Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод байдал

Засаг даргын Тамгын газрын Захиргаа Хуулийн Хэлтсээс нутгийн захиргааны байгууллагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтаар :Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт гаргахад анхаарах асуудал,

Хүний нөөц болон боловсон хүчний чиглэлээр гарч буй тушаал, шийдвэрийн талаар анхаарах зарим асуудал,

Бодлогын зорилтуудын хэрэгжилт, анхаарах зарим асуудал,

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн заавар болон баримт бичгийн стандартын тухай зарим ойлголтууд зэрэг сэдвүүдээр холбогдох мэргэжилтнүүд сургалтыг зохион байгуулж,  удирдан явууллаа.