 Хэрэгжсэн байх.

 

 

 

Аж, ахуйн нэгж байггууллагын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хүлээн авч, нэгтгэх.

25/II-25/III

 Хэрэгжсэн байх.

 

 

 

“Соёлч хот”, “Залуучуудын хөгжил” хөтөлбөрийн төслийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлж ажлын хэсгийн хороогоор хэлэлцүүлнэ.

06/III

Төслийн саналыг нэгтгэж, батлуулахад бэлэн болсон байх .

 

 

Өсвөр насны хүүхдүүдэд мансуурал донтолт хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх, цахим хэрэглээний талаар сургалт зохион байгуулна.

20/III

Мэдээ мэдээлэл хүрсэн байна.

 

 

Хорооны хамтарсан багийн гишүүдтэй хамтран хараа хяналтгүй хүүхдүүдийн илрүүлэх үзлэг шалгалтыг зохион байгуулах.

15/III

Хүүхдүүдийн хараа хяналт үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан байна.

 

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд “Дуулах өв” уралдааныг зохион байгуулах. 

04/III

Уралдаан зохион байгуулагдаж, хүүхдүүдийн оролцоо нэмэгдсэн байна.

 

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, хүүхдүүдэд хүүхдийн шүдний өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, шүд зөв угаах талаар сургалт явуулах.

III сард

Сургалт явагдсан байна.

 

 

Цэцэрлэг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд уран хөдөлгөөнт гимнастикийн дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулах.

III сард

Тэмцээн зохион байгуулагдсан байна.

 

 

Хүүхдийн спортын наадмын хүрээнд ширээний теннис, бадминтон, чөлөөт бөхийн дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах.

III сард

Тэмцээн зохион байгуулагдсан байна.

 

 

Хотын хөгжлийн индексийг тооцох аргачлалын дагуу хороод, холбогдох байгууллагаас тоон үзүүлэлтийг гаргуулан нэгтгэх .

III сард

Тоон үзүүлэлт үнэн зөв гарсан байна.

 

 

“Наурыз”-ын баярыг угтан харьяалалгүй 250 Казак ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлнэ.

III сард

250 ахмадыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлсэн байна.

 

 

Ахмадын сувилалыг орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар болгох асуудлыг дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлнэ.

III сард

Хурлаар хэлэлцүүлсэн байна.

 

 

Такси үйлчилгээг зохицуулах журмыг дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулах.

06/III

Такси үйлчилгээний журамтай болно.

 

 

“Хоггүй Налайх” аян зарлан хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

15/II-15/Y

Иргэдийн экологийн боловсрол дээшилнэ.

 

 

Ану хотхонд хогийн ангилан ялгалт хийх ажлыг эхлүүлэн, хяналт тавьж ажиллана.

15/II-15/IX

 

Хог хаягдлын хэмжээ багассана.

 

 

Байгаль орчныг хамгаалах санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, зарцуулах тайлагнах журмыг дүүргийн Иргэдийн хурлаар батлуулах.

25/II-25/III

Байгаль хамгаалах санд төвлөрсөн хөрөнгийг орон нутагт зарцуулах эрхтэй болно.

 

 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгжийг хүсэлтийг шийдвэрлүүлэх.

26/II

Хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.

 

 

Түлээ, нүүрс худалдах борлуулах цэгт худалдаа эрхлэж байгаа иргэдтэй гэрээ байгуулах. /Гэрээ сунгах/

27/II

Гэрээ байгуулагдсан байна.

 

 

Улирлын чанартай худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх, төлбөр хураамжийг зарцуулах журам иргэдийн хуралд өргөн барих.

06/III

Журам батлагдсан байна.

 

 

Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох хяналт тавих журмыг шинэчлэн батлуулах.

06/III

Журам батлагдсан байна.

 

 

Тамхины тусгай зөвшөөрөл хүссэн аж ахуйн нэгжийн хүсэлтийг шийдвэрлүүлэх.

13/III

Хүсэлтийг шийдвэрлэсэн байна.

 

 

Албадлагын арга хэмжээ авсантай холбогдуулан хураан авсан эд хөрөнгө, орлого, эд зүйл, хэрэгслээс хохиролд нөхөн төлүүлэх, улсын орлого болгох, устгах асуудлыг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, биелэлтэд хяналт тавих.

14/III

Хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авсан байна.

 

 

Дүүргийн Засаг даргын 2014 оны А/47 дугаар захирамжийн дагуу бичил уурхайн үйл ажиллагааг зогсоох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хяналт тавьж ажиллах.

 

25/II-25/III

Захирамжийн хэрэгжилт хангагдана

 

 

Бичил уурхайн хаагдсан, ам цооног малталтыг хаах булах, нөхөн сэргээх тухай шаардлага, мэдэгдэл өгөх, зураг хийж бэлтгэл хангах.

25/II-25/III

Нөхөн сэргээх газрын мэдээлэл бий болно

 

 

Улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, үйл ажиллагаанд нь зөвлөгөө мэдээлэл өгнө.

25/II-25/III

Иргэн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа журам, дүрэмд нийцнэ

 

 

Дүүрэгт үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжийн нэгдсэн мэдээллийн санг баяжуулж, ахуйн үйлчилгээний цэг салбарын судалгааг шинэчлэн гаргана.

25/II-25/III

Нэгжийн бүртгэлийн санд нэмэлт бүртгэл хийгдэнэ

 

 

Нийслэлийн төсөв болон Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлын даалгаварыг боловсруулах.

29/II-29/III

Төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар батлагдсан байна.

 

 3.Шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн ажил:

Төлөвлөсөн ажил

Хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт

буюу үр дүн

Тайлбар

1.

 

 

 

 

 4.Бусад ажил

Төлөвлөсөн ажил

Хугацаа

Шалгуур үзүүлэлт

буюу үр дүн

Тайлбар

1.

Нийслэл, дүүргийн удирдлагаас цаг үеийн шинжтэй өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргах.

 

Тухай бүр

Үүрэг даалгавар цаг хугацаандаа хэрэгжсэн байх.

 

2.

Олон нийтийн арга хэмжээ, тэмцээн уралдаанд оролцоно.

Тухай бүр

Ажилтнууд бүрэн хамрагдсан байна.

 

3.

Нийгмийн ажилтнуудыг ажлын байранд чадавхжуулах, туршлага судлах сургалтыг зохион байгуулах.

 

20/III

Нийгмийн ажилтнуудын ажилд ахиц   гарсан байна.

 

4.

Эрчүүдийн үүрэг хариуцлага төслийн 2 дугаар шатны сургалт 50 ажилтан албан хаагчдыг хамруулах.

 

12/III

Сургалтад бүрэн хамрагдсан байна.

 

 НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Холбоо барих
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо
Холбоо барих утас: 7023 3627
Имэйл хаяг: info@nad.ub.gov.mn
Copyright © 2019 Налайх дүүргийн засаг даргын тамгын газар. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.