Төлөвлөгөө

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

Дүүргийн Засаг даргын

2016-2020

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт

2017 онд хэрэгжүүлэх ажил үйлчилгээ

(Хүрэх үр дүн)

Хүрэх үр дүнгийн

шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

Хэрэгжилт

Хэрэгжилт-ийн хувь

1

2

3

4

5

6

НЭГ. ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД:

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛӨӨР ТЭРГҮҮЛЭГЧ НАЛАЙХ

 1. 2.1 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт бүхий төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.
 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

Дүүргийн хэмжээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжих нөхцөл бүрдсэн байна.

АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг, “Хөгжлийн шийдэл” ТББ-аас хэрэгжүүлж байгаа “REACH” төсөл, “Дэлхийн зөн” ОУБ, Жайка, Монголын үндэсний бизнес инкубаторуудын холбоо, “Goodneighbors” ОУБ-тай хамтран дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй жижиг, дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцаж хамтран ажиллах талаар санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулсан. “Нүүдэлчин сэрэхүй” ХХК, “Асыл мура” ХХК, “Аябикал” хоршоо, “Мөнхжүүлсэн ус” ХХК, “Каз карто” ХХК, “Алтан Тэрэлж” хоршоо зэрэг байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна.

“Goodneighbors”ОУБ-ын өрхийн амьжиргааг дэмжих төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвд оёдол, эсгүүрийн сургалт явуулахад шаардлагатай 3 төрлийн 5 ширхэг шулуун  оёдлын машиныг хүлээлгэн өгсөн.

Хөдөлмөр, халамжийн чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжин Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс нийт 55,0 сая төгрөгийг эргэн төлөгдөх болон буцалтгүй зээл тусламжаар 44 иргэнд олгосон.

100%

 1. 1.2.2 Дүүрэгт жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зах зээлийг өргөтгөх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжин ажиллах борлуулалтын нэгдсэн төвийг байгуулж, "Хамтдаа хөгжинө" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
 

"Хамтдаа хөгжинө" хөтөлбөр боловсруулан батлуулна.

Хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.

Нийслэлийн Налайх дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлж үндсэн чиглэлийн хүрээнд “Налайхад үйлдвэрлэв”, “Хамтдаа хөгжинө” хөтөлбөрт тусгагдсан бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, сурталчилах, борлуулалтын төв нээх боломжуудыг тусгаж өгсөн.

Хөтөлбөрийн батлуулах үе шатыг ажлын хэсэг, ажлын хэсгийн ахлагч, Тамгын газрын дарга, холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж ДИТХ-ийн 8 дугаар хуралдаанаар батлуулсан. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх 46 албан байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлж, хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.

100%

 1. 3.3 Малыг эрүүлжүүлэх, ашиг шим, үүлдрийг сайжруулахад анхаарч, малын гаралтай бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийг дэмжин ажиллана.
 

Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх  ажлыг зохион байгуулна.

Дүүргийн хэмжээнд мал, амьтны халдварт болон халдварт бус өвчний гаралт багасаж, иргэд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.

Нийслэлийн Засаг даргын “Мал амьтны гоц халдварт болон халдварт паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” тухай 2017 оны А/143 дугаар захирамжийн хороодын Засаг дарга нарт гаднаас ирж буй малтай өрхийн малыг бүртгэлжүүлэх, малаа вакцинд хамруулсан эсэхэд хяналт шалгалт хийх ажлыг 3 мал эмнэлэг үржлийн газартай хамтран зохион байгуулсан.

Тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг 1700 ширхэг, гахайн сонгомол мялзан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг 750 ширхэг, гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг 1000 ширхэг, галзуу өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг 800 ширхэгийг тус тус хэвлүүлэн урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулсан. Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/322 дугаар захирамжийн дагуу шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, Тэрэлж,зүүн аймгуудын салдаг замын уулзварт байрлах А-24, 4 дүгээр Зөрлөгийн постуудаар нэвтэрч буй автомашин техникт ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж ажилласан.

“Бөх мо”ХХК, “Сор сүрэг”ХХК, “Ариун хүнс”ХХК 28880 толгой малд вакцинжуулалтыг хийсэн.

100%

 1. 3.6 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалах чиглэлээр аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах сүлжээг боловсронгуй болгоно.
 

Швейцари улсын хөрөнгө оруулалтаар "Монгол ногоо" төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хамтран ажиллана.

Аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүтээгдэхүүний борлуулалт нэмэгдэж,дүүргийн иргэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангагдах нөхцөл бүрдэнэ.

Нийслэлийн хүнс Хөдөө аж ахуйн газартай хамтран “Монгол ногоо” төсөлд хамрагдсан 68 иргэнд танхимын сургалтыг 12 удаа, практик сургалтыг 10 удаа зохион байгуулсан.

Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хөрөнгөөр 2017 онд 7 дугаар хороонд жишиг гудамж байгуулж, 2 гүний худаг, 5 ширхэг зоорь, 45 ширхэг усалгааны шланк зэргийг хүлээлгэн өгч ашиглалтад оруулсан ба төсөлд хамрагдсан иргэд 8,3 тонн төмс, хүнсний ногоо хураан авсан.

Төмс, хүнсний ногоо худалдан борлуулах цэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор худалдааны цэгийн барилгыг барьж ашиглалтад оруулсан.

 

100%

 

1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор тогтмол хангах боломжийг бүрдүүлнэ.

Хүнсний ногоо худалдан борлуулдаг цэгийн тоог нэмэгдүүлнэ.

Хүнсний ногоо худалдан борлуулдаг цэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

Газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөөнд 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 1000 м2 газар эзэмшүүлэхээр орсон бөгөөд 5, 6  дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хүнсний ногоо худалдан борлуулах цэгийг ажиллуулах талаар тус хороодын Засаг дарга нартай санал солилцсон.

“Монгол ногоо” төсөлд хамрагдсан иргэдэд тарьсан төмс, хүнсний ногоог худалдан борлуулахад нь дэмжлэг үзүүлж, дүүргийн Соёлын ордны өмнөх талбайд түр цэг байгуулж, 3 иргэнд 10 хоногийн хугацаанд хураамж төлөхгүй өөрсдийн тарьсан ногоог худалдан борлуулах эрхийг олгосон.

Мөн Швейцарийн хөрөнгө оруулалтаар “Монгол ногоо” төслийн хүрээнд хүнсний ногоо худалдан борлуулах түр цэгийг 7 дугаар хорооны Энгэр шандад байгуулсан.

100%

 1. 4.1 Аялал жуулчлал, эдийн засгийн гол төв болгох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг судалж хэрэгжүүлнэ.
 

Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Өвлийн аялал жуулчлал хөгжих нөхцөл бүрдсэн байна.

6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт өвлийн аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Тэрэлж жаргал” ХХК, “Мянган лант” ХХК-ийн  “Тэрэлж Маунтайн  лодж” амралтын газартай хамтран байгаль орчинд халгүй, орчны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, өвлийн цана, чарганы спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Мөн хүүхэд, залуучуудыг чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор дүүргийн Нийгмийн Ардчилал Монголын залуучуудын холбоо “Мөсөн гулгуурын талбай”-г тохижуулсныг дэмжин  ажиллаж байна.   

70%

 1. 4.3 Байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, үндэсний зан заншил, уламжлалт түүх соёлыг гадаад дотоодын жуулчдад хүргэдэг амралт, аялал жуулчлалын баазууд, үндэсний шашин урлаг, зан үйлийг түшиглэсэн үйлчилгээг дэмжин дүүргийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.
 

Мэлхий хад, Майхан уул, Тайж хайрхан, Туул гол, Сайн Номун хийд, Аръяабалын сүм, Цонжинболдог зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг холбосон аялалын маршрутыг  гаргаж батлуулна.

Аялал жуулчлалын баазуудаар үйлчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдэж, дүүргийн төсвийн орлого нэмэгдсэн байна.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт  аялал жуулчлалын чиглэлээр  үйл  ажиллагаа эрхэлж байгаа  78 аж ахуйн нэгжийн судалгааг шинэчлэн гаргаж, 30 аж ахуйн нэгжийн байршил, онцлох мэдээллийг багтаасан мэдээллийн сан үүсгэж, дүүргийн цахим хуудсанд байршуулсан. Аялалын маршрутыг гарган Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулахад бэлэн болсон.

70%

 

1.5.1 Дүүрэгт тулгамдаж буй асуудал (агаар, ус, хөрсний бохирдол, нийтийн тээвэр)-ыг шийдвэрлэхэд гадаадын улс, хотуудын туршлагаас судалж, нэвтрүүлнэ.

Орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан дулаан, халаалтын асуудлаа шийдвэрлэсэн айл өрхийн судалгааг гарган тэднийг хөнгөлөлтөд хамруулах асуудлыг бодлогоор дэмжин ажиллана.

Агаарын бохирдлыг багасгахад

нөлөө үзүүлсэн байна.

Налайхын дулааны станцыг өргөтгөх ажлын зураг төсвийн ажлыг  2017.10.02-ноос 2017.12.15-ны хооронд 200.0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр "ББСМО" ХХК шалгарч гэрээ байгуулагдсан. “Налайхын Дулааны станц” ТӨХК-тай танилцаж хурлын тэмдэглэл хөтөлж ажлаа эхлүүлсэн. Судалгааны ажил, зуухны сонголт, тооцооны ажил хийгдэж байна. Ус-15 орчмын орон сууцнуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох асуудлаар Улаанбаатар хотын ЗАА болон холбогдох газарт албан бичгийг хүргүүлээд байна.

 

 

70%

2 дугаар хорооны Нарлагийн гэр хорооллын өрхүүдийг цэвэр болон бохир усны шугамд холбох боломжийг бүрдүүлнэ.

2 дугаар хорооны Нарлагийн гэр хорооллын өрхүүдцэвэр, бохир усны шугамд холбогдох боломж бүрдэнэ.

2 дугаар хорооны Нарлагийн гэр хорооллын дулаан, цэвэр ус, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, цахилгааны дэд станц, дулаан дамжуулах төвийн барилга болон тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг “Комфорт импекс” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Дулааны худгуудыг хүлээлгэн өгөх, анхны хаалтуудыг суурилуулах ажил хийгдэж дууссан.

100%

 1. 6.4 Дүүрэгт төвлөрдөг татварын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлнэ.
 

Үйлдвэрлэл,

үйлчилгээний зориулалтаар рашаан ус ашиглаж буй аж ахуйн нэгж, иргэдийн худгийн тооллого хийж, бүртгэлд хамруулах,

"Ус ашиглуулах дүгнэлт" гаргуулсан аж ахуйн нэгж, иргэдийг татварт бүрэн хамруулна.

Дүүрэгт төвлөрдөг татварын орлого нэмэгдсэн байна.

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ус рашаан ашиглаж байгаа  нийт 66 татварын төлөгчийн 100 худгаас 44 худгийг татварт хамруулан 9264,5 мянган төгрөгийг хураан орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэн ажиллаж байна.

2017 онд ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулсан 14 байгууллагын 8865,1 мянган төгрөгийн усны төлбөрийг нийслэлд төвлөрүүлсэн.

100%

Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын Ерөнхий газрын дэргэдэх Уул уурхайн аврах алба, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран тоосгоны үйлдвэр, гар аргаар нүүрс олборлогчдын тооллого, судалгааг гаргаж татварын орлогоо үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллана.

Тоосгоны үйлдвэр, гар аргаар нүүрс олборлогчид тооллого, судалгаанд бүрэн хамрагдаж, татварын орлогоо үнэн зөв тайлагнаж хэвшсэн байна.

Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг 98 уурхайд шалгалт хийж 65 уурхайн эзэн хариуцагчтай  уулзаж судалгаанд хамруулан,  23  уурхайгаас нийт 2550000 төгрөгийг хураан төсөвт төвлөрүүлсэн.

2017 оны 8 дугаар сараас шинээр 7 нөхөрлөл гэрээ байгуулан бичил уурхай эрхлэх зөвшөөрөл авч 4650,0 мянган төгрөгийн татварыг төсөвт төвлөрүүлсэн.

Мөн 21 тоосгоны үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж баюуны амны тоогоор тоосго үйлдвэрлэлтийн нормативыг тогтоож татварт хамруулан 22,5 сая төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлээд байна.

 

 

70%

ИРЭЭДҮЙН ЖИШИГ ХОТ НАЛАЙХ

 

2.1.1.   Инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулна.

Дулаан хангамж, сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг шийдвэрлэхэд шаардлагатай баримт бичгийг боловсруулна.

Шаардлагатай баримт бичиг боловсруулагдсан байна.

“Налайхын Дулааны станц” ТӨХК-ийг өргөтгөх ажлын зураг төсвийн ажлыг  2017.10.02-ноос 2017.12.15-ны хооронд 200.0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр "ББСМО" ХХК шалгарч гэрээ байгуулагдсан. Налайхын дулааны станцтай танилцаж хурлын тэмдэглэл хөтөлж ажлаа эхлүүлсэн. Судалгааны ажил, зуухны сонголт, тооцооны ажил хийгдэж байна. Ус-15 орчмын орон сууцнуудыг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох асуудлаар Улаанбаатар хотын ЗАА болон холбогдох газарт албан бичгийг хүргүүлээд байна.

70%

 

2.2.2. 1, 3, 4, 6, 7 дугаар хорооны 2030 он хүртэлх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна.

Тэрэлж тосгоны  хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна.

Тэрэлж тосгоныг

хөгжүүлэх бодлогын баримт бичигтэй болно.

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар  6 дугаар хорооны төвийн хэсгийн 29785,59 га нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн  ангиллыг гаргах, хамгаалалтын бүсүүдийг тогтоох, хот төлөвлөлтийг дэмжих, хязгаарлах бүсүүдийн хил хязгаарыг тогтоож үндсэн төлөвлөлтийн шийдлийг боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчээр “Эн Эй Пи групп”ХХК шалгарч, төлөвлөлтийн ажлыг хийж  байгаа ба 2018 оны 1 дүгээр улиралд багтаан хүлээлгэн  өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байна.

70%

 

2.2.3    Налайх дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, газар зохион байгуулалтыг сайжруулна.

2, 5 дугаар хорооны газар зохион байгуулалтыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах ажлыг зохион байгуулна.

Дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, газар зохион байгуулалт сайжирна.

Дүүргийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа холбогдох аргачлалын дагуу 2, 5 дугаар хорооны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан гаргасан бөгөөд 2,5,6,7 дугаар хорооны төлөвлөлтийн талаар судалгаа гаргаж боловсруулах дүн шинжилгээ хийж, тайлагнаж ажилласан. Тухайлбал: 2 дугаар хорооны барилгажсан хэсэг 6 дугаар хорооны дахин төлөвлөлт хийх хэсгийг сонгож, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт газар өмчилсөн болон эзэмшиж байгаа айл өрхүүдийг судалж, 5 дугаар хорооны хувьд ArcGIS программыг ашиглан орон зайн дүн шинжилгээ хийж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.

100%

 1. 3.1 “Ирээдүйн Шинэ хот" хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
 

"Ирээдүйн Шинэ хот" хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/126 дугаар захирамжаар “Ирээдүйн шинэ хот” дэд хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг Засаг даргын Эдийн засаг, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан орлогчоор ахлуулан 19 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, дэд хөтөлбөрийн төслийг  боловсруулсан.

 

50%

 

2.3.2. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн орон сууцыг шинэчлэх ажлыг эхлүүлнэ.

Дахин төлөвлөлтөнд орох хэсгийн кадастрын зургийг хийлгэж баталгаажуулна.

(1-9 дүгээр байр)

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн орон сууцыг шинэчлэх боломж бүрдэнэ.

Орон сууцны 1-9 дүгээр байрны кварталын хэсгийн газрын кадастрын зургийг "Сөөм газар" ХХК-иар  хийлгэж баталгаажуулсан. 

100%

 

Орон сууцны 24-27, 29, 30 дугаар байруудыг дахин төлөвлөж, барилгажуулах ажлыг дахин судалж, төсөл сонгон шалгаруулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

Төсөл сонгон шалгаруулах нөхцөл бүрдсэн байна.

Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулалт зарлагдсан.

Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 126 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ашиглалтын шаардлага хангаагүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд оршин суугчдаас нь барилгыг дахин төлөвлөн, барилгажуулах төсөл хэрэгжүүлэх эсэх талаар судалгаа авч Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт хүргүүлсэн.

Төслийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 3 удаа зарласан боловч амжилтгүй болсон ба гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлыг 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зарласан.

30%

 

2.4.5 Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр үе шаттай хангана.

Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны авто замыг өргөтгөх ажлын трасст орсон "Лед" гэрэлтүүлгүүдийг орон сууцны кварталын хэсгүүдэд шилжүүлэх

Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах нөхцөл бүрдэнэ.

2 дугаар хорооны Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжнаас автозамын өргөтгөлийн трасст орсон нийт 62 ширхэг "Лед" гэрэлтүүлгийг буулган Эрүүл мэндийн нэгдэл, 23, 123 дугаар цэцэрлэгийн урд хэсэгт, “МТ” ШТС-аас "Хорго" үйлчилгээний төв хүртэлх автозамын 2 талаар тус тус шилжүүлэн байрлуулах ажлыг "Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн алба"ОНӨААТҮГ хийж гүйцэтгэсэн.

 

100%

6 дугаар хорооны Өгөөмөр, төвийн зарим хэсгийн айл өрхийн цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

6 дугаар хорооны айл өрхийн цахилгаан хангамж

нэмэгдсэн байна.

6 дугаар хорооны Өгөөмөр, төвийн хэсгийн хүчдэлийн уналттай зарим айл өрхийн судалгаа, байршлын зургийг гаргаж дууссан.

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 6 дугаар хорооны Өгөөмөр, Болор, Шугуй, Шар булаг зэрэг газруудын айл өрхийн цахилгаан хангамжийг сайжруулахаар зураг төсвийн ажлыг “Оргилт од” ХХК гүйцэтгэсэн.

100%

3 дугаар хороонд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр суурилуулах ажлыг судална.

3 дугаар хороонд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр суурилуулах боломж бүрдэнэ.

3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Сэргээгдэх эрчим хүчний станц байгуулахаар БНСУ-ын “Коспо консерциум” ХХК-тай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд 3,2 га газрын асуудлыг шийдвэрлэсэн.

БНСУ-ын "Коспо консерцум"ХХК-ийн 5,0 сая долларын хөрөнгө оруулалтаар  400мВа-ын хүчин чадалтай сэргээгдэх эрчим хүчний станцын нарны зай хураагуурын цэнэглэх хэсгийн барилгын ажлыг "Samwon Millenma.Co.ltd" гүйцэтгэж байна.

100%

 

2.4.7 Утасгүй интернетийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, захын болон алслагдсан гэр хороолол, амралт зугаалгын бүсэд ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.

3, 4, 7 дугаар хорооны шинэ үүссэн гудамж, хэсгүүдэд утасгүй интернэтийн холболт хийх ажлыг эхлүүлнэ.

Утасгүй интернетийн хүртээмж нэмэгдэж, захын болон алслагдсан гэр хороололд ашиглах боломж бүрдэнэ.

2 дугаар хорооны Тайж, 7 дугаар хорооны Өвөршандын хэсгийн гэр хороололд өндөр хурдны утасгүй интернэт холбох ажлыг “Цахилгаан холбоо”ХК-ийн Налайх дахь салбар25,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэйгээр гүйцэтгэсэн.

4 дүгээр хорооны Под станцын хэсэг, 7 дугаар хорооны Өвөршандын хэсгийн шинээр үүссэн гудамжинд утасгүй интернэтийн холболтыг хийж, 6 цэгт wifi цацагч байршуулсан. 

 

 

100%

 

2.4.12. Ус түгээх байруудыг цэвэр усны төв шугамд холбож "Ухаалаг ус түгээх байр"-ны тоог нэмэгдүүлэн цэвэр ус түгээлт, хүртээмжийг сайжруулна.

1 дүгээр хороонд "Ухаалаг ус түгээх цэгийн байр"-ыг байгуулна.

"Ухаалаг ус түгээх байр"-ны тоо нэмэгдэж, цэвэр ус хүртээмж сайжирна.

1 дүгээр хорооны Уурхайчдын 3 дугаар гудамжны хуучин ус түгээх цэгийн байрыг ухаалаг болгон тоноглох, цэвэр усны төв шугамд холбох ажлыг 2017 оны орон нутаг хөгжлийн сангийн 10,950,000 төгрөгийн хөрөнгөөр “СИМ” ХХК  гүйцэтгэн "Чандмань-Налайх" ОНӨААТҮГ-т хүлээлгэн  өгсөн. Одоогоор 30 иргэн усны картаа авч цэнэглээд байна.

100%

"Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 1 худгийг цахилгаан хангамжид холбож ашиглалтад оруулна.

“Шинэ Налайх” цэцэрлэгт хүрээлэнд 2010 онд гаргасан 220 квт-ын гүний худгийн хүчин чадлыг 380 квт болгон нэмэгдүүлж, 350 м агаарын шугамыг татах ажлыг гүний худгийн насосыг сайжруулах ажлыг  2017 оны орон нутаг хөгжлийн сангийн 10,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Эн И Ти Эл”ХХК хийж гүйцэтгэн “Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба” ОНӨААТҮГ-т  хүлээлгэн өгсөн.

100%

5 дугаар хороонд "Ухаалаг ус түгээх цэгийн байр"-ыг байгуулна.

Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 18,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 5 дугаар хорооны Гандан Уулын 1 дүгээр хэсэгт худаг барих ажлыг “Городок ус түгээх” иргэдийн бүлэг, цэвэр усны шугамын огтолгоог “Городок ус” иргэдийн бүлэг гүйцэтгэж  ашиглалтад оруулсан.

100%

 

2.5.2 Авто замын сүлжээний  техник ашиглалтын  түвшинг сайжруулж, гол болон туслах гудамж  замуудыг өргөтгөн шинэчлэнэ.

Даваажавын гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Авто замын сүлжээний  техник ашиглалтын  түвшин сайжирч, гол болон туслах гудамж  замууд  шинэчлэгдсэн байна.

Даваажавын гудамжны автозамын өргөтгөлийн ажлын үеэр 880м хайс, 731,5 м2 явган замын хавтан, 982 ширхэг авто замын хашлага, 671 ширхэг явган замын хашлага, 44 ширхэг модыг шилжүүлэх ажлыг “Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба” ОНӨААТҮГ, “Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн алба” ОНӨААТҮГ хийж гүйцэтгэсэн.

Автозамын ажлыг “Эко тогтол”ХХК гүйцэтгэж автозамын хучилт хийх хэсгүүдэд суурь бэлтгэж нягтруулах, ус зайлуулах суваг, автозамын хашлага хийх, асфальтбетон хучилт, тэмдэг, тэмдэглэгээ болон гэрэлтүүлгийн ажил, явган зам, ногоон байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

100%

Дамдины гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Дамдины гудамжны автозамын өргөтгөлийн ажлын үеэр 178 м хайс,  187,5 м2 явган замын хавтан, 270 ширхэг автозамын хашлага, 24 ширхэг модыг шилжүүлэх ажлыг “Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба”,  “Гэрэлтүүлгийн алба” хийж гүйцэтгэсэн. Автозамын ажлыг “Эко тогтол”ХХК гүйцэтгэж автозамын хучилт хийх хэсгүүдэд суурь бэлтгэж нягтруулах, ус зайлуулах суваг, автозамын хашлага хийх, асфальтбетон хучилт, тэмдэг, тэмдэглэгээ болон гэрэлтүүлгийн ажил, явган зам, ногоон байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

100%

Найрамдлын гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Найрамдлын гудамжны автозамын ажлыг “Эко тогтол” ХХК гүйцэтгэж автозамын хучилт хийх хэсгүүдэд суурь бэлтгэж нягтруулах, ус зайлуулах суваг, автозамын хашлага хийх, асфальтбетон хучилт, тэмдэг, тэмдэглэгээ, явган зам, ногоон байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

100%

ЭРҮҮЛ ОРЧИНТОЙ НАЛАЙХ

 1. 1.1 Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, үр ашигтай, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, нөөцийг хэмнэх, эргүүлэн ашиглах, хаягдлыг дахин боловсруулан ашиглах ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.
 

Хог хаягдлын шинэ менежментийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

Хог хаягдлын менежмент сайжирч, үр ашигтай, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн байна.

Дүүргийн Засаг даргын “Хог хаягдалтай тэмцэх, тохижилтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай” 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг 43 байгууллага, 7 хороо, 13 СӨХ-д хүргүүлж, 2017 оны 03 дугаар сарын 25, 04 дүгээр сарын 08, 15, 22, 29, 05 дугаар сарын 06, 13, 20, 27-ны өдрүүдэд бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан. Нийт 58 байгууллагын 7721 ажилтан албан хаагч, 1994 иргэн, 794 аж ахуйн нэгж хамрагдаж 1901380м2 талбайн 62402,5тн.м хогийг 187 удаагийн рейсээр тээвэрлэж төвлөрсөн хогийн цэгт буулгасан.

 Дүүргийн Засаг даргын А/163 дугаар захирамжийн дагуу 3 дугаар хорооны Баялагийн хонхрын төвлөрсөн хогийн цэгт гамшгаас хамгаалах сургуулилтыг зохион байгуулж Тамгын газрын нэгж хэлтсүүд, 3 дугаар хороо, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс,“Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Уул уурхайн аврах анги, Гамшгаас хамгаалах судалгаа шинжилгээний үндэсний төвийн Налайх салбар, Тоосго үйлдвэрлэгчдийн холбоо зэрэг 26 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн машин техник, хүн хүчийг дайчлан нийт 119,076 м2 талбайн 60,185 м3 хогийг дарж, түрж тэгшлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

100%

Дүүргийн төвлөрсөн хогийн цэгт байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэж, хог дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах ажлыг судална.

Хог дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсан байна.

3 дугаар хорооны Баялагийн хонхорт орон нутгийн хөгжлийн сангийн 33,5 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Гео дата” ХХК байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн. БНСУ-ын Сувон хотын хог хаягдлаас дулаан үйлдвэрлэдэг үйлдвэрийн ажиллах зарчим, тоног төхөөрөмжийг нарийвчлан судалсан.

Хогийг ангилан ялгах үйлдвэр байгуулах зорилгоор 3 дугаар хорооны Баялагийн хонхорын хогийн цэгийн дэргэдэх 1,5 га газрыг “Тохижилт үйлчилгээ”ОНӨААТҮГ-т эзэмшүүлэх хүсэлтийг  ДИТХ-д хүргүүлж хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэн.

100%

Түлээ, нүүрс хоёрдогч түүхий эд худалдан борлуулах цэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Түлээ, нүүрс хоёрдогч түүхий эд худалдан борлуулах цэгийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байна.

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2017 оны А/117 дугаар тушаалаар 3.789.500 төгрөгийг шийдвэрлэж, 7 дугаар хорооны “Петровис” ШТС-ын хойд талд газар олгож, “Түлээ нүүрсний цэг”-ийн 1490м2 хашааг барьж, тохижилтын ажлыг  хийсэн.  Түлээ, нүүрс худалдаалдаг 13 иргэнтэй гэрээ байгуулсан.

100%

 1. 1.2 Уурхай, тоосгоны үйлдвэрүүдийн олборлолтоос үүссэн хөрсний эвдрэл, нүх цооног, овоолгын шороонд нөхөн сэргээлтийн ажлыг нүүрс олборлогч, тоосгоны үйлдвэрүүд өөрсдөө хийж орон нутагт хүлээлгэн өгдөг журамд шилжинэ.
 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дүүргийн Засаг даргатай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж, нөхөн сэргээлт хийх ажлыг гэрээний 1 заалт болгон оруулж баталгаажуулна.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд

нөхөн сэргээлтийн ажлыг гэрээний дагуу хэрэгжүүлж хэвшсэн байна.

 

 

3 дугаар хорооны 57 дугаар уклоны хэсэгт эзэнгүй орхигдсон 14 амыг дарах ажлыг дүүргийн Уул уурхайн аврах алба, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, “Налайх Тохижилт үйлчилгээ”ОНӨААТҮГ-тай хамтран хийж гүйцэтгэсэн. Мөн тус хорооны уурхайн эдэлбэр газарт “Гео дата” ХХК  байгаль орчны хохирлын үнэлгээг хийж эвдрэл элэгдэлд орсон хөрсний хэмжээг тооцож байна.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай болон ашигт малтмал ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд Засаг даргатай нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж, жил бүр нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан нөхөн сэргээлт болон бусад тусламж дэмжлэг үзүүлсэн ажлаа тайлагнаж, гэрээг сунгах эсэхийг шийдвэрлэдэг журамд шилжсэн.

2017 онд 6 нөхөрлөлийн 50 хүнтэй бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох нөхөрлөлийн гэрээ, 18 аж ахуйн нэгж байгууллагатай нийгмийн хариуцлагын гэрээ хийсэн.

100%

 

3.2.1 Дүүргийн хэмжээнд агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулахад анхаарал хандуулж "Эко Налайх" хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

“Эко Налайх” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Дүүргийн хэмжээнд агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулах ажилд ахиц дэвшил гарсан байна.

Засаг даргын 2017 оны А/20 дугаар захирамжаар Засаг даргын орлогч С.Тунгалагаар ахлуулсан ажлын хэсэг 3 удаа хуралдаж холбогдох байгууллагуудаас саналыг авч нэгтгэн “Эко Налайх” хөтөлбөрийг Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 28 дугаар тогтоолоор батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

 

100%

 

3.3.2 Дүүрэг, хороонд нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх болон тохижилтын ажилд эрс шинэчлэлт гаргана.

Дүүрэг, хороонд нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн тоо нэмэгдэж, тохижилтын ажилд ахиц дэвшил гарсан байна.

ДИТХ-ын 2017 оны 4/17 дугаар тогтоолоор ногоон байрууламжийг нэмэгдүүлж мод, зүлэг худалдан авч тарих, хамгаалалтын хайс хашлагыг шинээр хийхээр 342,4 сая төгрөгбатлагдсанаас 49,5 сая төгрөгийн зориулалт өөрчлөгдөж 292,9 сая төгрөгийг ногоон байгууламжийн ажилд зарцуулсан.

“Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20,9 км автозамын өргөтгөл шинэчлэлт”-ийн ажил эхлэхтэй холбогдуулан Туул голын гүүрний трасст орсон бургас модыг зөөж, шилжүүлэн суулгахаар холбогдох байгууллагаас зөвшөөрөл авч 1000 гаруй модыг дүүргийн хороод, албан байгууллагуудад тарааж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.

“Ногоон Налайх”, “Алтан намар” модны үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж 15 аж ахуйн нэгж, 28 төрлийн мод худалдаалж 100 гаруй иргэд худалдан авалт хийсэн.

Нийтийн эзэмшлийн талбайд 1128 ширхэг шилмүүст мод, 64 ширхэг навчит мод, 855 ширхэг сөөг, ургамлан хашлагаар 10400 ширхэг шар хуайс, хайлаас худалдан авч тарьсан. Ногоон байгууламжийн усалгаа арчилгааг тогтмол хийж дүүргийн ногоон байгууламжийн хэмжээг 30% -иар нэмэгдүүлсэн.

2 дугаар хорооны Даваажав, Дамдин, Найрамдалын гудамжинд 4173 м2 талбайг шинээр зүлэгжүүлсэн. Налайх-Чойрын уулзвараас “Очир” худалдааны төв хүртэл тарьсан нарс модыг хамгаалж 56 у/м хашлагыг шинээр хийж, 350ширхэг хайсыг Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөр, 700 ширхэг хайсыг Дулааны станцаар 511м хайсыг гагнаж 300м хайсыг будаж, 2787м2 талбайн хар шороог зөөж тараан 251м2 талбайд зүлэгжүүлэлт хийсэн.

100%

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛӨӨР ТЭРГҮҮЛЭГЧ НАЛАЙХ

 

4.1.2 Хороо бүрийг хүүхдийн цэцэрлэгтэй болгож, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын түвшинг 100 хувьд хүргэнэ.

240 хүүхдийн ор бүхий цэцэрлэгийн барилгын газрын асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын түвшин нэмэгдсэн байна.

Дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/117 дугаар захирамжаар 4 дүгээр хорооны Нисэхийн урд талд 6000м2 газрыг сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын зориулалтаар, 2016 оны А/46 дугаар захирамжаар 7 дугаар хорооны Өвөршандын урд талд 6000мгазарт 75 хүүхдийн ортой сургууль, цэцэрлэгийн барилгын зориулалтаар мөн 2017 оны А/112 дугаар захирамжаар 7 дугаар хорооны Бадралын 14 дүгээр гудамжны зүүн талд 5000 м2 газрыг цэцэрлэгийн зориулалтаар тус тус 15 жилийн хугацаатай Боловсролын хэлтэст олгосон.

100%

 1. 1.4 "Эко сургууль", "Ногоон цэцэрлэг" аян хэрэгжүүлж, сургууль, цэцэрлэг бүрд хүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчин бий болгон, сургалтын орчны шинэчлэл хийнэ.
 

ЭКО клубын үйл ажиллагааг дэмжиж, сургууль, цэцэрлэгийн гадаад, дотоод орчны ногоон байгууламжийн тоог нэмэгдүүлнэ.

Дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчин бүрдсэн байна.

Дүүргийн ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн 129 сурагчийг “Эко клуб”-д хамруулж, хими, биологийн багш нар хариуцан сургуулийн орчныгцэцэрлэгжүүлэх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, сурагчдын экологийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр зөвлөгөө өгч үйл ажиллагааг тогтмолжуулсан.

Дүүргийн  23, 123, 140, 151, 208 дугаар цэцэрлэгүүд эко сургалтын төвийг шинээр байгуулсан.

119 дүгээр сургууль “Экологич хүүхэд” төсөл хэрэгжүүлэхээр шалгарлаа.

Японы “Киото Сейнан Ротари” клубын дэмжлэгтэйгээр “Эрдмийн оргил” цогцолбор сургууль “Ногоон төгөл-2017" 1000 мод тарих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа 2017 оны 09 дүгээр сард 5 төрлийн 100 мод тарьсан.

Дүүргийн хэмжээнд 5 сургуулийн 151 анги танхимыг цэцэгжүүлж, 48 м2 талбайд хиймэл нуур, 1 нарийн ногооны хүлэмж байгуулсан.

Цэцэрлэгүүд орчны газрын 60%-ийг зүлэгжүүлж, цэцгийн мандалд 800 гаруй нэг наст цэцэг тарьсан. Хүүхдийн тоглоомын талбай, хүлэмж, ногоон байгууламж, туршилтын талбайг байгуулж 3,000,000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн.

“Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран 3 цэцэрлэг “Эко-цэцэрлэг” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, туршилт танин мэдэхүйн талбай болон хүлэмжинд нарийн ногоо болон төмс, хүнсний ногоо тариалж нийт  548,9 кг ургац хураан авсан.

100%

151 дүгээр цэцэрлэгийг нийслэлийн жишиг эко цэцэрлэг болгох төслийг дэмжинэ.

151 дүгээр цэцэрлэгт нийслэлийн жишиг “Эко цэцэрлэг” болсон байна.

"Эко Налайх" хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд гадаад, дотоод орчныг хүүхдэд ээлтэй Эко ногоон орчин болгох зорилт дэвшүүлж, “Ногоон цэцэрлэг” төслийг боловсруулж, цэцэрлэгийн гадаад, дотоод ногоон орчны нөхцөл байдалд SWOT шинжилгээ хийж, туршилт танин мэдэхүйн төв болон сургалтад хэрэгцээ шаардлагатай  хэрэглэгдэхүүний судалгаа, материалын үнийн судалгаа, төсвийн тооцоог гаргасан.

Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан хүлэмж, ногооны талбайгаа тариалалтанд бэлтгэн, багш нар хүүхдүүдтэйгээ хамтран ангидаа цэцэг тарьж, арчилж ургуулсан.

Эко орчин бүрдүүлэх бүтээлч ажлын хүрээнд эцэг, эх, ажилтнуудын дэмжлэгтэйгээр нарийн ногооны хүлэмж байгуулан 7 төрлийн нарийн ногоо тарьж 75,2 кг хураан ургац хураан цэцэрлэгийн хашаанд 62 ширхэг бургас, чацаргана, шар хуайс, цэцгийн мандалд 4 төрлийн нэг наст цэцэг тарьж ургуулсан.

Мөн Японы “Киото Сейнан Ротари” клубтэй хамтран 245 ширхэг мод тарьсан.

“Монгол ногоо” төсөлтэй хамтран “Эко-Цэцэрлэг” хөтөлбөр хэрэгжүүлж, туршилт танин мэдэхүйн талбай болон хүлэмжинд нарийн ногоо болон төмс, хүнсний ногоо тарьсан. Хүүхдийн тоглоомын гадна талбайн хүлэмж, ногоон байгууламж, туршилтын талбайг байгуулж 3,000,000 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийсэн.

100%

 1. 1.7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулж, боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
 

“Голомт” цогцолбор сургууль, “Эрдмийн Оргил” цогцолбор сургууль, Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, сургалтын орчныг сайжруулна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн дэмжлэгтэйгээр “Голомт” цогцолбор, “Эрдмийн оргил” цогцолбор сургуулиудад “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжих, суралцах танхим”-ыг байгуулан 1 сургагч багш, 5 сайн дурын ажилтантай 24 хүүхэдтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах зорилтын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй болон бие махбодийн хувьд анхаарах шаардлагатай 135 сурагчийг сурган төлөвшүүлсэн. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг тэгш хамруулах үүднээс анги удирдсан багш нар хүүхдийн ахицын бүртгэл гарган хүүхдийг хамт олны дунд нь тэгш хамруулан сургахад анхаарч ажиллаж байна.

2017  онд хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдыг дугуйлан, сонгон секцэнд 74%-тай хамрууллаа.

Төрийн болон төрийн бусбайгууллагуудын дэмжлэг  тусламжинд 48  хүүхдийг хамруулсан.  Дүүргийн хэмжээнд тусгай хэрэгцээт боловсролын багш бэлтгэхээр “Койка” ОУБ-ын сургалтад АБНТБТ-ийн багш Б.Сарантуяа, “Эрдмийн оргил” цогцолбор сургуулийн багш Л.Отгонцэцэг нарыг хамруулсан.

100%

 1. 1.8 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад ажил, мэргэжлээ зөв сонгоход нь дэмжлэг үзүүлэх "Ирээдүйн мэргэжилтэн" хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
 

“Ирээдүйн мэргэжилтэн” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

 

Сурагчдад ажил, мэргэжлээ зөв сонгох чадварыг олгосон байна.

Дүүргийн боловсролын салбарын бодлого чиглэлийг тусгасан “Боловсрол 2020” хөтөлбөрийг ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох “Ирээдүйн мэргэжилтэн” дэд хөтөлбөртэй нэгтгэн боловсруулж батлуулах  шатанд байна.

 

70%

 1. 1.9 "Боловсрол-2024" хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, сургалтын чанарыг нийслэлийн дундаж түвшинд хүргэнэ.
 

Дүүргийн “Боловсрол-2024” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын чанар дээшилсэн байна.

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны А/19 дүгээр захирамжаар 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан ажлын хэсэг 4 удаа хуралдаж багш нарын саналыг авч нэгтгэн “Боловсрол-2020” хөтөлбөрийн төслийг 3 чиглэл, 6 зорилтын хүрээнд боловсруулсан.

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд “Ирээдүйн мэргэжилтэн” дэд хөтөлбөр, “Марафон-2018” төсөлт ажил, “Сайн багш” дэд хөтөлбөр, сурлагын ахицын график зэрэг 15 төрлийн хавсралтуудыг боловсруулсан.

Хөтөлбөрийн төслийн хэлэлцүүлгийг сургууль, цэцэрлэг бүрт зохион байгуулж, багш, ажилтинуудын саналыг авч тусгасан.

70%

 

4.2.1 Эх хүүхдийн эрүүл мэндэд онцгой анхаарч ургийн эрт үеийн оношлогоо, нярайн сувилал, бага насны хүүхдийн эмчилгээ үйлчилгээг сайжруулан эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна.

Хүүхдийн эмнэлэгийн барилга барих ажлыг эхлүүлнэ.

(50 ортой)

Эрүүл мэндийн эмчилгээ үйлчилгээ сайжирч, эх, хүүхдийн эндэгдэл буурсан байна.

 

 

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/45 дугаар захирамжаар “Газар эзэмших эрх олгох тухай”, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 0000103 №09/2017 дугаартай 21.0*13.0 хэмжээтэй, зоорьтой, 3 давхар, төмөр бетон каркасан бүтэцтэй 50 ортой хүүхдийн төрөлжсөн эмнэлгийг барих барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл, №000439170 дугаартай газар эзэмших гэрчилгээ тус тус олгогдсон.

НИТХ-ын төлөөлөгч С.Амарсайханы санаачилгаар “Хангарьд-Улаанбаатар”ТББ, БНХАУ-ын Энхтайван найрамдлын сангийн буцалтгүй тусламжаар 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн барилгыг “Бадрах инженеринг” ХХК барьж ашиглалтад оруулсан.

100%

 1. 2.2 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулна.
 

Бага насны хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох    эрүүлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

Бага насны хүүхдүүдийн шүдний өвчлөл буурч, эрүүлжсэн байна.

“Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэд” аяны хүрээнд 12-15 насны 2110 хүүхэд үзлэгт хамрагдсанаас 1172 хүүхэд буюу 55,5% үзлэгт хамрагдсанаас 69%-д  өвчлөл илэрсэн. Тайван улсын хүүхэд, гэр бүлийг дэмжих сангийн тусламжаар өгсөн хүүхдийн шүдний эмчилгээний аппаратыг 119 дүгээр сургуульд байрлуулж, 109 дүгээр сургуулийн 60 сурагчийг эмчилгээнд хамруулсан. Бага насны хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүлжүүлэх ажлын хүрээнд сургуулийн өмнөх боловсролын 8 цэцэрлэгийн 1178 хүүхэд, ерөнхий боловсролын 6 сургууль болон МСҮТ, GMIT-ийн 2163 оюутан, сурагчид сургалт зохион байгуулсан.

100%

 1. 2.3 2 дугаар хорооны өрхийн эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, өргөтгөлийг барина.
 

2 дугаар хорооны  өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгын асуудлыг судлах, төлөвлөх

Иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна.

2 дугаар хорооны өрхийн эмнэлгийн барилгын өргөтгөлийн зураг, төсвийг гүйцэтгэх ажлын гүйцэтгэгчээр “Нутгийн босго”ХХК шалгаран орон нутгийн хөгжлийн сангийн 8.980.500 төгрөгөөр гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Дулааны болон цахилгааны техникийн нөхцлийн дагуу холболтын зургийг хийж байна.

БНТУ-ын Ерөнхий сайдын дэргэдэх Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлаг/Тика/-ийн Улаанбаатар хот дахь зохицуулалтын газарт жишиг өрхийн эмнэлэг байгуулах хүсэлтийг хүргүүлсэн ба 1, 7 дугаар хороонд баригдахаар сонгогдож  шавыг тавьсан.

100%

 

4.5.1 Биеийн тамирын талбайнуудыг стандартын дагуу тохижуулан хүүхдийн эрүүл аюулгүй хөгжлийн орчныг бүрдүүлж, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 30-аас доошгүй хувийг жил бүр хүүхдийн төлөө зарцуулна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 30-аас доошгүй хувийг хүүхдийн төлөө зарцуулахад анхаарч ажиллана.

Хүүхдийн эрүүл аюулгүй хөгжлийн орчин бүрдсэн байна.

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтад 50 ортой хүүхдийн эмнэлгийн гадна шугам сүлжээний угсралтын ажлыг хийх зориулалтаар тоног төхөөрөмж худалдан авахад 37,8 сая төгрөг төсөвлөгдөж шугам сүлжээний ажил бүрэн дуусаж ашиглалтад орсон.

 Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн 17,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлж 214 мод, 220 сөөг,  8000 хайлаас, 600 мод, 600 сөөг тарьсан.

 

100%

 1. 5.2 НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн "Хүүхдэд ээлтэй Налайх дүүрэг

2016-2018” хөтөлбөр, нийслэлийн "Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар 2016-2020" хөтөлбөрүүдийг  хэрэгжүүлнэ.

 

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн “Хүүхдэд ээлтэй” дүүрэг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлнэ.

Хүүхдийн хөгжил, чадвар, оролцоог бүх талаар дэмжиж, хүүхдийн эрхийг дээдэлсэн орчин бүрдсэн байна.

Монгол улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн 2017-2021 онд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт Налайх дүүрэгт багтаж, 2017 онд тус сангаас 212’500$ санхүүжилт олгохоор шийдвэрлэсэн.

НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэн Хүүхдийн төлөө орон нутгийн зөвлөлийн хуралдаанаар 2 удаа хэлэлцүүлсэн.

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлангийн хурлыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 24, 25-ны өдрүүдэд “Боловсролын хөгжилд бүх нийтийн оролцоо” туршлага солилцох, түгээн дэлгэрүүлэх үзүүлэх ажлыг 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан. “Хүүхдэд ээлтэй  дүүрэг” сайн туршлагыг Баянхонгор аймаг, Завхан аймаг, Говь-Алтай аймаг, Баянзүрх дүүргийн төлөөлөл ирж судалсан.

100%

Мини иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч хүүхдүүд болон дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллагуудыг дэмжинэ.

Дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

“Голомт” цогцолбор сургууль, “Чандмань” цогцолбор сургууль, “Эрдмийн оргил” цогцолбор сургууль, 119 дүгээр сургуулийн сурагчдын дунд “Би Налайх дүүргийн иргэн” эссэ бичлэгийн уралдаан зарлаж, Мини иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 25 төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулсан.

2017 онд хэрэгжүүлэхажлын төлөвлөгөөний дагуу Мини иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч сурагчид3 арга хэмжээгзохион байгуулсан.

“Нарны хүүхдүүд” чуулганыг 2017 оны 11 дүгээр сард 412 хүүхдийг оролцуулан зохион байгуулж“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”, “Усны зөв хэрэглээ”, “Сургалтын чанар, сурах арга барил” зэрэг сэдвээр хүүхдийн оролцооны байгууллагын сурагчид сургууль орчны үнэлгээ хийсэн.

100%

 1. 5.5 Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн барилгыг ашиглалтанд хүлээн авч, тоног төхөөрөмжөөр ханган, Монголын Хүүхдийн ордны салбар дугуйлангуудыг дүүрэгт ажиллуулан хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлж, секц, дугуйланд хамрагдалтыг 20 хувиар нэмэгдүүлнэ.
 

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн  байрыг ашиглалтад оруулна.

Дүүргийн хүүхэд, багачуудын авьяас, чадварыг хөгжүүлэх секц, дугуйлангийн тоо,  хамрагдалт нэмэгдсэн байна.

Нийслэлийн 2 тэр бум 800 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дүүргийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн 2289,4 м2, 4 давхар байрыг барьж  2017 оны  09 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс ашиглалтад оруулан үйл ажиллагаа явуулж  эхлээд байна.Шинэ байр ашиглалтад орсноор хүүхэд, багачуудын урлагийн болон спортын дугуйлан секцэд хамрагдалт нэмэгдсэн. Үүнд: Монголын Хүүхдийн ордны салбар гар урлалын дугуйланд 50, Монголын Хүүхдийн ордны салбар драмын дугуйланд 60, биеийн тамир, спортын хорооны теннис 40, таеквандо 20, үндэсний бөх 15, зургийн дугуйлан 12, морин хуур 10, шагайн харваа 20, нийт 242 хүүхэд хамрагдаж байна.

 

100%

 1. 5.6 Хүүхдийг осол гэмтэл, мансуурал, донтолт, болзошгүй эрсдэл, цахим орчны сөрөг нөлөөнөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сургалт хүмүүжлийн ажлын чанарыг сайжруулж, чадавхийг бэхжүүлж, эрсдэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх нөхөн сэргээх болон хуулийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна.
 

Хүүхэд хамгааллын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг арилгах, аливаа дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах байдал гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс өсвөр үеийнхнийг хамгаална.

 

Хороодын хүүхэд хамгааллын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн тоо буурсан байна.

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах зорилгоор Тэрэлж, зүүн аймгуудын уулзвар автозамын хяналтын цэгт худалдаа эрхэлж байгаа хүүхдийг илрүүлэх зорилгоор үзлэг хийсэн.

Хүүхэд харах үйлчилгээ эрхэлдэг 10 байгууллагын үйл ажиллагаанд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар дүүргийн Засаг дарга бөгөөд хүүхдийн төлөө орон нутгийн Зөвлөлийн даргын албан даалгаврыг хүргүүлсэн.

“Хүүхдийг зодож шийтгэхгүй байх” дэлхийн өдрийг тохиолдуулан хүүхдийг хүмүүжүүлэх эерэг аргын талаар сургалт зохион байгуулж, 7 хорооны 70 эцэг эхийг оролцуулсан. Мини иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч сурагчдыг оролцуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компьютер тоглоомын газрууд болон худалдаа үйлчилгээний 50 гаруй аж ахуйн нэгжид сурталчилгааны материал тарааж нөлөөллийн ажлыг хийсэн.

“Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр 7 хорооны Засаг дарга, нийгмийн ажилтнуудад удирдлага арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажилласны үр дүнд 1, 2, 3, 5, 7 дугаар хорооны “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж байна.

100%

 1. 7.1 Дүүргийн ажил хайгч иргэдийг байнгын болон түр ажлын байранд зуучилж, нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, хүн амын ажилгүйдлын түвшин өндөр хувьтай байгааг бууруулж, нийслэлийн дундаж түвшинд хүргэнэ.
 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрт хяналт тавин удирдлага арга зүйгээр хангана.

Дүүргийн ажилгүй иргэдийн тоо буурсан байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор 6 төсөл, хөтөлбөр, Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд 1 төсөл, нийт 7 төсөл, хөтөлбөр батлагдан хэрэгжиж байна.

Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 5 төслийн 5 ажлын байр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 11 төслийн 22 ажлын байр, Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 29 төслийн 55 ажлын байр, Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 11 төслийн 15 ажлын байр, Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд 5 төслийн 10 ажлын байр, Олон нийтийн оролцоонд түшгэлсэн халамжийн үйлчилгээний хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд 41 төслийн 123 ажлын байр, нийт 230 ажлын байр шинээр бий болсон байна.

100%

“ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай” журамд заасны дагуу төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрт ХАБЭА-н бүтэц, ажилтантай болоход хяналт тавин ажиллана.

Дүүргийн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд ХАБЭА-н ажилтантай болсон байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бүтэц, нэгж, ажилтны судалгааг гаргах, томилон ажиллуулах тухай Засаг даргын үйлдвэрлэл, ногоон хөгжил хариуцсан орлогч бөгөөд дүүргийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийн даргын албан бичгийг дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн өмчийн 44, хувийн хэвшлийн 28 аж ахуйн нэгж, 7 хорооны Засаг даргад хүргүүлж ажилласнаар төрийн өмчийн 22 байгууллага бүтэц, орон тооноосоо хамааран Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтныг томилсон. Мөн Үйлдвэрлэл, ногоон хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийн удирдагч бөгөөд Засаг даргын орлогчийнбаталсан удирдамжийн дагуу 14 аж ахуйн нэгж байгууллагыг хамруулан хяналтын хуудсаар эрсдлийн түвшинг үнэлсэн. Шалгалтын явцад нийт 70 зөрчил дутагдал илрүүлэн 61 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулж, 9 зөрчлийг арилгуулахаар улсын байцаагчдын албан шаардлагаар хугацаатай үүрэг даалгавар хүргүүлж, 1 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоох тухай  акт хүргүүлсэн.

100%

 1. 7.3 Нүүрсний уурхай болон тоосгоны үйлдвэрүүдийг ажлын байрны орчин нөхцлөө сайжруулах, ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарч, нийгмийн даатгалд хамруулах, ажилтны 80-аас доошгүй хувийг орон нутгаас авч ажиллуулдаг болох бодлого барьж ажиллана.
 

Дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллага,  үйлдвэрүүдийг ажлын байрны орчин нөхцлөө сайжруулах, ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарч, нийгмийн даатгалд хамруулах, ажилтны 60-аас доошгүй хувийг орон нутгаас авч ажиллуулж байгаа эсэхэд хяналт тавин ажиллана.

Дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллага,  үйлдвэрүүдийн ажлын байрны орчин нөхцөл сайжирч, ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэлтэд ахиц дэвшил гарсан байна.

Үйлдвэрлэл, ногоон хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийн удирдагч бөгөөд Засаг даргын орлогчийн баталсан удирдамжийн дагуу 14 аж ахуйн нэгж байгууллагын хяналт шалгалт хийж, 449 ажилтан хамрагдсанаас 93.7% буюу 421 ажилтан дүүргийн харьяалалтай, 67.7% буюу 304 ажилтан нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн байна.

100%

 1. 8.2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд оролцох боломжийг бүрдүүлэн барилга байгууламж, зам талбайн орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийн стандартыг хангуулна.
 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийн стандартыг хангуулах талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хөндлөнгийн мониторинг үнэлгээ хийнэ.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийн стандартын хэрэгжилт хангагдсан байна.

(JICA) Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Байгууллага, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас хэрэгжүүлж байгаа “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоонд саад болж буй дэд бүтэц, мэдээлэл харилцаа холбоо, хууль эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжилт, нийгэм, сэтгэл зүйн сөрөг хандлагыг арилгах зорилгоор салбар дундын бодлогын тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэх, үнэлгээ хийх ажлыг эхлүүлсэн.

Тус ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Соёлын ордон, Эрүүл мэндийн нэгдлийн Амбулаторын тасаг, “Амь-Эрдэнэ” ӨЭМТ, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс,“Хангай сервис”ХХК, дөрвөн замын уулзваруудад дэд бүтэц, орчны хүртээмжийн үнэлгээ хийж, шинээр төлөвлөгдөн хийгдэж байгаа зам болон үнэлгээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, засаж сайжруулах, стандарт шаардлагад нийцүүлэх чиглэлээр зөвлөмж боловсруулан хүргүүлсэн.

70%

 1. 8.4 Хэвтрийн болон байнгын асаргаа шаадлагатай өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, халамж, банк, боловсролын үйлчилгээг гэрээр хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр үзүүлдэг тогтолцоог бий болгоно.
 

Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрүүл мэнд, нийгмийн халамж болон банк, боловсролын үйлчилгээг гэрт нь хүрч үйлчлэх боломжийг судалж туршилтын журмаар эхлүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд түргэн шуурхай хүрнэ.

Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрүүл мэнд, нийгмийн халамж болон банк, боловсролын үйлчилгээг гэрт нь хүрч үйлчлэх зорилтын хүрээнд тус иргэдийн хэрэгцээг тодорхойлох санал асуулгын хуудсыг боловсруулж, төвийн 5 хорооны 150 иргэнээс санал асуулга авсан.

Мөн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Боловсролын хэлтэс, Эрүүл мэндийн нэгдэл, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс, Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв, Хаан банк, Төрийн банк, Хас банк зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас гэрт хүрч үйлчлэхэд тулгарч буй саад бэрхшээл болон боломжит үйлчилгээний саналыг авч, төлөвлөгөө, график гарган туршилтыг эхлүүлсэн.

 

100%

 1. 8.8 Нүүрсний их уурхай, Уурхайн барилга трест, Шилний үйлдвэр, Шохойн заводод ажиллаж байгаад мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдэд нөхөн олговор олгуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэнэ.
 

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийн судалгааг гарган нөхөн олговор олгуулах асуудлыг судална.

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдэд нөхөн олговорыг олгосон байна.

Нүүрсний их уурхай, уурхайн барилга трест, шилний үйлдвэр, шохойн заводод ажиллаж байгаад мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан 483 иргэдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, судалгааг гаргаж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97 дугаар зүйлд заасны дагуу хөдөлмөрийн чадвар алдалтын нөхөн төлбөрийн чиглэлээр “Налайхын уурхайчдын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо”-той хамтран УИХ-ын гишүүд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яаманд удаа дараа хүсэлт тавин ажилласан. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны 2017 оны 2/666 дугаар албан бичгээр 2017 оны төсөв хүндрэлтэй байгаа тул нөхөн төлбөр олгох боломжгүй талаар мэдэгдсэн.

100%

 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ТЭРГҮҮЛЭГЧ, ИРГЭДДЭЭ ЭЭЛТЭЙ НАЛАЙХ

 1. 1.2 Төрийн албаны нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн дүүргийн нэгдсэн санг бий болгон удирдлагын хяналтын тогтолцоог сайжруулан захиргааны байгууллагын чиг үүргийн давхардлыг судалгаанд үндэслэн арилгах бодлого чиглэл баримтална.
 

Төрийн захиргааны байгууллагын хүний нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, төрийн албан хаагчдын ажил үүргийн давхардлыг арилгана.

Төрийн байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох, баяжилт хийх боломжийг бүрдүүлж мэдээллийн давхцлыг арилгана.

Төрийн байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцож баяжилт хийх боломж бүрдсэн байна.

Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/61 дугаар захирамжийн дагуу бүтцийн өөрчлөлтийг хийж Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс, Хот төлөвлөлтийн хэлтэс, Тохижилт, нийтийн үйлчилгээний хэлтэс, Цэргийн штаб зэрэг 6 нэгжийн 35 төрийн захиргааны албан хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байна.

Төрийн албаны тухай хууль бусад хууль тогтоомжийн дагуу Тамгын газрын 4 хэлтсийн даргыг удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтад, 7 мэргэжилтний ажлын байранд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт өгсөн иргэдээс нөөцөөс нөхөн, нэр дэвшүүлэн томилсон.

Төрийн үйлчилгээний 51 албан хаагчтай хөдөлмөрийн гэрээ, эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээг  байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллаж байна.

Тамгын газрын ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт, үйл ажиллагааны чиг үүргийг шинэчлэн гаргаснаар ажил үүргийн давхардал, хийдэл арилж байна. Төрийн байгууллагуудын ажлын байрны сул орон тооны мэдээллийг нэгтгэн, Тамгын газрын болон төрийн бусад байгууллагад гарсан сул орон тоог зарлан, сул орон тооны захиалгыг Нийслэл дэх төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлж, төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт болон удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг явуулсан.

100%

 

 

 1. 1.5 “Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган авлига-хүнд сурталгүй, ёс зүйн хариуцлагатай дүүрэг болно.
 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийт, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, Авлигатай тэмцэх газар, бусад төрийн бус байгууллагатай хамтран урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийт, иргэдийн оролцоонэмэгдэж, авлига-хүнд сурталгүй, ёс зүйн хариуцлагатай дүүрэг болcон байна.

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2017 оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулсан.

2017 оны 04 дүгээр сард авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулж нийт байгууллагын дарга нар болон Тамгын газрын 65 албан хаагчийг оролцуулсан.

 

 

100%

 1. 1.6 “Төрийн албан хаагчийн сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр” боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
 

Ажилтнуудыг ажлын байран дээр нь сургаж дадлагажуулах хөтөлбөр боловсруулан батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллана.

Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшилсэн байна.

“Төрийн албан хаагчийн сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр”-ийг 6 бүлэг 29 заалттайгаар боловсруулан батлуулж, тайлант хугацаанд  

 

 

70%

 1. 2.1 Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний чиглэл, зохион байгуулалтыг ажлын туршлага, иргэдийн саналд үндэслэн шийдвэрлэнэ.
 

“Нэг цонхны үйлчилгээ”-г нутгийн захиргааны байгууллагуудын байршил, ажил үйлчилгээний онцлогт тохируулан боловсронгуй болгоно.

“Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний чанар, хүртээмж нэмэгдсэн байна.

2017 онд “Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр нийт 4338 иргэн үйлчлүүлсэнээс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээг 617, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг 1382, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг 988, иргэдийн эрэлт, хүсэлт хүлээн авах үйлчилгээг 1351 иргэн тус тус хүлээн авсан.

“Нэг цонхны үйлчилгээ”-гээр үйлчлүүлж буй иргэдээс Засаг даргын Тамгын газар, хороодын үйл ажиллагааны талаар сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан. Судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдийн 45% нь “Дунд зэрэг” гэсэн үнэлгээ өгсөн бол 36% нь “Хангалттай”, “Бүрэн хангалттай” гэж үнэлж, 15% нь ”Хангалтгүй”, “Маш хангалтгүй” гэж үнэлсэн.

“Нэг цонхны үйлчилгээ”-нд ашиглагдаж байсан 98 төрлийн брошур, тарааж өгөх материалын тоог олшруулж Хууль зүйн туслалцааны төвөөс гаргасан 5 төрлийн тохимол, Авилгатай тэмцэх газраас гаргасан 4 төрлийн плакат болон “Шинэ Налайх” сонин зэргээр дамжуулан  иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн.

90%

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс зэрэг үйлчилгээний хүртээмж, цар хүрээ ихтэй зарим байгууллагад автомат (ТҮЦ) машины үйлчилгээ нэвтрүүлэх, иргэний бүртгэлийн автомат(ТҮЦ) машиныг нэмэгдүүлэх асуудлыг судалж, холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагуудад санал тавин ажиллана.

Үйлчилгээний хүртээмж, цар хүрээ ихтэй зарим байгууллагад (ТҮЦ) машины үйлчилгээ нэвтэрч, иргэний бүртгэлийн автомат (ТҮЦ) машины тоо нэмэгдсэн байна.

ТҮЦ машиныг нэмэгдүүлэх асуудлаар холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр санал хүргүүлсэн.

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан хугацааны лавлагаа болон бусад холбогдох лавлагааг Холбооны газарт байршуулсан ТҮЦ машинаас авах боломжтой болсон.

70%

 1. 2.2 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг Хорооны Засаг даргаар дамжуулан болон хуульд заасан бүх хэлбэрээр шуурхай хүлээн авч, иргэдэд чирэгдэл учруулахгүйгээр шийдвэрлэнэ.
 

Дүүргийн албан ёсны цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn фэйсбүүк, пэйж хуудас, твиттерээр ирж байгаа бодитой санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх журам боловсруулан цахимаар ирсэн санал, гомдлыг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шилжүүлж шийдвэрлүүлнэ.

