Хуулийн булан

Нэг. Хууль, тогтоомж

 1. Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 он
 2. Монгол Улсын Их Хурлын тухай хууль ( шинэчилсэн найруулга) 2006 он
 3. Монгол Улсын Засгийн Газрын тухай хууль 1993 он
 4. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хууль 1993 он
 5. Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хууль 2004 он
 6. Монгол Улсын Засаг захирга, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 2006 он
 7. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцийн тухай хууль 1992 он
 8. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 2004 он
 9. Төрийн албаны тухай хууль 2002 он
 10. Төрийн албан ёсны хэлний тухай хууль 2003 он
 11. Авлигын эсрэг хууль 2006 он
 12. Архивын тухай хууль 1998 он
 13. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль 2011 он
 14. Захиргааны хариуцлагын тухай хууль 1992 он
 15. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль 1995 он
 16. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 1994 он
 17. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль 2012 он
 18. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль 2011 он
 19. Төсвийн тухай (шинэчилсэн найруулга) хууль 2011 он
 20. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996 он
 21. Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль 1994 он
 22. Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999 он
 23. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 1994 он

Хоёр. Тогтоол, захирамж

Засгийн газрын тогтоол:

 1. Дүрэм батлах тухай /”Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” 2010.11.10, дугаар 288/
 2. “Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам” /2011.03.02, Дугнаар 62/
 3. Журам батлах тухай /”Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам” 2013.09.21, Дугаар 322/
 4. Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай /2013.02.02, Дугаар 37/
 5. Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай /2014.05.10, Дугаар 147/
 6. Журам шинэчлэн батлах тухай /”Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам” 2014.12.30,
 7. Дугаар 405/
 8. Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай / 2014.10.11, Дугаар 332/

Төрийн албан зөвлөлийн тогтоол:

 1. Журам батлах тухай / “төрийн жинхэнэ албан хаагчийн Үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх журам” 2012.10.26, Дугаар 134/
 2. “Төрийн жинхэн албан хаагчийн хувтийн хэрэг хөтлөх журам” /2004.06.25, Дугаар 18/

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол:

 1. “Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөр” батлах тухай /2014.03.27, Дугаар 16/11/

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж:

 1. Нийслэлийн нутгийн захиргаааны байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам батлах тухай /2013.12.27, Дугаар 16/11
 2. Журам шинэчлэн батлах тухай /Захирамжлалын баримт бичиг боловсруулах, батлах хянах, мэдээлэх журам” 2014.04.09, дугаар А/279/

Налайх дүүргийн Засаг даргын захирамж:

 1. Засаг даргын Тамгын газрын дүрэм /2014.03.21, А/89/
 2. Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам /2013.04.25, Дугаар 162/

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаал:

 1. Хэлстүүдийн дүрэм батлах тухай /2013.04.16, Дугаар 91/  

 

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС