ЗДТГ-н даргын тушаал

2017 оны 11 сарын 28 А/141
Зардал гаргах тухай


Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь: 4. Түүх соёлын дурсгалт зүйлс болох 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх Хиргисүүр, дөрвөлжин булшнуудын улсын бүртгэл мэдээллийн санд оруулах зорилгоор байршиж байгаа газрын байршлын кадастрын хэмжилт, зураг хийх зардлыг хавсралт ёсоор баталсугай.
5. Байршлын кадастрын хэмжилт, зураг хийх зардалд шаардагдах 100000 (нэг зуун мянга) төгрөгийг Тамгын газрын төсвөөс гаргахыг Нягтлан бодогч (А.Гэрэлтуяа)-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.АЛТАНГЭРЭЛ