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч, чирэгдэлгүй шийдвэрлэж хэвшсэн байна.

Олон нийтийн фэйсбүүк цахим сүлжээнд https://www.facebook.com/nalaikhzdtg/ хаяг бүхий “Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар” пэйж хуудсыг тогтмол ажиллуулж 420 гаруй мэдээ, мэдээлэл бэлтгэн нийтэлсэн.

Тус мэдээ, мэдээллийг Налайхчуудын хамгийн олон гишүүнтэй группүүд болох “Налайхчуудын нээлттэй групп”, “Налайх хотод тавтай морил”, “Nalaikh” зэрэг фэйсбүүк группүүдэд шэйр хийж илүү олон хүнд хуваалцаж байна. Цахим сүлжээгээр ирсэн дүүргийн хөгжил цэцэглэлттэй холбоотой санал хүсэлтүүдийг нэгтгэн холбогдох албан тушаалтанд танилцуулж хариуг нь эргэн мэдээллэх, тухайн асуудлаар тусгайлан мэдээлэл бэлтгэж нийтлүүлэх зэрэг ажлыг хийж байна.

 

90%

 1. 2.3 Салбар бүрийн цахим мэдээллийн сан (цахим архив)-г үүсгэн, Archive edoc нэгдсэн системд Төрийн үйлчилгээний бүх байгууллагууд, хороодыг хамруулах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.
 

Налайх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаад татан буугдсан үйлдвэр, аж ахуйн газар, ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын архивын баримт, материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ.

Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаад татан буугдсан үйлдвэр, аж ахуйн газар, ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын архивын баримт, материал цахим хэлбэрт шилжсэн байна.

Татан буугдсан 9 байгууллагаас 5 байгууллагын захирамжлалын 18000 орчим хуудас баримтыг цахимжуулахаар архивын AMS програмд оруулахад бэлэн болсон.

Архивын хадгаламжийн сангийн өрөөг байгуулж тохижуулах зорилгоор нийслэлийн Архивын газар болон НИТХ-ын дарга С.Амарсайханд холбогдох төсөв тооцоог хүргүүлж, танилцуулсанаар 2017 оны 06 дугаар сард нийслэлийн Архивын газраас нягтруулсан шүүгээ 10 ширхэг, баримтын тавиур 20 ширхэгийг тус тус шийдвэрлэн өгсөн. Дүүргийн архивын өрөөг шинээр гарган төрийн архивын үндсэн заавар, стандартад нийцүүлэн тохижуулсан.

100%

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  Archive edoc  нэгдсэн системд бүх хороодыг хамруулж, байгууллагуудын 70 хувийг хамруулан хяналт тавьж ажиллана.

Дүүргийн хороод, байгууллагууд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  Archive e.doc  нэгдсэн системийг хэрэглэж хэвшсэн байна.

Нутгийн захиргааны нийт 42 байгууллага edoc программд,  46 байгууллага archive e.doc нэгдсэн системд холбогдсон.

2016 оны захирамжлалын цахим баримт шивэх ажлыг 40 байгууллага, өмнөх онуудын цахим нягтлан шалгалтын ажлыг 32 байгууллага тус тус хийж нийслэлийн Архивын газрын Мэдээлэл технологийн хэлтэст хүлээлгэн өгсөн. Албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc программын зөрчлийн талаарх мэдээллийг өдөр тутам гаргаж харъяалагдах байгууллага болон албан хаагчдад мэдэгдэн нийт 2 удаагийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулсан.

100%

 1. 2.5 Нутгийн захиргааны болон төрийн бүх шатны байгууллагаас иргэдэд үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээг хүртээмжтэй чирэгдэлгүйгээр цахим хэлбэрээр явуулах нөхцлийг бүрдүүлж, цахим засаглалыг хөгжүүлнэ.
 

Дүүргийн цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn-г шинэчилнэ.

Дүүргийн цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn шинэчлэгдсэн байна.

Дүүргийн албан ёсны www.nad.ub.gov.mn цахим хуудасны загварыг “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн хүрээнд шинэчлэн агуулга, цэсний зураглалыг гаргасан.

Одоо ашиглаж байгаа цахим хуудасны загварыг хялбарчилж мэдээллийн гарчиг, зургийн харагдах байдлыг цэгцтэй болгосон.

Нүүр хуудсанд мэдээллийн 16 ширхэг хялбар цэс байршуулсан.

Цахим хуудсыг шинэчлэх ажлыг үнийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хийлгэхээр гүйцэтгэх байгууллагатай харилцан тохиролцож гэрээ байгуулах бэлтгэл ажлыг хангасан.

70%

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нутгийн захиргааны зарим албан хаагчдыг албаныи-мэйл хаягтай болгож, албаны цахим шууданг хэрэглэж хэвшүүлнэ.

Мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдсан байна.

Засаг даргын Тамгын газрын ажилтан албан хаагчдыг 100 хувь албаны www.name.nad.ub.gov.mn и-мэйл хаягтай болгосон. Ашиглалт  90 гаруй хувьтай байна.

90%

“Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар” гэсэн албан ёсны фэйсбүүк, пэйж хуудасны үйл ажиллагааг тогтмолжуулан хэрэглэгчийн тоог ахиулна.

“Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны фэйсбүүк, пэйж хуудасны үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

“Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар” https://www.facebook.com/nalaikhzdtg/ гэсэн албан ёсны фэйсбүүк, пэйж хуудсанд 592 гаруй цаг үе, үйл явдлын фото зурагтай мэдээ, мэдээллийг бэлтгэн нийтлүүлсэн бол бусад байгууллагын 130 гаруй мэдээллийг шэйр хийн хуваалцсан.

Пэйж хуудас нийт 1951 хэрэглэгчтэй байаа ба пэйжэд нийтлэгдсэн мэдээллийг дүүргийн хэрэглэгч олонтой групп болох “Налайхчуудын нээлттэй групп”, “Налайх хотод тавтай морил”, “Nalaikh” зэрэг группүүдэд шэйрлэж, мэдээллээ илүү олон сошиал хэрэглэгчдэд түгээж байна. www.twitter.com сүлжээнд “Налайх дүүрэг” https://twitter.com/Nalaikh2017 гэсэн хаяг бүхий хуудас нээн ажиллуулж, үйл ажиллагаагаа сурталчилж нийт 161 дагагчтай 260 гаруй мэдээлэл нийтэлсэн.

100%

 1. 3.1 Монгол улсын Засгийн газраас батлан гаргах “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.
 

Иргэдийн эрх зүйн боловсрол, чадавхийг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг тогтмол явуулна.

Иргэдийн эрх зүйн боловсрол дээшилсэн байна.

2017 онд иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хүрээнд Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, Монголын Хуульчдын холбоо, Хууль зүйн туслалцааны төв, Эрүүл мэндийн нэгдэл, “Чандмань” цогцолбор сургууль, Налайх хотын Захирагчийн ажлын алба, Налайх, Багахангай, Багануур дүүргийн цагдаагийн байгууллагатай хамтран “Хөдөлмөрийн харилцаа”, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, “Хорт зуршлаас сэргийлье”, “Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх өдөрлөг”, Зөрчлийн тухай хууль болон Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн танилцуулга зэрэг сэдвийн хүрээнд нийт 13 удаагийн сургалтанд 1396 иргэнийг хамруулсан.

Мөн Засаг даргын иргэдтэй хийх уулзалтын үеэр иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө,  мэдээллийг өгч байна.

100%

 

5.3.4 Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэр гаргахдаа нийтийн сонсгол, нөлөөллийн шинжилгээний үнэлгээ хийлгэж зөвлөлдөх ардчиллын зарчмаар шийдвэрлэнэ.

Төрийн үйлчилгээний байгууллагууд (ялангуяа ажил, үйлчилгээ нь доголдож байгаа буюу иргэдийн санал гомдол их гарч байгаа)  дээр хөгжлийн зөвлөлийн гишүүдээс очиж ажлын байрны зураг авалт хийж дүгнэлт гарган хэлэлцүүлнэ.

Төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын ажил үйлчилгээ сайжирсан байна.

2017 онд иргэдээс ирж байгаа өргөдөл, гомдолд дүн шинжилгээ хийж, хамгийн их өргөдөл гомдол ирсэн байгууллагууд дээр очиж ажлын байрны зураг авалт хийж ажилласан.

Тухайлбал:Хороодын хөгжлийн зөвлөлийн төлөөлөл 10 иргэнтэй хамтран Газрын албанд ажлын байрны зураг авалт хийж, байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцан мэргэжилтнүүдийн чиг үүрэг, 2017 онд хийсэн ажлын тайлан, цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажилтай танилцан иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлын анализ дүгнэлтийг танилцуулж, өргөдөл, гомдлын smartcity.mn программаар Газрын албанд ирсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн үзүүлэлтийг нарийвчлан гаргаж мэргэжилтэн тус бүрээр танилцуулж, зөвлөгөө өгсөн.

Мөн халаалт дулааны асуудлаар иргэдийн гаргасан гомдлын мөрөөр “Дулааны станц”ТӨХК, “Чандмань Налайх”ОНӨААТҮГ зэрэг байгууллагатай хамтран шуурхай ажиллаж, үйлчилгээний доголдлыг арилгасан.      

“Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ хог тээврийн 6 машинд байршил тогтоогч суурилуулж, хороодтой хамтран ажилласнаар иргэдийн гомдол багасч байна.

100%

 

 

 1. 3.8 Дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийг иргэдэд нээлттэй мэдээлж, нутгийн захиргааны байгууллагуудад алдаа, гажуудал гаргахгүй байх, гарсан тохиолдолд хууль тогтоомжид нийцүүлэн нэн даруй засч залруулна.
 

Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлийг  цахим хуудас(www.nad.ub.gov.mn)-аар болон тусгай товхимол-ном болгон хэвлэн тарааж сурталчилна.

Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын мэдээллийг иргэдэд нээлттэй хүргэсэн байна.

Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргий үндсэн чиглэлийг ном болгон 500 ширхэг хэвлүүлж төрийн байгууллагын дарга удирдлагууд, ажилтнууд болон иргэдэд тараасан. Хөтөлбөр,үндсэн чиглэлийг  цахим хуудас(www.nad.ub.gov.mn)-ны эхлэл хэсэгт байршуулсан. Дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 331 удаа татан авсан, 2017 оны үндсэн чиглэлийг 525 удаа татан авсан байна.

100%

 

 

 

5.3.9 Төсөв санхүүгийн хяналтыг сайжруулж, төсвийн үрэлгэн байдал, үр ашиггүй зардлыг бууруулж хэмнэлтийн горимоор ажиллана. Төсөв санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдүүлж хэвшүүлнэ.

Төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй, чанартай болгож, төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжрууланShilendans.gov.mn цахим хуудсанд мэдээллээ тогтмол шинэчлэн оруулна.

Төсөв, санхүүгийн сахилга бат сайжирч, ил тод байдал хангагдсан байна.

 

 

Сар бүрийн 08-ны дотор шилэн дансанд улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн мэдээ, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт, бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийн мэдээ, дүүргийн батлагдсан төсвийг байршуулж байна.

Дүүрэгт бүртгэлтэй төсөвт болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот байгууллагуудын “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавин “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг 26 байгууллагыг хамруулан шалгаж дүгнэхэд дүүргийн дундаж 77.41 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан. Мэдээлэл бүрэн бус, хугацаанд нь байршуулдаггүй зэрэг нийтлэг зөрчилд албан бичгээр сануулга хүргүүлж хяналтыг хийсэн.

Төсвийн шууд захирагч нарын төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих шалган зааварчлах ажлын удирдамж гарган байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалган зааварчлах ажлыг хийж орон нутгаас санхүүжиж байгаа байгууллагын санхүүгийн баримтыг нягталж 4 байгууллагад дүгнэлт гарган зөвлөмж хүргүүлж ажилласан.

Өр төлбөртэй болон санхүүжилт хүрэлцэхгүй байж болзошгүй 2 байгууллагын цалингаас бусад төрлийн зардлын гүйлгээг хязгаарлаж бусад байгууллагын өдөр тутмын гүйлгээнд хяналт тавин өр төлбөр үүсгэхгүй байх, урд оноос дамжиж ирсэн 30,0 сая төгрөгийн өрөөс 80%-ийг барагдуулсан.

100%

 

 1. 4.2 Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, нутгийн захиргааны байгууллага, иргэдэд сурталчлан батлан хамгаалах салбарын бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.
 

Батлан хамгаалах тухай, Зэвсэгт хүчний тухай, Цэргийн албаны тухай хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийг сурталчлах, өсвөр үе, залуучуудад цэрэг, эх оронч үзэл төлөвшүүлэх олон талт үйл ажиллагаа явуулна.

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж,  иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн байна.

Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, Зэвсэгт хүчний шинэчлэлийн бодлого, нийслэл, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабаас зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагааг орон нутгийн хэвлэл, мэдээлэлд нийтлүүлж иргэдэд сурталчлан ажилласан.

Засаг даргын нэрэмжит цэрэг, спортын цогцолбор “Дөл” тэмцээнийг ерөнхий боловсролын 4 сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд цэрэг эх оронч  хүмүүжил олгох, эх орноороо бахархах үзлийг төлөвшүүлэх, бие бялдар, сэтгэл зүйн тэвчээр, хатуужил олгох зорилготойгоор зохион байгуулсан бөгөөд “Чандмань” цогцолбор сургуулийн баг тэргүүн байр эзэлсэн.

Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн, алба хаагчдад Зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангийн тэргүүн ахлагч Б.Баттулга, ахлах дэслэгч Ч.Энх-Орчлон нар энхийг сахиулах үйл ажиллагааны талаар яриа таниулга хийлгэсэн.

Нийслэл, дүүргүүдийн Цэргийн штабуудын үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг зохион байгуулахад оролцож, “Эх орон-эр цэрэг” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдаанд тэргүүн байранд шалгарсан 119 дүгээр сургуулийн 124 ангийн сурагч Э.Баасансүрэн өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнагдсан, 5 дугаар хорооны иргэн П.Содбилэг “Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх” шинээр олгож “Дурсамж” хадгалуулсан.

100%

Налайх цэргийн хүрээний анги нэгтгэл үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий хүчний байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Налайх цэргийн хүрээний анги нэгтгэл, хүчний байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

Монгол Улсын Батлан хамгаалах хууль тогтоомж, Зэвсэгт хүчний хөгжилд энхийг сахиулагчдын гүйцэтгэсэн үүрэг, оролцоо, амжилт бүтээлийг олон нийтэд сурталчлах, алдаршуулах, иргэд, хүүхэд залуучуудад цэрэг-эх оронч үзэл, хүмүүжил төлөвшүүлэх зорилгоор “Монгол цэрэг-Дэлхийн цэрэг” сурталчилгааны ажлыг Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангитай хамтран 05 дугаар сарын 01-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулан явуулсан.

Дүүргийн баяр наадмыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд иргэдийн суух сандал, асар майхан барих ажлыг Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангийн 25 байлдагч, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагч 10 иргэн хийж гүйцэтгэсэн.

Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны 57 дугаар уклоны уурхайн хэсэгт хууль бус олборлолтын улмаас эвдэрсэн 8,7 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт хийх ажилд Зэвсэгт хүчний 014 дүгээр ангийн машин техник, тоног төхөөрөмжийг дайчлан ажиллуулсан.

Налайх цэргийн хотхоны анги байгууллага, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий хүчний байгууллагуудтай хамтарсан урлагийн нэгдсэн тоглолтыг Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг тохиолдуулан дүүргийн Соёл урлагийн ордонд зохион байгуулсан. Уг тоглолтод тус 9 байгууллагын 100 орчим офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагч нар оролцсон.

Налайх цэргийн хотхоны анги байгууллага, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий хүчний байгууллагуудын удирдлагууд дүүргийн Засаг дарга удирдлагуудтай цаашид хэрхэн хамтран ажиллах талаар санал солилцох уулзалтыг 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр зохион байгуулсан.

100%

 

 1. 4.3 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулж, “Хэв журмын урамшуулалт эргүүл”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Олон нийтийн цагдаа”, “School police” арга хэмжээг үргэлжлүүлэн ажиллуулах замаар гудамж, талбайд тавих цагдаа, олон нийтийн хяналтыг сайжруулна.
 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах бүхий л арга хэрэгслийг ашиглана.

Дүүргийн хэмжээнд гэмт хэргийн тоо буурсан байна.

 

7 хороо тус бүрт олон нийтийн цагдаа, 58 хэв журмын урамшуулалт эргүүл ажиллаж хороодын Засаг даргаар удирдуулсан “Хамтарсан баг” тусгай хуваарийн дагуу эргүүл хийж, гэр бүлийн хүчирхийлэл болон хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 177 дугаар тогтоолоор батлагдсан “School police” эргүүл ажиллуулах журмын дагуу ерөнхий боловсролын 6 сургуулийн 198 эцэг эх, асран хамгаалагч нар хүүхдийг гэмт хэрэг, зөрчил осолд өртөж гэмтэхээс урьдчилан сэргийлж эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэсэн. 2017 оны 04 дүгээр сарын 01-нээс 30-ны өдрүүдэд хорооны  нутаг дэвсгэрт гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх “Эргүүл-Хяналт” сарын аяныг зохион байгуулж, нийт 43 аж ахуйн нэгж байгууллага, 238 иргэнийг хамруулж нийтийн эргүүлд ажиллуулсан.

 Хяналтын камерийг бүрэн ажиллуулах, гэмт хэрэг, зөрчил ихээр үйлдэгддэг олон нийтийн газар, эрсдэлтэй цэгүүдийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр үе шаттай камержуулах ажлыг зохион байгуулж, 10,0 сая төгрөгөөр 3 дугаар хороонд 12 камер суурилуулсан. Камержуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Тамгын газрын ажилтнууд цалингаасаа 10,0 мянган төгрөгийн хандив цуглуулж аян өрнүүлсэн.

 Дүүргийн хэмжээнд ажиллаж байгаа Хэв журмын урамшилт эргүүлийг дадлагажуулах, гэмт хэрэг зөрчлийн улмаас хохирогч, эрх зүйн дагаварын хариуцагч болохоос урдьчилан сэргийлэх зорилгоор хэсгийн байцаагч, олон нийтийн цагдаагийн ажилтан нарын хамт эргүүлд гарах хуваарийг сараар батлуулж өдөр, оройн эргүүлд үүрэг гүйцэтгүүлэн үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж үр дүнг тооцсон.

100%

 •  

  1. 4.5 Уламжлалт харилцаатай гадаадын улс, хот, олон улсын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай харилцаа-хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлж, цаашид гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 169 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам”, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад харилцааны үйл ажиллагааны журам”-ыг удирдлага чиглэл болгон ажиллана.

  Журмын хэрэгжилт хангагдсан байна.

  Нийслэлийн ЗДТГ-ын Гадаад харилцааны хэлтсээр уламжлуулан 2017 оны 03 дугаар сарын 20-24-ны өдрүүдэд дүүргийн Засаг дарга болон Засаг даргын орлогч нарын бүрэлдэхүүнтэй баг Япон улсын Шизуока мужид албан томилолтоор ажилласан бөгөөд цаашид Шизуока мужийн аль нэг хоттой ах, дүү хотын найрамдалт харилцаа тогтоож нийгэм, эдийн засаг, соёл, аялал жуулчлал, үйлдвэрлэлийн чиглэлд хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхээр төлөвлөж байн.  Мөн 2017 оны 05 дугаар сарын 23-наас 26-ны өдрүүдэд Нунасана хотын дарга дүүрэгт айлчлан Нунасана хот, Налайх дүүргийн хооронд найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоох хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан.

  2017 оны 09 дүгээр сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд Монголын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас зохион байгуулж буй Монгол, Солонгосын соёл, аялалын өдрөөр хүнс, хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн бүтээгдэхүүн сурталчилах үйл ажиллагаанд оролцож, 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Ансон хотын захирагч Хуанынсон болон холбогдох албаны хүмүүс дүүрэгт айлчилж хоёр хотын хооронд найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа тогтоох, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр санал солилцох уулзалтыг зохион байгуулсан.

  2017 оны 09 дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Эрээн хотод зохион байгуулагдсан Хятад-Монгол-Оросын Эдийн засаг, худалдааны чуулга уулзалтад дүүргийн төлөөллүүд оролцсон.

  100%

  Нутгийн захиргааны зүгээс орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн болон шашны байгууллагуудын харилцан уялдаа холбоо-хамтын ажиллагааг сайжруулан тэдний дэмжлэг туслалцааг “Нэг цонх”-оор авч, зарим шашны байгууллагын удирдлагыг итгэл, үнэмшил үзэл бодлоор нь нэгдүүлэх олон талт ажил зохион байгуулна.

  Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

  Дүүргийн гадаад харилцааг сайжруулах, нэгдмэл бодлогоор хангах чиглэлээр байгууллагуудаас судалгаа авч дүгнэн саналыг 2018 онд хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгасан. Мөн дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар бүртгэл явуулж мэдээллийн сан үүсгэсэн бөгөөд нийт 16 шашны байгууллага, сүм хийд болон 21 олон улсын байгуулага үйл ажиллагаа явуулж байна.

   

   

  100%

  Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч зарим байгууллагатай хамтран ажиллах санал тавьж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

  Олон улсын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч зарим байгууллагатай хамтын ажиллагаа

  өргөжсөн байна.

  Монгол улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Гадаад харилцааны яам, Канадын Олон Улсын Баялагийн Хөгжлийн Хүрээлэн, Байгалийн Баялгийн Засаглалын Хүрээлэнтэй хамтран 2017 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр уул уурхайн салбарын залуу мэргэжилтнүүдэд

  семинар, хэлэлцүүлэг, 2017 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр “S&E Global MGL” болон“Солонгосын Дулааны Сүлжээ Инженеринг” компани, дүүргийн Засаг даргын хооронд Налайх дүүрэгт дулааны цахилгаан станц барих тухай төслийн санамж бичиг байгуулж 2017 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах мэргэжилтнүүдийн зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан.

  Япон улсын Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яамнаас жил бүр зохион байгуулдаг “Глобал Ворк Кэмп” олон улсын оюутан, залуучуудын чуулга уулзалт 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулагдсан бөгөөд дүүргийн залуучуудын төлөөлөн А.Анужин, Б.Удвал нар оролцсон.

  КОЙКА–БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын сайн дурынхны хөтөлбөрөөс дүүргийн боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдлагуудтай уулзалт хийж, цаашид дүүрэгт сайн дурын ажилтнуудыг БНСУ-аас авч ажиллуулах, тэдний туршлагаас суралцах, жижиг хэмжээний төсөл хэрэгжүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал солилцсон.

  100%

   

  ХОЁР. ХЭЛТСҮҮДИЙН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭНД:

  САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

  1. 1 Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэр гаргахдаа зөвлөлдөх зарчмаар шийдвэрлэж, төсөв болон иргэдийн эрх ашигтай холбоотой асуудал, төсөл хөтөлбөрт тавих иргэдийн хяналтыг сайжруулна.
   

  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлуудад хийгдэх нийцлийн аудитад мэдээ тайланг бэлтгэн өгч гүйцэтгэлийг нь шалгуулна.

  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлуудад нийцлийн аудит хийгдсэн байна.

  2016 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн 33 ажлыг Нийцлийн аудитад шалгуулж албан шаардлага болон актгүй дүгнүүлсэн.

   

   

  100%

  Дараа онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх

  төсөл, арга хэмжээний

  саналыг нэгтгэн боловсруулах, эрэмбэлэх,

  дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулна.

  Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэрт иргэдийн санал тусгагдсан байна.

  7 хорооноос эрэмбэлэн ирүүлсэн 63 төсөл, арга хэмжээний саналын давхардлыг арилган 31 төсөл, арга хэмжээний саналыг нэгтгэн боловсруулсаныг ажлын хэсэг, дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч нарт танилцуулж, хороонд иргэдийн бүлгээр хийгдэх ажлын саналыг хүлээн авсан. Мөн дүүргийн 2018 оны эдийн засаг, нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэхээр батлагдсан ажлуудыг нэгтгэн жагсаалтын төслийг ДИТХ-ын 7 дугаар хуралдаанд хэлэлцүүлэн батлуулсан.

  100%

   

  1. 2 Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, болон төсөв,

  санхүүгийн  холбогдолтой   бусад хууль   тогтоомжийн хэрэгжилтийг   зохион   байгуулж,биелэлтэд  хяналт тавьж ажиллана.

  Дүүргийн Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.

  Хууль   тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  Нийслэлийн Засаг даргатай дүүргийн Засаг дарга 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр, дүүргийн Засаг дарга  2017 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдөр 44 төсвийн шууд захирагчтай,  байгууллагын 6 сургууль, 6 цэцэрлэгийн эрхлэгч нартай 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр тус тус үр дүнгийн гэрээ байгуулсан.

  Төсвийн шууд захирагч нарын үр дүнгийн гэрээг хагас жилийн байдлаар дүгнэсэн, жилийн эцсийн байдлаар 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор дүгнэнэ.

   

   

  50%

   

   

  6.3 Төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн, төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй, чанартай болгож, төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжруулан, төсвийн байгууллагуудыг Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд мэдээллээ тогтмол шинэчлэн оруулдаг болгож хэвшүүлнэ.

  Дүүргийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, хагас жил, жилийн  эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, түүний дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, бусад хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулна.

  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  Шилэн дансны мэдээллийг сар бүрийн 08-ны дотор бүртгэсэн эсэхийг орон нутгийн төсөвт байгууллага болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагууд бусад босоо удирдлагтай 26 байгууллагын мэдээллийг Шилэн дансны цахим хуудсаар шалгаж байгууллагуудын онцлогоос шалтгаалан шилэн дансны мэдээлэл байршуулсан байдалд үнэлгээ өгөх маягт боловсруулан хяналт шинжилгээ хийх ажлыг улирлаар гүйцэтгэж байна.

   

   

  100%

  Дүүргийн хэмжээнд шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт мэдээлэл тавих хугацаа, хариуцах албан тушаалтны жагсаалтыг мөрдөж ажиллана.

  Шилэн дансны цахим хуудас болон  мэдээллийн самбарт мэдээллийг хугацаанд нь байршуулж хэвшсэн байна.

  Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлсэн нийт 31 ажлын 597619,4 мянган төгрөгийн мэдээллийг байршуулсан. 5,0 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй ажил үйлчилгээг сар бүр шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулж байна.

  100%

   

  6.4 Төсөв болон иргэдийн эрх ашигтай холбоотой асуудал, төсөл хөтөлбөрт тавих иргэдийн хяналтыг сайжруулна.

   

  Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн баталсан төсвийн хуваарийн дагуу төсвийн байгууллагуудад сар бүр санхүүжилтийг хугацаанд нь олгоно.

  Төсвийн байгууллагуудад санхүүжилтийг хугацаанд нь олгосон байна.

  Жилийн эцэст Засгийн газрын санхүүгийн удирдлага, мэдээллийн систем(ЗГУМС)-ийн бүртгэлийн данстаар орон нутгийн төсөвт болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот  12 байгууллагад  4.886,7 сая төгрөгийг, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих улсын төсөвт байгууллага болон хувийн сургууль, цэцэрлэг, өрхийн эмнэлэгийн  25 байгууллагад 11.421,7 сая төгрөгийг, нийт  37 байгууллагад давхардсан тоогоор 559 удаа 16.308,4 сая төгрөгийн санхүүжилтийг батлагдсан хуваарийн дагуу хөтөлбөр, зориулалт,эдийн засгийн ангиллаар нь 100 хувь олгож, “Зарцуулалтын эрхийн баталгаа”  маягтаар санхүүжилтийн эцсийн тооцооллыг хийж,  Фрийбаланс программ хангамжийн  журнал ваучераар байгууллагуудад  санхүүжилтийг бүрэн олгож, ерөнхий дэвтэрт бичилт хийснээр цалин хөлс, халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг  хугацаанд нь олгох нөхцлийг бүрдүүлэн ажилласан.

  Фрийбаланс программын бүртгэлийн үндсэн болон нэмэлт данстуудад орсон орлогыг хөтөлбөр, зориулалт, эдийн засгийн ангиллаар нь  4723 удаагийн   журнал ваучераар 74320,6 сая төгрөгийн эх үүсвэрийг хуваарилан  ерөнхий дэвтэрт бичил хийсэн.

  100%

  Орон нутгийн төсвийн орлогын   дансуудад төвлөрсөн орлогыг тухай бүр орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд хаана.

  Төвлөрсөн орлогыг тухай бүр ерөнхий орлогын дансанд хаасан байна.

  Орон нутгийн  төсвийн орлогын 100200400911-ээс 100200400992 дугаар бүртгэлийн дансанд  төвлөрсөн татварын орлогыг 9 нэр төрлөөр 1312,1 сая төгрөгийг, Нийслэлээс авах  санхүүгийн дэмжлэгээр   3545,2 сая төгрөгийг тус тус орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд тухай бүр нь төвлөрүүлэн хааж, зарлага санхүүжилтийг цаг хугацаанд нь санхүүжүүлж мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг зөв зохистой  зохицуулж  ирсэн.

  100%

   

  6.5 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөг Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн удирдлага дор гүйцэтгэлийг ханган биелүүлнэ.

  Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу байгууллагуудын төсвийн хуваарийн саналыг нэгтгэн нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн баталгаажуулж, дүүргийн Засаг даргаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

  Төсвийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл хангагдсан байна.

  Төсвийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2.1 дэх заалтын дагуу дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор батлуулсан төсвийн хуваарийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар батлуулан Сангийн яамны төсвийн программд нэгтгүүлэн, Нийслэлээс 2017 онд авах 3,547.0 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг орон нутгийн татварын орлого 1,311.4 сая төгрөгийн орлогыг сар бүр байгууллагын төсвийн хуваарийн дагуу хуваарилан санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой доголдол гаргахгүй ажилласан.

  100%

   

  6.6 Төсвийн байгууллагуудын өр, авлага, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр авч нэгтгэн Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлэх Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, төсвийн хөрөнгийг үр өгөөжтэй зарцуулах талаар арга хэмжээ авч ажиллана.

  Төсвийн орлого бүрдүүлэлт, төсвийн зарцуулалтын байдалд орон нутгийн өмчит болон төсвийн байгууллагуудад хяналт тавьж, орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг хэмнэх боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ.

  Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг хэмнэх боломжийг судалж хэрэгжүүлсэн байна.

  Дүүргийн төсвийн байгууллагуудын 1-11 сарын өрийн мэдээг сар бүр нэгтгэн өр, авлага, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг Нийслэлийн Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлж, Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж ажиллаа. 2017 оны 11 дүгээр сарын байдлаар дүүргийн нийт байгууллагаас 12 байгууллага 104,690.1 мянган төгрөгийн өр төлбөртэй гэсэн мэдээ ирүүлсэн байна. Цаашид өр төлбөргүй гарах тал дээр анхаарч төсвийн тодотголоор зарим орон нутгийн 5 байгууллага, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 2 сургууль, 3 цэцэрлэгт төсөв нэмж, байгууллага тус бүрийн зардлын бүлэг хоорондын шилжүүлгийг албан бичиг, маягтын дагуу хүлээн авч хуваарьт өөрчлөлт оруулж төсвийн төлөвлөлтийн систем FISCAL программд бүртгэж нийслэлийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн төсвийн программд нэгтгүүлсэн.

  100%

  ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

   

  7.1 Дээд байгууллагын болон нутгийн удирдлагын байгууллагын тогтоол, захирамж, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж хэрэгжилтийг шалган дүгнэж байна.

  Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг байгууллага, хэлтэс, мэргэжилтнээр улирал бүр гаргуулж нэгтгэн  холбогдох дээд газарт хүргүүлнэ.

  Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хангагдсан байна.

  Тайлант хугацаанд үндсэн  үйл  ажиллагааны  болон  нийтээр  дагаж мөрдүүлэх чиглэлээр дээд газраас гаргасан нийт 127 тогтоол, шийдвэрийг бүртгэн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  Үүнд:

  • Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг-2,
  • Монгол улсын Засгийн газрын албан даалгавар-1,
  • Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол-35,
  • Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл-11,
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж-48,
  • Нийслэлийн Засаг даргын албан даалгавар-2,
  • Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол-6, тэргүүлэгчдийн тогтоол -22 байна.

  Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг холбогдох байгууллага, хэлтсүүдээс авч нэгтгэн monitoring.mn  программд тогтоосон хугацаанд нь байршуулсан.

  2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол 70 хувь, хуралдааны тэмдэглэл 70 хувь, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж  100 хувь, Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. Дүүргийн хэмжээнд захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 2 сарын аяныг зарлаж 45 байгууллагад албан бичгээр үүрэг, чиглэл өгч  хэрэгжилтэд хяналт тавин биелэлтийг гарган хүргүүлсэн.

  90%

   

   

   

  7.2 Тамгын газрын хэлтсүүд болон Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, ажилд нь туслалцаа үзүүлэхийн хамт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

  Хороод, байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг дүүргийн Засаг даргын  зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шагнаж урамшуулах, зөвлөмж хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

  Хороод, байгууллагуудын ажил сайжирсан байна.

  Дүүргийн Засаг даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны А/30 дугаар захирамжаар батлагдсан удирдамжийн дагуу байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт шинжилгээ хийж шалган зааварлах ажлыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулсан. Шалган зааварлах ажлын хэсгүүд тайлан, дүгнэлтээ нэгтгэж 2017 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулж, ажлын хэсгүүдээс гаргасан зөвлөмжийг байгууллага тус бүрт хүргүүлсэн.

   

  100%

   

  7.3 Нийслэл, дүүргийн удирдлагуудаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварыг удирдлага, ажилтан нэг бүр шуурхай зохион байгуулж, ажлын явц, үр дүнг тогтоосон хугацаанд тайлагнана.

  Тамгын газрын шуурхайг 7 хоног бүр, зөвлөгөөнийг хагас, бүтэн жилээр, байгууллагын дарга нарын шуурхай  зөвлөлгөөнийг 14 хоног тутамд зохион байгуулна.

  Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт хангагдсан байна.

  Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын шуурхай зөвлөгөөнийг 7 хоног бүр,  байгууллагын дарга нарын шуурхай  зөвлөгөөнийг 14 хоног тутамд зохион байгуулж байна.

  Тайлант хугацаанд дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнийг батлагдсан хуваарийн дагуу зохион байгуулж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хугацаанд нь байршуулж байна.

  100%

   

  Дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.

  Хэлэлцэх асуудлыг оновчтой тодорхойлж шийдвэрлүүлсэн байна.

  Тайлант хугацаанд Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэлийг хангаж, журмын дагуу 6 удаагийн хурлыг зохион байгуулсан.

  100%

   

  7.4 Тамгын газарт мөрдөгдөх урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийг нэгтгэн бүртгэж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, бодлогын уялдааг хангаж ажиллана.

  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан мэдээллийн сан бүрдүүлэх хуваарийн дагуу тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь  гарган холбогдох дээд  байгууллагуудад хүргүүлнэ.

  Тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь  хүргүүлсэн байна.

  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1146 дугаар захирамжаар батлагдсан мэдээллийн сан бүрдүүлэх хуваарийн дагуу дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлт, нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тогтоосон хугацаанд нь Тамгын газрын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэн 14 хоног, сар тутамд нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт  хүргүүлж ажилласан.

  100%

  Тамгын газрын Хөдөлмөрийн Дотоод журамд өөрчлөлт оруулж батлуулан мөрдүүлнэ.

  Журмын хэрэгжилт хангагдсан байна.

  Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг Тамгын газрын даргын тушаалаар батлуулан хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

  100%

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажил үйлчилгээний стандарт, ажил үүргийн болон орлон ажиллах хуваарийг шинээр боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажил үүрэг тодорхой болж давхардал, хийдэл арилсан байна.

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажил үйлчилгээний стандарт, ажил үүргийн болон орлон ажиллах хуваарийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.

  100%

   

  7.5 Иргэдээс төрийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдлыг цахим хэлбэрт оруулж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллана.

  Засгийн газрын 11-11, UB1200 тусгай дугаарын утсаар болон "Налайх сонсож байна" 70232727 дугаарын утсаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг журамд заасан хугацаанд шийдвэрлүүлнэ.

  Журамд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн байна.

  Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар  бичгээр ирүүлсэн 337 өргөдөл, “Засгийн газрын 11-11 төв”, нутгийн захиргааны байгууллагын 70232727 болон нийслэлийн 1800-1200 тусгай дугаарын утсаар ирсэн 505, нийт  842 өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч, холбогдох байгууллага, хэлтэс, нэгжид шилжүүлж, журамд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн. Хугацаа хэтэрч, хугацаа сунгаж шийдвэрлэсэн өргөдөл байхгүй.

  Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 98,94 хувьтай, шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 8 хоног 19 цаг  28 минут байна.

  100%

  Өргөдөл, гомдлын

  шийдвэрлэлтийн

  тайлан, мэдээг

  нэгтгэж, тогтоосон

  хугацаанд

  нийслэлийн "Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв"-д  хүргүүлнэ.

  Тайлан, мэдээг хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

  “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам”-ын дагуу өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээг нэгтгэж тогтоосон хугацаанд нь “Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-д хүргүүлж ажилласан.

  100%

   

  7.6 Нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шагнал, салбарын болон төрийн дээд одон медалиар шагнуулах иргэдийн материалын бүрдлийг хянаж уламжлах, шагнал урамшуулал гардуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

  Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг судлан Засаг даргад танилцуулж, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт уламжилна.

  Холбогдох дээд байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна.

  Төрийн одон медалиар шагнуулахаар ирүүлсэн 205 иргэний материалын бүрдлийг судлан удирдлагуудад танилцуулж дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж, дээрх иргэдийн мэдээллийг шагналын нэгдсэн программд шивэлт хийн бүртгэлжүүлж, Засаг даргын албан бичгээр уламжлан нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.

  Тайлант хугацаанд дүүргийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр 41, Засаг даргын  “Жуух бичиг”-ээр 54, “Баярын бичиг”-ээр 60 иргэн тус тус шагнагдсан.

  “Алдарт эх” нэгдүгээр зэргийн одонгоор 5, хоёрдугаар зэргийн одонгоор 102, нийт 107 хүний материалын бүрдлийг шалган дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол гаргуулан нэрсийн дараалалд оруулан хавтаслан үдэж, 5 боть архивын нэгж болгон Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлэн шийдвэрлүүлсэн.

  100%

   

  7.7 Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг хөтлөж зохион байгуулна.

  Ирсэн, явсан бичгийн мэдээ, тайланг нэгтгэн удирдлагад тайлагнана.

  Тайлан, мэдээг хугацаанд нь танилцуулсан байна.

  Тайлант хугацаанд Засаг даргын 479 захирамж, Тамгын газрын даргын  307 тушаал, Засаг дарга болон Засаг даргын орлогч нар, Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга нарын нийт 7647 албан бичгийг цаасан суурьт буулган албажуулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжээс нийт 3480 албан бичиг ирсэн ба хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт 93,3 хувьтай байна.

  Нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хэрэг хөтлөлтийн e.doc.ub.gov.mn системийг нийт 42 байгууллагад нэвтрүүлэн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь арга зүйн зөвлөгөө өгч, хяналт тавин ажиллаж байна.

  100%

  НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

   

  8.1 “Аз жаргалтай хот”  индексийн үзүүлэлтийг сайжруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

  ”Аз жаргалтай хот”-ын  индексийн  программ хангамжийн системийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, тайлан мэдээг тогтоосон хугацаанд хүргүүлнэ.

  ”Аз жаргалтай хот”-ын  индексийн  программ хангамжийн системийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

  ”Аз жаргалтай хот”-ын  индексийн  шалгуур үзүүлэлтийн 2016 оны түвшинг үнэлэж 26 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 54 зүйлээр тоон мэдээ гаргаж, 15 зүйлд нэмэлт тодруулга, тайлбар хийж 2017 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр нийслэлийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн.

  70%

   

  8.2 Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх хувь хүн, гэр бүл, байгууллага, хамт олонд эрүүл аж  төрөх дадал, зан үйлийг төлөвшүүлж, иргэдийг дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ.

  Дүүргийн иргэдийн дунд нийтийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнийг үе шаттай зохион байгуулна.

  Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна

  Иргэдийн спортын VI наадам зохион байгуулах тухай дүүргийн Засаг даргын захирамжийн дагуу спортын 8 төрлөөр 9, 10 дугаар сард зохион байгуулж нийт 7 хорооны 642 тамирчид оролцсон, 14 178 000 төгрөг зарцуулж амжилттай зохион байгуулсан. Нийслэлийн аварга шалгаруулах шигшээ тэмцээнд дүүргийн Засаг даргын нөөц сангаас 2 272 000 төгрөгийг зарцуулан бэлтгэл ажлыг ханган оролцож, нийлбэр дүнгээр нийслэлд 2 дугаар байрт шалгарсан.

  Уурхайчдын баярын хүрээнд 40 дээш насны ахмад уурхайчдын дунд гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, шатрын тэмцээнийг тус тус зохион байгуулсан.

  100%

   

  8.3 Соёл, урлагийн арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнийг иргэдийн дунд зохион байгуулна. 

  “Уянгаар хөглөгдсөн миний нутаг” урлагийн наадмыг дүүргийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд зохион байгуулна.

  Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна

  Урлаг уран сайхны арга хэмжээг нэмэгдүүлэх, иргэдийн оролцоог сайжруулах зорилгоор “Уянгаар хөглөгдсөн миний нутаг” урлагийн наадмыг 8 төрлөөр зохион байгуулан, уралдаан шалгаруулалтыг 4 дүгээр сард зохион байгуулж, нийт 42 байгууллагын баг оролцуулж, шагналын санд  2373000 зарцуулсан.

