Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод байдал

2016 оны 03 дугаар сарын 01                                                                                                                                                                                       Налайх дүүрэг

Д/д

Хийх ажлын агуулга

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

Хариуцах

нэгж

Гүйцэтгэх

хугацаа

 

Дүүргийн хороод, байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Дүүргийн хороод, байгууллагуудын 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах

Захиргаа, хуулийн хэлтэс,

Хяналт-шинжилгээний ажлын хэсэг

1 дүгээр

сард

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр зөвлөмж боловсруулан хүргүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2 дугаар

сард

 

Дүүргийн хороод, байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Дүүргийн хороод, байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Захиргаа, хуулийн хэлтэс,

Хяналт-шинжилгээний ажлын хэсэг

2 дугаар

улиралд

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр зөвлөмж боловсруулан хүргүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2 дугаар

сард

 

Шаардлагатай үед байгууллагын тодорхой чиг үүрэгт системчилсэн үнэлгээ хийх

Тамгын газрын даргын үр дүнгийн гэрээнд заасан ажлуудын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцох

Захиргаа, хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн,

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Улирал

тутамд

Хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцох

Захиргаа, хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн,

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2,4 дүгээр улиралд

Мэргэжилтнүүд ажил байрны тодорхойлолтод заагдсан зорилт чиг үүргийн хэрэгжилтийг хангаж байгаа эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөвлөмж хүргүүлэх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2,4 дүгээр улиралд

 

Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явцад дүн шинжилгээ хийх

 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөвлөмж боловсруулах

Захиргаа, хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн,

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2,4 дүгээр улиралд

Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөвлөмж хүргүүлэх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

Хороо хариуцсан мэргэжилтэн,

Эрүүл мэнд, биеийн тамир,спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2,4 дүгээр улиралд

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын чиглэлээр төрийн албан хаагчдад зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, санал зөвлөмж, тайлан, танилцуулга, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, биелэлтийг  хангуулах, сурталчилах

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх, санал зөвлөмж, тайлан, танилцуулга, шийдвэрийн төсөл боловсруулах, биелэлтийг  хангуулах

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

Тухай бүрт

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын  төлөвлөгөө, тайлан, зөвлөмжийг тухай бүрт дүүргийн цахим хуудсанд байршуулах

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

Тухай бүрт

Дүүргийн байгуулагуудын холбогдох мэргэжилтнүүдэд хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2,4 дүгээр улиралд