Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

1. Налайх дүүргийн Хангамж үйлчилгээний төвд 2017 онд мах махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх -2017.03.24-ны өдрийн 11:00 цаг хүртэл тендерийн материал хүлээн авна.
2. Гэрэлтүүлэгийн Лед толгой, СИП кабель, гэрэлтүүлэгийн ерөнхий самбар худалдан авах- 2017.03.24-ны өдрийн 10:00 цаг хүртэл тендерийн материал хүлээн авна.
3. Налайх алхтай хөшөөнөөс 3 дугаар хорооны Дэнжийн гүүр хүртэл тарих ногоон байгууламжийн хамгаалалтын хашаа хийх зориулалтаар төмөр бэлдэц худалдан авах-2017.03.10-ны өдрийн 10:00 цаг хүртэл тендерийн материал хүлээн авна.
4.Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг хамгаалах хашаа хийх зориулалтаар төмөр бэлдэц худалдан авах-2017.03.13-ны өдрийн 09:30 цаг хүртэл тендерийн материал хүлээн авна.
Та сонирхсон тендертээ оролцохын тулд тухайн тендерт оролцох хүсэлтээ албан бичгээр гаргахын хамт Налайх дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албаны 100200455009 тоот дансанд тендерийн баримт бичгийн үнэ болох 50 000 төгрөгийг тушаасан баримтын хамт авч ирж, тендерийн баримт бичиг авна.
Таньд амжилт хүсье.

НАЛАЙХ ХАААлба

Энд дарж үзнэ үү