  100%

  Хууртай мөнхрөх аялгуу” уртын дуу, “Бий биелгээ”  улсын уралдааныг зохион байгуулна.

  Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

  “Хууртай мөнхрөх аялгуу-2017” улсын уралдааныг 2017 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр дүүргийн 1 дүгээр хорооны иргэн МУСТА, соёл урлагийн ахмад зүтгэлтэн П.Долгорын нэрэмжит болгон зохион байгуулж  9 дүүргийн  43 уртын дуучин оролцсон. “Бий биелгээ” улсын уралдааныг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

  70%

  ЦЭРГИЙН ШТАБ

   

  9.1 Батлан хамгаалах тухай, Зэвсэгт хүчний тухай, Цэргийн албаны тухай хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулна.

  Хугацаат цэрэг халалт, татлага, дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулж, цэрэг техникийн тоо бүртгэлийг явуулна.

  Хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  Дүүргийн хэмжээнд хугацаат цэрэг халах ажиллагаа 2017 оны 10 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд, татах ажиллагаа 10 дугаар сарын 20-22-ны өдрүүдэд явагдсан. Цэрэг татлагын ажиллагааг Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд зохион байгуулан, хяналтын тоог 100 хувь биелүүлсэн.

  Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаахаар хүсэлт гаргасан 5 иргэнийг судлан дүйцүүлэх албанд элсүүлэн авч, анхан болон гүнзгийрүүлсэн шатны сургалтад хамруулсан.

  Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицеруудыг бүртгэлийг 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-20-ны өдрүүдэд явуулж, цэргийн бүртгэлд хамрагдах иргэдийн 97,5 хувь нь хамрагдаж, бүртгэлээс завсардсан иргэдийг “Мэдэгдэх хуудас”-аар дуудан холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцох ажлыг явуулж, бүртгэлд бүрэн хамруулсан.

  100%

  Дайчилгаатай команд штабын сургуулийг зохион байгуулж, Зэвсэгт хүчний анги командад даалгаврын дагуу хүн, техникийг татан оролцуулна.

  Сургуулийг товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

  Дайчилгаатай команд штабын сургуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Зэвсэгт хүчний анги командад оногдуулан данслагдсан хүн, техникийг тодотгон томилгоожуулах ажил хийгдсэн. Нийслэлийн Цэргийн штабаас 2018 онд зохион байгуулахаар хойшлогдсон.

   

  100%

   

  9.2 Батлан хамгаалах тухай, Зэвсэгт хүчний тухай, Цэргийн албаны тухай хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг орон нутгийн байгууллагад шалган туслах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг зохион байгуулна.

  Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 18-50 насны эрчүүдийн цэргийн үүргийн биелэлтийг шалган туслах ажлыг зохион байгуулна.

  Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдана.

   

   

   

   

  Дүүргийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу  дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуй нэгжүүдэд Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг шалган туслах ажлыг  зохион байгууллаа. Тус ажилд Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, Татварын хэлтэс, Газрын алба, “УБЦТС”ХК-ийн Налайх түгээх төв, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, “Күн лүн”ХХК, “Эйч Ди Ти Эм”ХХК, “Ажигана”ХХК, “Тэрэлж сүйх”ХХК, “Бүтээлч үйлс”ХК, “Мон суль”ШТС зэрэг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нийт 224 ажилтныг  хамруулж, зөрчлийг бүрэн арилгуулсан.

  100%

  Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн арга хэмжээг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.

  Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойг тохиолдуулан өсвөр үеийнхний дунд Батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, залуучуудад эх оронч, үндэсний бахархалт  үзлийг төлөвшүүлэххүсэл эрмэлзлэлийг бий болгох зорилготойгоор ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагчдын дунд “Эх орон-эр цэрэг” сэдэвт зохион бичлэгийн уралдаан, танин мэдэхүйн асуулт хариултын “АХА” тэмцээнийг зохион байгуулсан. Мөн 119 дүгээр сургууль, “Голомт”, “Эрдмийн оргил” цогцолбор сургуулийн   ахлах ангийн сурагчдад чөлөөнд гарсан ахмад дайчдаар ”Эх орон ба эх оронч үзэл” сэдвээр яриа таниулга хийсэн.

  100%

   

  ГУРАВ. ДОТООД АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  1. Ажилтнууд үр дүнгийн гэрээ, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллаж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлүүлэн ажлаа дүгнүүлнэ.
   

  Хэлтэс, байгууллагын   14 хоног тутмын  ажлын тайланг гаргаж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллана.

  Удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангаж ажилласан байна.

  Хэлтэс, байгууллагуудын  үйл ажиллагааны  тайланг 14 хоног, сар тутамд  нэгтгэн тогтоосон хугацаанд нь нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хугацаанд нь хүргүүлсэн.

  100%

   

  Нэгжийн менежерүүд болон мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.

  Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  Тамгын газрын дарга буюу төсвийн шууд захирагч нэгжийн менежерүүдтэй, нэгжийн менежерүүд төрийн жинхэнэ албан хаагчидтай 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр үр дүнгийн гэрээ байгуулж, хагас, бүтэн жилийн байдлаар дүгнэсэн.

  100%

   

  2.Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын ажлын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж,  төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, чанартай хүргэхэд анхаарч ажиллана.

  Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын ажлын цагийн ашиглалт, нийтийг хамарсан

  ажилд оролцсон байдал, ажилласан хүн өдрийг нарийн тооцож ажиллана.

  Байгууллагын хэмжээнд ажлын цаг ашиглалт сайжирч, албан хаагчдын хариуцлага дээшилсэн байна.

  Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын ирсэн, явсан цагийг хурууны хээгээр бүртгэж, томилолтоор ажилласан болон эмнэлгийн чөлөөтэй байсан цагийг тусгайлан бүртгэж, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр хяналт тавьж ажилласан.

  100%

   

  3.Цаг үеийн асуудлаар удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулж, нийслэл, дүүргээс зохион байгуулсан олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд оролцоно.

  Нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд ажиллах дүүргийн  хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлуулан мөрдүүлж ажиллана.

  Нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагааны доголдол, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлнэ. 

  Нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд ажиллах дүүргийн  хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар батлуулан мөрдөж, дүүргийн хэмжээнд осол, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж, ажил үйлчилгээний тасралтгүй, хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан.

   

  100%

  Нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг баяр ёслолын арга хэмжээний бэлтгэлийг хангуулж, дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулна.

  Нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг баяр ёслолыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан байна.

  Ардын хувьсгалын баяр наадам, Ахмадын баяр, Сар шинийн баяр, Шинэ жилийн баяр, Эх үрсийн баяр зэрэг нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг баяр ёслолыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан.

  100%

  1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллана.
   

  Албан бичгийн е.doc программаар ирсэн бичгийг хүлээн авч, хариутай бичгийн мэдээ тайланг 14 хоног тутамд  гарган удирдлагад  танилцуулж хэвшинэ.

  Хариутай албан бичгийн мэдээ тайланг хугацаанд нь  гарган удирдлагад  танилцуулж хэвшсэн байна.

  Хариутай бичгийн мэдээ тайланг удирдлагад  танилцуулж хэвшсэн. Тайлант хугацаанд Засаг даргын 479 захирамж, Тамгын газрын даргын  307 тушаал, Засаг дарга болон Засаг даргын орлогч нар, Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга нарын нийт 7647 албан бичгийг цаасан суурьт буулган албажуулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.

  Тайлант хугацаанд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжээс нийт 3480 албан бичиг ирсэн ба хариутай албан бичгийн шийдвэрлэлт  93,3 хувьтай  байна.

  100%

   

  5.Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор office байрны дүгнэлт гаргуулан  засварлан шинэчилж зориулалтын тасалгаа, хаалттай болгоно.

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцөл хангагдсан байна.

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор office байрны агааржуулалт, талбайн хэмжилтийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж, хэлтсүүдийг тусгаарлан 20,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий шилэн хана, хаалга хийлгэсэн.

  100%

  Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд  76 зүйлийн 109 ажлыг хэрэгжүүлэхээр тусгаснаас 88 ажил бүрэн хэрэгжсэн(100%), 22 ажил хэрэгжих шатанд(30-90%) байгаа ба үүнээс (90%-4, 70%-14, 50%-2, 30%-1) ажил байна. Тамгын газрын төлөвлөгөөний биелэлт  2017 оны жилийн эцсийн байдлаар  94,2 %-тай байна.

  НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

   

   

   

   

  Дүүргийн Засаг даргын

  2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт

  Гүйцэтгэлийн үр дүн

   

   

  Төсөв

   

   

   

  Хариуцсан

  нэгж

  2017 онд хэрэгжүүлэх ажил үйлчилгээ

  (хүрэх үр дүн)

  Хугацаа

  (төлөвлөлтийн хувь)

  Хүрэх үр дүнгийн

  шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

  I

  улирал

  II

  улирал

  III

  улирал

  IY улирал

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД:

  НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛӨӨР ТЭРГҮҮЛЭГЧ НАЛАЙХ

   

  1.2.1 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт бүхий төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

  Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төсөл, хөтөлбөрүүдийг судалж хэрэгжүүлнэ.

   

  50

  50

   

  Дүүргийн хэмжээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжих нөхцөл бүрдсэн байна.

  14500,0

  ТНҮХ

   

  1.2.2 Дүүрэгт жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зах зээлийг өргөтгөх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжин ажиллах борлуулалтын нэгдсэн төвийг байгуулж, "Хамтдаа хөгжинө" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

  "Хамтдаа хөгжинө" хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулна.

   

   

  100

   

   

  Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн борлуулалт нэмэгдэж, зах зээл өргөжсөн байна.

  36000,0

   

   

  ТНҮХ

   

   

  1.3.3 Малыг эрүүлжүүлэх, ашиг шим, үүлдрийг сайжруулахад анхаарч, малын гаралтай бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийг дэмжин ажиллана.

  Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх  ажлыг зохион байгуулна.

  25

  25

  50

   

  Дүүргийн хэмжээнд мал, амьтны халдварт болон халдварт бус өвчний гаралт багасаж, иргэд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.

   

   

  5000,0

  ТНҮХ

   

  1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалах чиглэлээр аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах сүлжээг боловсронгуй болгоно.

  Швейцари улсын хөрөнгө оруулалтаар "Монгол ногоо" төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хамтран ажиллана.

   

  50

  50

   

  Аж ахуйннэгж, иргэдийн бүтээгдэхүүний борлуулалт нэмэгдэж,дүүргийн иргэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангагдана.

   

   

   

  5000,0

  ТНҮХ

   

  1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор тогтмол хангах боломжийг бүрдүүлнэ.

  Хүнсний ногоо худалдан борлуулдаг цэгийн тоог нэмэгдүүлнэ.

   

  25

  50

  25

  Хүнсний ногоо худалдан борлуулдаг цэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

   

  ТНҮХ

   

  1.4.1 Аялал жуулчлал, эдийн засгийн гол төв болгох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг судалж хэрэгжүүлнэ.

  Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

   

   

   

  100

  Өвлийн аялал жуулчлал хөгжих нөхцөл бүрдсэн байна.

   

  14000,0

  ТНҮХ

   

  1.4.3 Горхи-Тэрэлж, Майхан уул, Тайж хайрхан, Туул гол, Сайн Номуун хийд, Аръяабалын сүм, Цонжинболдог зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, үндэсний зан заншил, уламжлалт түүх соёлыг гадаад дотоодын жуулчдад хүргэдэг амралт, аялал жуулчлалын баазууд, үндэсний шашин урлаг, зан үйлийг түшиглэсэн үйлчилгээг дэмжин дүүргийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.

  Мэлхий хад, Майхан уул, Тайж хайрхан, Туул гол, Сайн Номун хийд, Аръяабалын сүм, Цонжинболдог зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг холбосон аялалын маршрутыг  гаргаж батлуулна.

   

  100

   

   

  Аялал жуулчлалын баазуудын үйлчилгээнд ахиц дэвшил гарч, дүүргийн төсвийн орлого нэмэгдсэн байна.

  4500,0

  ТНҮХ

   

  1.5.1 Дүүрэгт тулгамдаж буй асуудал (агаар, ус, хөрсний бохирдол, нийтийн тээвэр)-ыг шийдвэрлэхэд гадаадын улс, хотуудын туршлагаас судалж нэвтрүүлнэ.

  Орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан дулаан, халаалтын асуудлаа шийдвэрлэсэн айл өрхийн судалгааг гарган, тэднийг хөнгөлөлтөд хамруулах асуудлыг бодлогоор дэмжин ажиллана.

   

  50

  25

  25

  Агаарын бохирдлыг багасгахаднөлөө үзүүлсэн байна.

   

  ТНҮХ

   

  1.6.4 Дүүрэгт төвлөрдөг татварын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлнэ.

  Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар рашаан ус ашиглаж буй аж ахуйн нэгж, иргэдийн худгийн тооллого хийж, бүртгэлд хамруулах, "Ус ашиглуулах дүгнэлт" гаргуулсан аж ахуйн нэгж, иргэдийг татварт бүрэн хамруулна.

  25

  25

  25

  25

  Рашаан ус ашиглаж буй аж ахуйн нэгж, иргэд бүртгэл, тооллогод бүрэн хамрагдаж, дүүрэгт төвлөрдөг татварын орлого нэмэгдсэн байна.

  15000,0

   

  ТНҮХ,

  СТСХ

   

  Засаг даргын Тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын Ерөнхий газрын дэргэдэх Уул уурхайн аврах алба, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран тоосгоны үйлдвэр, гар аргаар нүүрс олборлогчдын тооллого, судалгааг гаргаж татварын орлогоо үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Тоосгоны үйлдвэр, гар аргаар нүүрс олборлогчид тооллого, судалгаанд бүрэн хамрагдаж, татварын орлогоо үнэн зөв тайлагнаж хэвшсэн байна.

  15000,0

  СТСХ

   

  ХОЁР. ИРЭЭДҮЙН ЖИШИГ ХОТ НАЛАЙХ

   

  2.1.1.   Инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулна

  3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт дулааны шинэ эх үүсвэрийг байгуулах газрын асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. (5 га)

   

   

   

  100

  3 дугаар хороонд дулааны шинэ эх үүсвэрийг байгуулах боломж бүрдэнэ.

   

  ХТХ

  Шинэчилж, өргөтгөх шугам сүлжээний танилцуулга бэлтгэж, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулна.

   

   

   

  100

  Шугам сүлжээг шинэчилж, өргөтгөх нөхцөл бүрдэнэ.

   

  Дулааны шугам сүлжээний шинэ гол болон салбар шугамын тооцоог хийж, орон сууцны  байруудын зарцуулалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

   

  50

  50

   

  Орон сууцны  байруудын зарцуулалтыг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ.

   

   

  2.2.2. 1,3,4,6,7 дугаар хорооны 2030 он хүртэлх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна.

  Тэрэлж тосгоны  хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна.

   

  75

  25

   

  Тэрэлж тосгоныг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичигтэй болно.

   

  ХТХ

   

  2.2.3    Налайх дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, газар зохион байгуулалтыг сайжруулна.

  2, 5 дугаар хорооны газар зохион байгуулалтыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах ажлыг зохион байгуулна.

   

  50

   

  50

  Дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, газар зохион байгуулалт сайжирна.

   

  ХТХ

   

  2.3.1 Ирээдүйн Шинэ хот" хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

  "Ирээдүйн Шинэ хот" хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.

  200000,0

   

  ХТХ

   

   

  2.3.2. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн орон сууцыг шинэчлэх ажлыг эхлүүлнэ.

  Дахин төлөвлөлтөнд орох хэсгийн кадастрын зургийг хийлгэж баталгаажуулна.       (1-9 дүгээр байр)

   

  100

   

   

  Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн орон сууцыг шинэчлэх боломж бүрдэнэ.

   

   

  ХТХ

   

  Орон сууцны 24, 25, 26, 27, 29, 30, 23, 30 дугаар байруудыг дахин төлөвлөж, барилгажуулах ажлыг дахин судалж, төсөл сонгон шалгаруулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

   

  100

   

   

   

   

  2.4.5 Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр үе шаттай хангана.

  Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны авто замыг өргөтгөх ажлын трасст орсон "Лед" гэрэлтүүлгүүдийг орон сууцны кварталын хэсгүүдэд шилжүүлэх

   

  20

  40

  40

  Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах нөхцөл бүрдэнэ.

   

   

   

  ХТХ

  6 дугаар хорооны Өгөөмөр, төвийн зарим хэсгийн айл өрхийн цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

   

  20

  40

  40

   

  3 дугаар хороонд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр суурилуулах ажлыг судална.

   

  20

  40

  40

   

   

  2.4.7 Утасгүй интернетийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, захын болон алслагдсан гэр хороолол, амралт зугаалгын бүсэд ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.

  3, 4, 7 дугаар хорооны шинэ үүссэн гудамж, хэсгүүдэд утасгүй интернэтийн холболт хийх ажлыг эхлүүлнэ.

   

  20

  40

  40

  Утасгүй интернетийн хүртээмж нэмэгдэж, захын болон алслагдсан гэр хороолд ашиглах боломж бүрдэнэ.

   

  ХТХ

   

  2.4.12. Ус түгээх байруудыг цэвэр усны төв шугамд холбож "Ухаалаг ус түгээх байр"-ны тоог нэмэгдүүлэн цэвэр ус түгээлт, хүртээмжийг сайжруулна.

  1 дүгээр хороонд "Ухаалаг ус түгээх цэгийн байр"-ыг байгуулна.

   

  50

  50

   

  "Ухаалаг ус түгээх байр"-ны тоо цэвэр ус түгээлтнэмэгдэж, хүртээмж сайжирна.

   

  ХТХ

   

  "Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 1 худгийг цахилгаан хангамжид холбож ашиглалтад оруулна.

   

  50

  50

   

   

  5 дугаар хороонд "Ухаалаг ус түгээх цэгийн байр"-ыг байгуулна.

   

  50

  50

   

   

   

  2.5.2 Авто замын сүлжээний  техник ашиглалтын  түвшинг сайжруулж, гол болон туслах гудамж  замуудыг өргөтгөн шинэчлэнэ.

  Даваажавын гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

   

  100

   

   

  Авто замын сүлжээний  техник ашиглалтын  түвшин сайжирч, гол болон туслах гудамж  замууд  шинэчлэгдсэн байна..

   

  ХТХ

   

  Дамдины гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

   

   

  100

   

   

  Найрамдлын гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

   

  100

   

   

   

  ГУРАВ. ЭРҮҮЛ ОРЧИНТОЙ НАЛАЙХ

   

  3.1.1 Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, үр ашигтай, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, нөөцийг хэмнэх, эргүүлэн ашиглах, хаягдлыг дахин боловсруулан ашиглах ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

  Түлээ, нүүрс хоёрдогч түүхий эд худалдан борлуулах цэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

   

  25

  50

  25

  Түлээ, нүүрс хоёрдогч түүхий эд худалдан борлуулах цэгийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байна.

  4000,0

  ТНҮХ

   

  3.1.2 Уурхай, тоосгоны үйлдвэрүүдийн олборлолтоос үүссэн хөрсний эвдрэл, нүх цооног, овоолгын шороонд нөхөн сэргээлтийн ажлыг нүүрс олборлогч, тоосгоны үйлдвэрүүд өөрсдөө хийж орон нутагт хүлээлгэн өгдөг журамд шилжинэ.

  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дүүргийн Засаг даргатай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж, нөхөн сэргээлт хийх ажлыг гэрээний 1 заалт болгон оруулж баталгаажуулна.

   

   

  75

  25

  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүднөхөн сэргээлтийн ажлыг гэрээний дагуу хэрэгжүүлж хэвшсэн байна.

  12000,0

  ТНҮХ

   

  3.2.1 Дүүргийн хэмжээнд агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулахад анхаарал хандуулж "Эко Налайх" хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

  “Эко Налайх” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн хэмжээнд агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулах ажилд ахиц дэвшил гарсан байна.

   

  ТНҮХ

   

  3.3.2 Дүүрэг, хороонд нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

  Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх болон тохижилтын ажилд эрс шинэчлэлт гаргана.

   

  50

  50

   

  Дүүрэг, хороонд нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн тоо нэмэгдэж, тохижилтын ажилд ахиц дэвшил гарсан байна.

   

  ТНҮХ

  ДӨРӨВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛӨӨР ТЭРГҮҮЛЭГЧ НАЛАЙХ

   

  4.1.2 Хороо бүрийг хүүхдийн цэцэрлэгтэй болгож, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын түвшинг 100 хувьд хүргэнэ.

  240 хүүхдийн ор бүхий цэцэрлэгийн барилгын газрын асуудлыг шийдвэрлэх

  25

  25

  25

  25

  Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын түвшин нэмэгдсэн байна.

