Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2018 оны .. сарын .. өдөр

Аж ахуйн нэгжийн нэр ...................................................... Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар .....................  Үйл ажиллагааны чиглэл .......................................

Байршил, холбоо барих утасны дугаар ........................

Д/д

Байгууллагын нэр

Санал

Он, сар, өдөр

Удирдах албан тушаалтны гарын үсэг, тамга

Тайлбар

 

НМХГ-ын Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

Ажлын байрны дүгнэлттэй эсэх

 

 

 

 

 

Цагдаагийн хэлтэс

Камержуулалт, камерийн тоо, хүчин чадал

 

 

 

 

 

Онцгой байдлын хэлтэс

Галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй эсэх, аюулгүй байдал хангагдсан эсэх

 

 

 

 

 

Татварын хэлтэс

Татварт бүртгүүлсэн эсэх,

Холбогдох татвараа төлсөн эсэх,

/ НХАТ, хогны, бусад/

 

 

 

 

 

Налайх Тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ

Хогны гэрээ байгуулсан эсэх

 

 

 

 

 

... дугаар хороо

Хороотой тохижилтын гэрээ байгуулсан эсэх. Хамтран ажилладаг эсэх.

 

 

 

 

 

Танилцсан: Налайх дүүргийн Засаг даргын орлогч                                                                                                                    С.Тунгалаг

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Тохижилт, нийтийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга                                                П.Нарантуяа

Боловсруулан: Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын                                                                                                                                                            Тохижилт, нийтийн үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн                                              Н.Мөнхцэцэг /Холбоо барих утасны дугаар 88133730/