Захиргаа, хуулийн хэлтэс
Хэлтэс нь Төрийн албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны стратеги /УИХ-ын 2004 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан/-ийг удирдлага болгон институцийн чадавхийг бэхжүүлэх, төрийн үйлчилгээний үр нөлөө чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна.
Төрийн ажил үйлчилгээний зэрэгцээ нутгийн иргэдийн хүсэл, зоригт нийцсэн нутгийн удирдлага, нутгийн албыг төгөлдөршүүлэх зорилго, чиглэл баримтлан ажилладаг.
Мөн “Төрийн албаны сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр” /Засгийн газрын 1999 оны 96 дугаар тогтоол/-ийн дагуу Тамгын газрын сургалт, мэдлэг чадвар бий болгох, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
 
Холбоо барих утас: 7023-3348
 

Зураг

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаал

Ажлын үндсэн чиг үүрэг

Утасны дугаар

 

 Т.Энхжаргал

Хэлтсийн дарга

Монгол Улсын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг дүүрэгт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, Захиргаа, хуулийн хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангаж, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын даргыг өөрийн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд мэдээлэл, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах

70233348

 

М.Баатарцогт

Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

Монгол улсын Засгийн газар, Нийслэл, дүүргийн бодлогын зорилтын хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах

70233348

 

Э.Пүрэв-Очир

“Нэг цонхны  үйлчилгээ”-ний менежер, эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн

“Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний багийн тогтвортой ажиллагааг хангаж, иргэдийн эрэлт, хүсэлтийг хүлээн авч хуулийн хугацаанд шийдвэрлүүлэх, иргэдээс гарсан санал, санаачлагыг дүүргийн бодлого, шийдвэрт тусгуулах

70233617

 

М.Баатарцогт

Хороо, гадаад харилцаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн  зарчимыг хороонд хэрэгжүүлэх,  нутгийн удирдлагыг жинхэнэ утгаар нь төлөвшүүлэх ажлыг чиглүүлэн зохион байгуулах, гадаадын улс орны төрийн болон төрийн бус, бизнесийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар тусгагдсан гадаад харилцаа-хамтын ажиллагааны бодлого, зорилтыг  хэрэгжүүлэх

70233348

 

 

Олон нийт, мэдээлэл харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

Дүүргийн Засаг дарга, Тамгын газрын үйл ажиллагааны талаар бодлогын чанартай мэдээ, мэдээлэл бэлтгэх, хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар хэвлэл мэдээллээр сурталчлан олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулах, дүүргийн цахим хуудасны байнгын үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээллийг шинэчлэх ажлыг хариуцан ажиллах

70233348

 

Б.Хүслэн

Мэдээллийн технологи, дотоод сүлжээ хариуцсан  мэргэжилтэн

Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгож, иргэд олон нийтэд төрийн үйлчилгээ болон үнэн бодит мэдээллийг чирэгдэлгүй шуурхай хүргэх, мэдээллийн аюулгүй ажиллагааг хангах

70233348

 

Т.Баяртогтох

Хүний нөөц, шагнал, төрийн албан хаагчийн ёс зүй хариуцсан мэргэжилтэн

Иргэд байгууллага, аж ахуйн нэгжид төрийн үйлчилгээг ил тод, шуурхай хүргэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүй сахилга, хариуцлагыг өндөржүүлэх, багийн хамт олны эвсэг уур амьсгалыг бий болгох, хүний нөөцийн хөгжлийг хангах замаар байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

70233348

 

Б.Ариунхүслэн

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар болон нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас гарсан шийдвэр, Үндэсний болон дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нэгтгэх, судлах, үнэлэх, хяналт-шинжилгээ хийх, Тамгын газрын хэлтэс, тасаг, төсвийн болон төрийн өмчийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, хороодын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг үнэлэх, зөвлөн тусгах

70233348

 

Б.Болортуяа

Эрх зүйн мэргэжилтэн

Дүүргийн Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулахад хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах, байгууллагын эрх зүйн үр дагавар бүхий баримт бичиг, гэрээ хэлцлийг боловсруулах, хяналт тавих

70233348

 

 

 

Т.Наранцэцэг

Архивын мэргэжилтэн

Засаг даргын Тамгын газрын архивын сан хөмрөг, түүний бүрэлдэхүүн, архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалт, нөхөн бүрдүүлэлт ашиглалтыг хариуцах

70232252

 

Н.Одсүрэн

Засаг даргын туслах

Дүүргийн Засаг даргын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах бэлтгэлийг хангах, ажлын цагийн хуваарийг зохицуулах, шуурхай байдлыг хангах, өгсөн үүрэг даалгаварыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх, шаардлагатай мэдээллээр хангуулах, иргэд байгууллага, албан тушаалтныг уулзуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

70233348

 

Б.Жавзансүрэн

Бичиг хэргийн эрхлэгч, бичээч

Засаг даргын Тамгын газрын хэмжээнд төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврыг баримтлан ажиллаж, баримт бичгийн шийдвэрлэлт, эргэлтийн мэдээ, судалгааг хугацаанд нь үнэн зөв, чанартай гаргаж тайлагнах, баримт бичгийн төслийг хүлээн авах , бичих, хэвлэх олшруулах

70232252

 

Оюунзаяа

Иргэдийн эрэлт хүсэлт хүлээн авах,  угтах үйлчилгээний ажилтан

Иргэдийн эрэлт, хүсэлтийг цаг тухайд нь шуурхай бүртгэж өргөдөл, гомдлыг барагдуулахаар хариуцсан албан тушаалтанд хандан шийдвэрлүүлэх

Иргэдэд угтах үйлчилгээ үзүүлэх

 

70232727

 

Г.Аюурцэцэг

Иргэдийн эрэлт хүсэлт хүлээн авах, угтах үйлчилгээний ажилтан

Иргэдийн эрэлт, хүсэлтийг цаг тухайд нь шуурхай бүртгэж өргөдөл, гомдлыг барагдуулахаар хариуцсан албан тушаалтанд хандан шийдвэрлүүлэх

Иргэдэд угтах үйлчилгээ үзүүлэх

 

70232727