  1466,6

  2313,3

  ХТХ

   

  4.1.4 "Эко сургууль", "Ногоон цэцэрлэг" аян хэрэгжүүлж, сургууль, цэцэрлэг бүрд хүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчин бий болгон, сургалтын орчны шинэчлэл хийнэ.

  ЭКО клубын үйл ажиллагааг дэмжиж, сургууль, цэцэрлэгийн гадаад, дотоод орчны ногоон байгууламжийн тоог нэмэгдүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүдэдхүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчин бүрдсэн байна.

  3560,0

  ТНҮХ

  151 дүгээр цэцэрлэгийг нийслэлийн жишиг эко цэцэрлэг болгох төслийг дэмжинэ.

  25

  25

  25

  25

  151 дүгээр цэцэрлэгтнийслэлийн жишиг “эко цэцэрлэг” төсөл хэрэгжсэн байна.

  4400,0

  ТНҮХ

   

  4.1.7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулж, боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

  “Голомт” цогцолбор сургууль, “Эрдмийн Оргил” цогцолбор сургууль, Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, сургалтын орчныг сайжруулна.

  25

  25

  25

  25

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна.

  14800,0

  НХХ

   

   

  4.1.8 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад ажил, мэргэжлээ зөв сонгоход нь дэмжлэг үзүүлэх "Ирээдүйн мэргэжилтэн" хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

  “Ирээдүйн мэргэжилтэн” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

   

   

   

  25

  25

  25

  25

  Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг ажил, мэргэжлээ зөв сонгоход нь дэмжлэг үзүүлсэн байна.

   

  НХХ

   

   

  4.1.9 Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд "Боловсрол-2024" хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, сургалтын чанарыг нийслэлийн дундаж түвшинд хүргэнэ.

  Дүүргийн “Боловсрол-2024” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын чанар дээшилсэн байна.

   

  НХХ

   

   

  4.2.1 Эх хүүхдийн эрүүл мэндэд онцгой анхаарч ургийн эрт үеийн оношлогоо, нярайн сувилал, бага насны хүүхдийн эмчилгээ үйлчилгээг сайжруулан эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна.

  Хүүхдийн эмнэлэгийн барилга барих ажлыг эхлүүлнэ. (50 ортой)

   

  50

  50

   

  Эрүүл мэндийн эмчилгээ үйлчилгээ сайжирч, эх, хүүхдийн эндэгдэл буурсан байна.

  1666,7

  1250,0

   

  ХТХ

   

  4.2.2 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулна.

  Бага насны хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох    эрүүлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Бага насны хүүхдүүдийн шүдний өвчлөл буурч, эрүүлжсэн байна.

  17500,0

  НХХ

   

   

  4.2.3  2 дугаар хорооны өрхийн эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, өргөтгөлийг барина.

  2 дугаар хорооны  өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгын асуудлыг судлах, төлөвлөх

   

  20

  40

  40

  Иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна.

  35000,0

  ХТХ

   

  4.5.1 Биеийн тамирын талбайнуудыг стандартын дагуу тохижуулан хүүхдийн эрүүл аюулгүй хөгжлийн орчныг бүрдүүлж, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 30-аас доошгүй хувийг жил бүр хүүхдийн төлөө зарцуулна.

  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 30-аас доошгүй хувийг хүүхдийн төлөө зарцуулахад анхаарч ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Хүүхдийн эрүүл аюулгүй хөгжлийн орчин бүрдсэн байна.

  3881,6

  СТСХ,

  НХХ

   

  Төсөв болон иргэдийн эрх ашигтай холбоотой асуудлаар нийтийн сонсгол зохион байгуулж, төсөв, төсөл хөтөлбөрт тавих иргэдийн хяналтыг сайжруулна.

  25

  25

  25

  25

  Төсөл хөтөлбөрүүд чанар, үр дүнтэй хэрэгжиж, төсвийн хөрөнгө үр ашигтай зарцуулагдсан байна.

  3323,7

  СТСХ,

  НХХ

  Хороод

   

   

  4.5.2 НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн "Хүүхдэд ээлтэй Налайх дүүрэг 2016-2018" хөтөлбөр, нийслэлийн "Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар 2016-2020" хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

   

  НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн “Хүүхдэд ээлтэй” дүүрэг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Хүүхдийн хөгжил, чадвар, оролцоог бүх талаар дэмжиж, хүүхдийн эрхийг дээдэлсэн орчин бүрдсэн байна.

  26000,0

  НХХ

   

  Мини иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч хүүхдүүд болон дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллагуудыг дэмжинэ.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

  8000,0

  НХХ

   

   

  4.5.5 Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн барилгыг ашиглалтанд хүлээн авч, тоног төхөөрөмжөөр ханган, Монголын Хүүхдийн ордны салбар дугуйлангуудыг дүүрэгт ажиллуулан хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлж, секц, дугуйланд хамрагдалтыг 20 хувиар нэмэгдүүлнэ.

  Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн  байрыг ашиглалтад оруулна.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн хүүхэд, багачуудын авьяас, чадварыг  хөгжүүлэх секц, дугуйлангийн тоо,  хамрагдалт нэмэгдсэн байна.

  7600,0

  СТСХ

   

  1. 5.6 Хүүхдийг осол гэмтэл, мансуурал, донтолт, болзошгүй эрсдэл, цахим орчны сөрөг нөлөөнөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сургалт хүмүүжлийн ажлын чанарыг сайжруулж, чадавхийг бэхжүүлж, эрсдэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх нөхөн сэргээх болон хуулийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна.
   

  Хүүхэд хамгааллын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг арилгах, аливаа дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах байдал гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс өсвөр үеийнхнийг хамгаална.

   

  25

  25

  25

  25

  Хороодын хүүхэд хамгааллын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн тоо буурсан байна.

  36900,0

  НХХ,

  Хороод

   

   

  4.7.1 Дүүргийн ажил хайгч иргэдийг байнгын болон түр ажлын байранд зуучилж, нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, хүн амын ажилгүйдлын түвшин өндөр хувьтай байгааг бууруулж, нийслэлийн дундаж түвшинд хүргэнэ.

  Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрт хяналт тавин удирдлага арга зүйгээр хангана.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн ажилгүй иргэдийн тоо буурсан байна.

  7900,0

  НХХ,

  Хороод

  Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн түр болон байнгын ажлын байраар хангана.

  25

  25

  25

  25

  Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна.

  6300,0

  НХХ

  “ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай” журамд заасны дагуу төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрт ХАБЭА-н бүтэц, ажилтантай болоход хяналт тавин ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд ХАБЭА-н ажилтантай болсон байна.

  1700,0

   

  НХХ

   

   

  4.7.3 Нүүрсний уурхай болон тоосгоны үйлдвэрүүдийг ажлын байрны орчин нөхцөлөө сайжруулах, ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарч, нийгмийн даатгалд хамруулах, ажилчдын 80-аас доошгүй хувийг орон нутгаас авч ажиллуулдаг болох бодлогыг барьж ажиллана.

  Дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллага,  үйлдвэрүүдийг ажлын байрны орчин нөхцөлөө сайжруулах, ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарч, нийгмийн даатгалд хамруулдаг болох ажилтны 60-аас доошгүй хувийг орон нутгаас авч ажиллуулдаг болоход хяналт тавьж, удирдлага арга зүйгээр ханган ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Нүүрсний уурхай болон тоосгоны үйлдвэрүүдийн ажлын байрны нөхцөл сайжирч, ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд хамруулан, ажилчдын 60-аас доошгүй хувийг орон нутгаас ажиллуулсан байна.

  76000,0

   

  НХХ

   

   

  4.8.2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд оролцох боломжийг бүрдүүлэн барилга байгууламж, зам талбайн орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийн стандартыг хангуулна.

  Шинээр төлөвлөн хийгдэх болон хийгдсэн барилга байгууламж, зам талбайд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан гарц, явган хүний замын ажлын хяналтад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төлөөллийг оролцуулж хэвшинэ.

  25

  25

  25

  25

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд оролцох оролцоо нэмэгдсэн байна.

  4600,0

  НХХ

   

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийн стандартыг хангуулах талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хөндлөнгийн мониторинг үнэлгээ хийнэ.

  25

  25

  25

  25

  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийн стандартын хэрэгжилт хангагдсан байна.

  5600,0

  НХХ

   

   

  4.8.4 Хэвтрийн болон байнгын асаргаа шаадлагатай өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, халамж, банк, боловсролын үйлчилгээг гэрээр хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр үзүүлдэг тогтолцоог бий болгоно.

  Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрүүл мэнд, нийгмийн халамж болон банк, боловсролын үйлчилгээг гэрт нь хүрч үйлчлэх боломжийг судалж туршилтын журмаар эхлүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Төрийн үйлчилгээ иргэдэд түргэн шуурхай хүрнэ.

  8951,2

  НХХ

   

   

  4.8.8 Нүүрсний их уурхай, Уурхайн барилгын тест, Шилний үйлдвэр, Шохойн заводод ажиллаж байгаад мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдэд нөхөн олговор олгуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэнэ.

  Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийн судалгааг гарган нөхөн олговор олгуулах асуудлыг судална.

  25

  25

  25

  25

  Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдэд нөхөн олговорыг олгосон байна.

  45000,0

   

  НХХ

   

  ТАВ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ТЭРГҮҮЛЭГЧ, ИРГЭДДЭЭ ЭЭЛТЭЙ НАЛАЙХ

   

  5.1.2 Төрийн албаны нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн дүүргийн нэгдсэн санг бий болгон удирдлагын хяналтын тогтолцоог сайжруулан захиргааны байгууллагын чиг үүргийн давхардлыг судалгаанд үндэслэн арилгах бодлого чиглэл баримтална.

  Төрийн захиргааны байгууллагын хүний нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, төрийн албан хаагчдын ажил үүргийн давхардлыг арилгана. Төрийн байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох, баяжилт хийх боломжийг бүрдүүлж мэдээллийн давхцлыг арилгана.

  25

  25

  25

  25

  Мэдээллийн нэгдсэн санд төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн мэдээллийг бүрэн оруулж, төрийн байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох, баяжилт хийж хэвшсэн байна.

  8500,0

   

  ТЗУХ

   

  1. 1.5 “Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган авлига- хүнд сурталгүй, ёс зүйн хариуцлагатай дүүрэг болно.
   

  Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийт, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, Авлигатай тэмцэх газар, бусад төрийн бус байгууллагатай хамтран урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийт, иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, авлига-хүнд сурталгүй, ёс зүйн хариуцлагатай дүүрэг болон байна.

  95000,0

   

  ТЗУХ

   

  1. 1.6 “Төрийн албан хаагчийн сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр” боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
   

  Ажилтнуудыг ажлын байран дээр нь сургаж дадлагажуулах хөтөлбөр боловсруулан батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшилсэн байна.

  11000,0

  ТЗУХ

   

  5.2.1 Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний чиглэл, зохион байгуулалтыг ажлын туршлага, иргэдийн саналд үндэслэн шийдвэрлэнэ.

  “Нэг цонхны үйлчилгээ”-г нутгийн захиргааны байгууллагуудын байршил, ажил үйлчилгээний онцлогт тохируулан боловсронгуй болгоно.

   

   

   

   

  Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх “Нэг цонхны үйлчилгээ”боловсронгуй болсон байна.

   

  ТЗУХ

  Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс зэрэг үйлчилгээний хүртээмж, цар хүрээ ихтэй зарим байгууллагад автомат (ТҮЦ) машины үйлчилгээ нэвтрүүлэх, иргэний бүртгэлийн автомат(ТҮЦ) машиныг нэмэгдүүлэх асуудлыг судалж, холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагуудад санал тавин ажиллана.

   

   

   

   

  Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс зэрэг үйлчилгээний хүртээмж, цар хүрээ ихтэй зарим байгууллагад автомат (ТҮЦ) машины үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна.

   

  ТЗУХ

   

  5.2.2 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг Хорооны Засаг даргаар дамжуулан болон хуульд заасан бүх хэлбэрээр шуурхай хүлээн авч, иргэдэд чирэгдэл учруулахгүйгээр шийдвэрлэнэ.

  Дүүргийн албан ёсны цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn фэйсбүүк, пэйж хуудас, твиттерээр ирж байгаа бодитой санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх журам боловсруулан цахимаар ирсэн санал, гомдлыг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шилжүүлж шийдвэрлүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч, чирэгдэлгүй шийдвэрлэж хэвшсэн байна.

  8950,0

  ТЗУХ

  1. 2.3 Салбар бүрийн цахим мэдээллийн сан (цахим архив)-г үүсгэн, Archive edoc нэгдсэн системд Төрийн үйлчилгээний бүх байгууллагууд, хороодыг хамруулах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.
   

  Налайх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаад татан буугдсан үйлдвэр, аж ахуйн газар, ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын архивын баримт, материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаад татан буугдсан үйлдвэр, аж ахуйн газар, ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын архивын баримт, материал цахим хэлбэрт шилжсэн байна.

  35000,0

  ТЗУХ

  Архивын өрөө шинээр гарган төрийн архивын үндсэн заавар, стандартад нийцүүлэн тохижуулна.

  25

  25

  25

  25

  Архивын өрөөний тоо нэмэгдсэн байна.

  45630,0

  ТЗУХ

  Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  Archive e.doc  нэгдсэн системд бүх хороод, байгууллагуудын 70

  хувийг хамруулж хяналт тавьж ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн хороод, байгууллагууд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  Archive e.doc  нэгдсэн системийг хэрэглэж хэвшсэн байна.

  7000,0

   

   

   

   

  ТЗУХ

  1. 2.5 Нутгийн захиргааны болон төрийн бүх шатны байгууллагаас иргэдэд үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээг хүртээмжтэй чирэгдэлгүйгээр цахим хэлбэрээр явуулах нөхцлийг бүрдүүлж, цахим засаглалыг хөгжүүлнэ.
   

  Дүүргийн цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn-г шинэчилнэ.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn шинэчлэгдсэн байна.

  8900,0

  ТЗУХ

  Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нутгийн захиргааны зарим албан хаагчдыг албаны и-мэйл хаягтай болгож, албаны цахим шууданг хэрэглэж хэвшүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдсан байна.

  6000,0

  ТЗУХ

  “Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар” гэсэн албан ёсны фэйсбүүк, пэйж хуудасны үйл ажиллагааг тогтмолжуулан хэрэглэгчийн тоог ахиулана.

  25

  25

  25

  25

  “Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны фэйсбүүк, пэйж хуудасны үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

  5353,0

   

  ТЗУХ

   

  5.3.1 Монгол улсын Засгийн газраас батлан гаргах “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

  Иргэдийн эрх зүйн боловсрол, чадавхийг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг тогтмол явуулна.

  25

  25

  25

  25

  Иргэдийн эрх зүйн боловсрол дээшилсэн байна.

  18560,0

  ТЗУХ

   

  5.3.4 Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэр гаргахдаа нийтийн сонсгол, нөлөөллийн шинжилгээний үнэлгээ хийлгэж зөвлөлдөх ардчиллын зарчмаар шийдвэрлэнэ.

  Дүүрэг, хороодод  хөгжлийн зөвлөл байгуулан ажиллах дүрэм, журмыг боловсруулан батлуулж, дүүрэгт тулгамдаж буй асуудал, хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөрийг иргэний танхимаар  хэлэлцүүлэн иргэдийн саналыг тусгана.

  25

  25

  25

  25

  Дүүрэгт тулгамдаж буй асуудал, хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөрт иргэдийн санал тусгагдсан байна.

  1700,0

  Хороод,

  СТСХ,

  ХТХ

  1. 3.8 Дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийг иргэдэд нээлттэй мэдээлж, нутгийн захиргааны байгууллагуудад алдаа, гажуудал гаргахгүй байх, гарсан тохиолдолд хууль тогтоомжид нийцүүлэн нэн даруй засч залруулна.
   

  Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлийг  цахим хуудас(www.nad.ub.gov.mn)-аар болон тусгай товхимол-ном болгон хэвлэн тарааж сурталчилна.

  25

  25

  25

  25

  Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын мэдээллийг иргэдэд нээлттэй хүргэсэн байна.

  2000,0

  ТЗУХ

   

  5.3.9Төсөв санхүүгийн хяналтыг сайжруулж, төсвийн үрэлгэн байдал, үр ашиггүй зардлыг бууруулж хэмнэлтийн горимоор ажиллана. Төсөв санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдүүлж хэвшүүлнэ.

  Төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй, чанартай болгож, төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжрууланShilendans.gov.mn цахим хуудсанд мэдээллээ тогтмол шинэчлэн оруулна.

  25

  25

  25

  25

  Төсөв, санхүүгийн сахилга бат сайжирч, ил тод байдал хангагдсан байна.

   

   

  4950,0

  СТСХ

   

   

  5.4.2 Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, нутгийн захиргааны байгууллага, иргэдэд сурталчлах ажил зохион байгуулж, батлан хамгаалах салбарын бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

  Батлан хамгаалах тухай, Зэвсэгт хүчний тухай, Цэргийн албаны тухай хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийг сурталчлах, орон нутгийн байгууллагад шалган туслах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж, өсвөр үе, залуучуудад цэрэг, эх оронч үзэл төлөвшүүлэх олон талт үйл ажиллагаа явуулна.

  25

  25

  25

  25

  Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж,  иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн байна.

  18600,0

   

  Цэргийн

  штаб

  Налайх цэргийн хүрээний анги нэгтгэл үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий хүчний байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Налайх цэргийн хүрээний анги нэгтгэл, хүчний байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

  8500,0

   

  Цэргийн

  штаб

  1. 4.3 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулж, “Хэв журмын урамшуулалт эргүүл”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Олон нийтийн цагдаа”, “School police” арга хэмжээг үргэлжлүүлэн ажиллуулах замаар гудамж, талбайд тавих цагдаа, олон нийтийн хяналтыг сайжруулна.
   

  Дүүргийн хэмжээнд ямар төрлийн гэмт хэрэг зонхилон гарч байгаад судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, гэмт хэргийг бууруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн хэмжээнд гэмт хэргийн тоо буурсан байна.

   

  4500,0

   

  ТЗУХ

   

  Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах бүхий л арга хэрэгслийг ашиглана.

  25

  25

  25

  25

  Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийноролцоо нэмэгдсэн байна.

  6500,0

  Дулааны улиралд Горхи-Тэрэлжийн чиглэлд хөдөлгөөнт пост ажиллуулна.

  25

  25

  25

  25

  Хөдөлгөөнт постын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

  78500,0

   

  5.4.5 Уламжлалт харилцаатай гадаадын улс, хот, олон улсын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай харилцаа-хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлж, цаашид гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

  Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 169 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам”, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад харилцааны үйл ажиллагааны журам”-ыг удирдлага чиглэл болгон ажиллана.  

  25

  25

  25

  25

  Журмын хэрэгжилт хангагдсан байна.

  6000,0

   

  ТЗУХ

  Нутгийн захиргааны зүгээс орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын харилцан уялдаа холбоог сайжруулж, хамтран ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

  7400,0

  ТЗУХ

  ХЭЛТСҮҮДИЙН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД:

  САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

   

  6.1 Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэр гаргахдаа зөвлөлдөх зарчмаар шийдвэрлэнэ.

  Дараа онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх боломжтой хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг  7 хорооны иргэдээс журмын дагуу хугацаанд нь авах, ирүүлсэн саналыг нэгтгэн боловсруулах, эрэмбэлэх, ажлын хэсэгт танилцуулах, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулах бэлтгэл ажлыг хангана.

  25

  25

  25

  25

  Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэрт иргэдийн санал тусгагдсан байна.

  17890,0

  СТСХ

  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлуудад хийгдэх нийцлийн аудитад мэдээ тайланг бэлтгэн өгч гүйцэтгэлийг нь шалгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлуудад нийцлийн аудит хийгдсэн байна.

  14600,0

  СТСХ

   

  6.2 Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн  тухай хууль, болон төсөв,санхүүгийн  холбогдолтой   бусад хууль   тогтоомжийн хэрэгжилтийг   зохион   байгуулж,биелэлтэд  хяналт тавьж ажиллана.

  Дүүргийн Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Хууль   тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  -

  СТСХ

  Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн институттэй хамтран мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгуулж мэргэшсэн нягтлан бодогчийн тоог нэмэгдүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Дүүргийн мэргэшсэн нягтлан бодогчийн тоо нэмэгдсэн байна.

  7560,0

  СТСХ

   

  6.3 Төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн, төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй, чанартай болгож, төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжруулан, төсвийн байгууллагуудыг Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд мэдээллээ тогтмол шинэчлэн оруулдаг болгож хэвшүүлнэ.

  Дүүргийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, хагас жил, жилийн  эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, түүний дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, бусад хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулна.

