Иргэдийн эрэлт, хүсэлтийг хүлээн авах нэгжийн ажиллах журам