  25

  25

  25

  25

  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  24560,0

  СТСХ

  Дүүргийн хэмжээнд шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт мэдээлэл тавих хугацаа, хариуцах албан тушаалтны жагсаалтыг мөрдөж ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Шилэн дансны цахим хуудас болон  мэдээллийн самбарт мэдээллийг хугацаанд нь байршуулж хэвшсэн байна.

  2400,0

  СТСХ

   

   

  Дүүргийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, ОНХС-ийн төлөвлөлт, тендер шалгаруулсан тухай мэдээлэл, аудитын дүгнэлт, бусад хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулна.

  25

  25

  25

  25

  Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг хугацаанд нь байршуулж хэвшсэн байна.

  28630,0

  СТСХ

   

  6.4 Төсөв болон иргэдийн эрх ашигтай холбоотой асуудал, төсөл хөтөлбөрт тавих иргэдийн хяналтыг сайжруулна.

   

  Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн баталсан төсвийн хуваарийн дагуу төсвийн байгууллагуудад сар бүр санхүүжилтийг хугацаанд нь олгоно.

  25

  25

  25

  25

  Төсвийн байгууллагуудад санхүүжилтийг хугацаанд нь олгосон байна.

  7450,0

  СТСХ

  Орон нутгийн төсвийн орлогын   дансуудад төвлөрсөн орлогыг тухай бүр орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд хаана.

  25

  25

  25

  25

  Төвлөрсөн орлогыг тухай бүр ерөнхий орлогын дансанд хаасан байна.

  6500,0

  СТСХ

  Төсвийн тухай хуулийн 37, 38 дугаар зүйлд заасны дагуу төсвийн байгууллагын орлого, зарлагын өдөр тутмын гүйлгээг батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу бүртгэж, төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэнэ.

  25

  25

  25

  25

  Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  8960,0

  СТСХ

   

  6.5 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөг Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн удирдлага дор гүйцэтгэлийг ханган биелүүлнэ.

  Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу төсвийн хуваарийн саналыг байгууллагуудаас авч нэгтгэн нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн баталгаажуулж, дүүргийн Засаг даргаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  14560,0

  СТСХ

   

  6.6 Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, төсвийн хөрөнгийг үр өгөөжтэй зарцуулах талаар арга хэмжээ авч ажиллана.

   

   

   

  Төсвийн орлого бүрдүүлэлт, төсвийн зарцуулалтын байдалд орон нутгийн өмчит болон төсвийн байгууллагуудад хяналт тавьж, орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг хэмнэх боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг хэмнэх боломжийг судалж хэрэгжүүлсэн байна.

  21450,0

  СТСХ

  Татварын хэлтэстэй хамтран төсвийн орлогын эх үүсвэр нэмэгдүүлэх  ажил зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Төсвийн орлогын эх үүсвэр нэмэгдсэн байна.

  35600,0

  СТСХ

  ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

   

  7.1 Дээд байгууллагын болон нутгийн удирдлагын байгууллагын тогтоол, захирамж, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж хэрэгжилтийг шалган дүгнэж байх

  Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг байгууллага, хэлтэс, мэргэжилтнээр улирал бүр гаргуулж нэгтгэн  холбогдох дээд газарт хүргүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хангагдсан байна.

  8600,0

  ТЗУХ

   

  7.2 Тамгын газрын хэлтсүүд болон Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, ажилд нь туслалцаа үзүүлэхийн хамт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

  Хороод, байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг дүүргийн Засаг даргын  зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шагнаж урамшуулах, зөвлөмж хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Хороод, байгууллагуудын ажил сайжирсан байна.

  4500,0

  ТЗУХ

   

  7.3 Нийслэл, дүүргийн удирдлагуудаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварыг удирдлага, ажилтан нэг бүр шуурхай зохион байгуулж, ажлын явц, үр дүнг тогтоосон хугацаанд тайлагнана.

  Тамгын газрын шуурхайг 7 хоног бүр, зөвлөлгөөнийг хагас, бүтэн жилээр, байгууллагын дарга нарын шуурхай  зөвлөлгөөнийг 14 хоног тутамд зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилт хангагдсан байна.

  8900,0

  ТЗУХ

  Дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Хэлэлцэх асуудлыг оновчтой тодорхойлж шийдвэрлүүлсэн байна.

  7600,0

  ТЗУХ

  1. 4 Тамгын газарт мөрдөгдөх урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийг нэгтгэн бүртгэж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, бодлогын уялдааг хангаж ажиллана.
   

  Тамгын газрын Хөдөлмөрийн Дотоод журамд өөрчлөлт оруулж батлуулан мөрдүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Журмын хэрэгжилт хангагдсан байна.

  6000,0

  ТЗУХ

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажил үйлчилгээний стандарт, ажил үүргийн болон орлон ажиллах хуваарийг шинээр боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажил үүрэг тодорхой болж, давхардал, хийдэл арилсан байна.

  -

  ТЗУХ

  1. 5 Иргэдээс төрийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдлыг цахим хэлбэрт оруулж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллана.
   

  Засгийн газрын 11-11, UB1200 тусгай дугаарын утсаар болон "Налайх сонсож байна" 70232727 дугаарын утсаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг журамд заасан хугацаанд шийдвэрлүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Журамд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн байна.

  8500,0

  ТЗУХ

  1. 6 Нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шагнал, салбарын болон төрийн дээд одон медалиар шагнуулах иргэдийн материалын бүрдлийг хянаж, холбогдох байгууллагуудад уламжлах, дүүрэгт гардуулах шагнал урамшууллын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
   

  Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг судлан Засаг даргад танилцуулж, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барих, улмаар Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт уламжилна.

  25

  25

  25

  25

  Холбогдох дээд байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна.

  5600,0

   

  ТЗУХ

  Алдарт эхийн одонгоор шагнагдах эхийн материалын бүрдлийг хангуулан хүлээн авч шийдвэрлүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Холбогдох дээд байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна.

  18900,0

   

  ТЗУХ

  1. 7 Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг хөтлөх, удирдан зохион байгуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
   

  Ирсэн, явсан бичгийн  мэдээ тайланг нэгтгэн гаргаж удирдлагад тайлагнана.

  25

  25

  25

  25

  Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж хэвшсэн байна.

  9600,0

  ТЗУХ

  Байгууллагын архивын ажилд холбогдох дүрэм, журам, стандартыг мөрдөн ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Холбогдох дүрэм, журам, стандартыг мөрдөж хэвшсэн байна.

  45600,0

   

   

  ТЗУХ

   

  8.1 Соёл урлагийн ордны орчин нөхцлийг сайжруулж, үйлчилгээний чанар, арга хэмжээний тоог олшруулан орон нутгийн музейн үзмэрийн санг баяжуулан, соёлын аялал жуулчлалын эргэлтэнд оруулна.

  “Уянгаар хөглөгдсөн миний нутаг” урлагийн наадмыг аж ахуйн нэгж байгууллагын дунд зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

  13677.6

  НХХ

  Хууртай мөнхрөх аялгуу” уртын дуу, “Бий биелгээ”  улсын уралдааныг зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

  14560,0

  НХХ

   

  8.2 Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх хувь хүн, гэр бүл, байгууллага, хамт олонд эрүүл аж төрөх дадал, зан үйлийг төлөвшүүлж, иргэдийг дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ.

  Нийтийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнийг иргэдийн дунд үе шаттай зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Төлөвлөсөн арга хэмжээг товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

  58900,0

  НХХ

   

  8.3 “Аз жаргалтай хот”  индексийн үзүүлэлтийг сайжруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

  ”Аз жаргалтай хот”-ын  индексийн  программ хангамжийн системийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, индексийн шалгуур үзүүлэлтийн 2016 оны түвшинг үнэлэх, хариу арга хэмжээний оны төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Программ хангамжийн системийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

  24500,0

   

  НХХ

                                                                                                   ЦЭРГИЙН ШТАБ

   

  9.1 Батлан хамгаалах тухай, Зэвсэгт хүчний тухай, Цэргийн албаны тухай хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийг сурталчлах, орон нутгийн байгууллагад шалган туслах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг зохион байгуулж, өсвөр үе, залуучуудад цэрэг, эх оронч үзэл төлөвшүүлэх олон талт үйл ажиллагаа явуулна.

  Хугацаат цэрэг халалт, татлага, дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулж, цэрэг техникийн тоо бүртгэлийг явуулна.

  25

  25

  25

  25

  Хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  14200,0

   

  Цэргийн

  штаб

  Дайчилгаатай команд штабын сургуулийг зохион байгуулж, Зэвсэгт хүчний анги командад даалгаврын дагуу хүн, техникийг татан оролцуулна.

  25

  25

  25

  25

  Сургуулийг товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

  2200,0

   

   

  Цэргийн

  штаб

   

   

  9.2 Хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг бүх нийтэд сурталчлан таниулах

  Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн арга хэмжээг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан байна.

  17500,0

   

   

  Цэргийн

  штаб

  Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 18-50 насны эрчүүдийн цэргийн үүргийн биелэлтийг шалган туслах ажлыг зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдана.

  23600,0

   

   

  Цэргийн

  штаб

  Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цэрэг спортын “Дөл” тэмцээнийг ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

  6000,0

   

  Цэргийн

  штаб

  ДОТООД АЖИЛ

  1. Ажилтнууд үр дүнгийн гэрээ, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллаж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлүүлэн ажлаа дүгнүүлэх
   

  Хэлтэс, байгууллагын   14 хоног тутмын  ажлын тайланг гаргаж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангаж ажилласан байна.

  32000,0

  Хэлтсүүд

  Нэгжийн менежерүүд болон мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Хууль тогтомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

  15600,0

  Хэлтсүүд

   

  2. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын ажлын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж,  төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, чанартай хүргэхэд анхаарч ажиллах

  Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын ажлын цагийн ашиглалт, нийтийг хамарсан

  ажилд оролцсон байдал, ажилласан хүн өдрийг нарийн тооцож ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Байгууллагын хэмжээнд ажлын цаг ашиглалт сайжирч, албан хаагчдын хариуцлага дээшилсэн байна.

  -

   

  Хэлтсүүд

   

  3. Цаг үеийн асуудлаар удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулж, нийслэл, дүүргээс зохион байгуулсан олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд оролцох

  Нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд ажиллах дүүргийн  хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлуулан мөрдүүлж ажиллана.

  25

  25

  25

  25

  Нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагааны доголдол, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлнэ.

  2200,0

   

  ТЗУХ

  Ахмадын өдөр, Сар шинийн баяр,  Ардын хувьсгалын баяр наадам,  олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, шинэ жилийн баярын бэлтгэл ажлыг хангуулж, дүүргийн хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

  25

  25

  25

  25

  Нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг баяр ёслолуудыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан байна.

  35000,0

  Хэлтсүүд

  Үндсэн хууль батлагдсаны 25 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд АИХ-ын депутатаар сонгогдон шинэ Үндсэн хуулийг батлалцсан дүүргийн иргэдэд хүндэтгэл үзүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  Төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилт хангагдсан байна.

  1500,0

  ТЗУХ

   

  4.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллах

  Албан бичгийн е.doc программаар ирсэн бичгийг хүлээн авч, хариутай бичгийн мэдээ тайланг 14 хоног тутамд гарган удирдлагад  танилцуулж хэвшинэ.

  25

  25

  25

  25

  Хариутай албан бичгийн мэдээ тайланг хугацаанд нь гарган 14 хоног тутамд гарган удирдлагад  танилцуулж хэвшсэн байна.

  16800,0

  ТЗУХ

  2016 оны баримт бичгийг стандартын дагуу архивын нэгж болгон шилжүүлнэ.

  25

  25

  25

  25

  2016 оны баримт бичгүүдийг хугацаанд нь архивын нэгж болгон шилжүүлсэн байна.

  -

  Мэргэжилтнүүд

   

  5.Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

  Тамгын газрын office байрны ажиллах нөхцөл, агааржуулалт, талбайн хэмжилтийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж дүгнэлт гаргуулан,  засварлан шинэчилж зориулалтын тасалгаа, хаалттай болгоно.

  25

  25

  25

  25

  Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцөл хангагдсан байна.

  50000,0

  ААТ

   

   Нэг. Нийтлэг үндэслэл

              Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын ажлын алба нь түүний Тамгын газар мөн. Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар /цаашид Тамгын газар гэх/ нь дүүргийн Засаг даргын /цаашид Засаг дарга гэх/ бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах үндсэн чиг үүрэгтэй.

  Тамгын газрын ажлыг Засаг даргаас томилсон Тамгын газрын дарга удирдаж, Тамгын газрын үйл ажиллагааг Засаг даргын өмнө бүрэн хариуцна.

  Тамгын газар үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай, Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомжуудыг удирдлага болгон ажиллана. Тамгын газар үйл ажиллагаагаа явуулахдаа хуулийг дээдлэн хүндэтгэх, ил тод байх, төрийн албаны ёс зүйн зарчмыг баримтална.

  Тамгын газар үйл ажиллагаагаа Засаг даргын бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, тухайн жилийн зорилтыг биелүүлэхэд чиглүүлж, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засагдаргын хамтын ажиллагааг ханган, нутгийн удирдлагын нэгдмэл байдлыг хангах нөхцлийг бүрдүүлж ажиллана.

  Тамгын газар, түүний нэгжүүд дүрэмтэй, албан хаагчид ажлын байрны тодорхойлолттой байна. Дүрмийг Засаг даргын захирамжаар, ажлын байрны тодорхойлолтыг Тамгын газрын дарга тус тус батална.

  Тамгын газар дотоод журамтай байх бөгөөд Тамгын газрын нийт албан хаагчид өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж, биелэлтэд нь Тамгын газрын дарга болон нэгжүүдийн дарга нар хяналт тавина.

  Тамгын газар нь хуулийн этгээд мөн бөгөөд тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ.

  Тамгын газар нь дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан төсөвт зардлын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах бөгөөд банкинд данс нээх, хөрөнгө зарцуулах эрхтэй байна.

   

  Хоёр. Тамгын газрын удирдлага, зохион байгуулалт

  Тамгын гаэрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг нийслэлийн Засаг дарга, ажлн байрны жагсаалтыг дүүргийн Засаг дарга тогтооно.

  Тамгын газрын дарга энэхүү дүрмийн 2.1-т заасны дагуу тогтоосон орон тооны хязгаарт багтаан ажлын байрны жагсаалтын дагуу нэгжийн дарга, албан хаагчдыг томилж, чөлөөлнө.

  Тамгын газрын үйл ажиллагааны тайлан, үр дүнг хагас, бүтэн жилээр гаргаж Засаг даргад, нэгжүүд үйл ажиллагааны үр дүнгээ улирлаар гаргаж Тамгын газрын даргад, ажилтнууд ажлын тайлангаа улирлаар гаргаж тус тусын удирдлагад тайлагнана.

   

  Гурав. Тамгын газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн

  Тамгын газар нь нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/03 дугаар захирамжийн дагуу Захиргаа, хуулийн; Санхүү, төрийн сангийн; Нийгмийн хөгжлийн; Тохижилт, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс болон Цэргийн штаб гэсэн үндсэн бүтэцтэй байх бөгөөд ажпын шаардлагаар зарим алба, төвийг нэмж ажиллуулах, татан буулгаж өөрчлөн зохион байгуулж болно.

  Тамгын газрын хэлтэс, албаны эрхлэх ажил, тэдгээрийн ажлын зохион байгуулалтын зарчмыг Тамгын газрын дотоод журам болон хэлтсийн дүрмээр нарийвчлан тогтооно. Хэлтсийн дүрмийг Засаг даргын захирамжаар, Тамгын газрын дотоод журмыг Тамгын газрын дарга батална.

  Тамгын газар нь Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга, төрийн албан хаагчдаас бүрдэнэ.

   

  Дөрөв. Тамгын газрын бүрэн эрх

  Тамгын газар хууль тогтоомжоор тогтоосон үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дор дурдсан үүрэг гүйцэтгэнэ.

  Засаг даргаас бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн тухайн жилийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд хороод, Засаг даргын дэргэдэх байгууллагуудын үйл ажиллагааг төвлөрүүлэх, хяналт тавих, шаардлагатай бүх төрлийн мэдээллийг боловсруулан дүгнэлт, санал бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж Засаг даргыг мэдээллээр хангаж, ажиллах нөхцлийг нь бүрдүүлэх;

  Хороод, Засаг даргын дэргэдэх байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай, шат дамжлагыг багасгах, иргэд, олон нийтийн санал гомдол, өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэх талаар ажил зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх, тогтмол хяналт тавих;

  Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, хот байгуулалтын бодлого, төлөвлөлтийн хоорондын уялдаа холбоог хангаж боловсруулах, мөрдөх, санхүүгийн бодлогыг нутаг дэвсгэртээ үр өгөөжтэй хэлбэрээр хэрэгжүүлэх зарчмаар төсвийн гүйцэтгэлийг хангуулах, нийгмийн амьдралын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх, биелэлтэд нь хяналт тавих;

  Дүүргийн эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар дэвшүүлсэн бодлогын хэрэгжилтийн явц, үр дүнд судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, түүний үр дүнг Засаг даргад тогтмол мэдээлж байх;

  Эдийн засгийн үр ашигтай гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийн үр нөлөөг дээшлүүлэх талаар ажил зохион байгуулах, хяналт тавих;

  Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох бусад байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх, илэрсэн дутагдлыг арилгуулах, хяналт тавих;

  Засаг дарга Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх талаар явуулж буй үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, тогтмол мэдээлж байх механизмыг бүрдүүлэх;

  Засаг даргаас иргэд, олон нийттэй харилцах харилцааны менежментийн ил тод, нээлттэй арга хэлбэр, механизмыг бүрдүүлж, байгууллага, хороо, иргэд-олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах;

  Засаг даргын болон Тамгын газрын албан хэргийг хөтлөх, шийдвэр, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих;

  Засаг даргын болон Тамгын газрын архив, автоматжуулсан мэдээллийн сан, сүлжээг бүрдүүлэн түүний нууцыг хадгалах;

  Засаг даргын захирамж, үүрэг даалгаврын биелэлтэд хяналт- шинжилгээ хийж, Засаг даргад танилцуулах;

  Үйл ажиллагаагаа жилээр төлөвлөж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө Засаг даргаар, батлуулж ажиллах үүрэг хүлээнэ.

   

  Тамгын газар дор дурдсан эрх эдэлнэ.

  Засаг даргын үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоо баримт, мэдээ, судалгаа, санал дүгнэлт, танилцуулгыг холбогдох байгууллага, тэдгээрийн албан тушаалтнаас гаргуулан авах;

  Засаг даргын бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлаар судалгаа хийх, асуудал боловсруулахад зохих мэргэжлийн хүмүүсийг татан оролцуулах;

  Засаг даргын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, Тамгын газрын үйл

  ажиллагаанд шаардагдах ажлын нөхцөл, тоног төхөөрөмж, материал техник хэрэгслээр хангаж байх асуудлыг холбогдох байгууллагуудад       тавьж

  шийдвэрлүүлэх

  Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг удирдлага арга зүйгээр хангаж, үйл ажиллагааг нь хянаж шалгах, шилдэг арга барил, туршлагыг дэмжих, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох зэрэг эрх эдэлнэ.

   

  Тав. Тамгын газрын дарга

  Тамгын газрын даргыг дүүргийн Засаг даргын захирамжаар томилж, чөлөөлнө.

  Тамгын газрын дарга хүний нөөцийн асуудлаар бодлого боловсруулж, ажилтнуудыг томилох, чөлөөлөх ба дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

  Тамгын газрын захиргаа, санхүүгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх;

  Засаг даргын бүрэн эрх, бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон асуудлаар Засаг даргад санал дүгнэлт танилцуулах;

  Тамгын газрын үйл ажиллагааны хэтийн болон жилийн төлөвлөгөөг батлуулж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, үр дүнг Засаг даргад илтгэх;

  Засаг даргын захирамж, хэлэх үг боловсруулах ажпыг нэгтгэн зохион байгуулж, хяналт тавих;

  Засаг дарга бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх баталгааг хангуулах, түүний албан ёсны арга хэмжээ, үйлчилгээний ажилд хяналт тавих;

  Улсын цол хүртээх, одон, медалиар шагнах асуудлаар холбогдох байгууллагаас тавьсан саналыг судалж боловсруулах, эрх бүхий байгууллагад уламжлах, гардуулах ажпыг зохион байгуулах;

  Шаардлагатай тохиолдолд Тамгын газрын чиг үүргийг шинэчлэн боловсруулж зохих журмын дагуу баталж мөрдүүлэх;

  Тамгын газрын ажилтнуудын санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, ажиллах нөхцөл, бололцоог нь бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

  Хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд Засаг дарга болон түүний орлогч, зөвлөх, нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагатай шууд харилцах;

  Тамгын газрын хэтийн төлөвлөгөө, төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн гүй цэтгэл и й г хангуулах;

  Засаг даргыг цагийн байдалтай холбогдсон мэдээллээр шуурхай хангах;

  Өөрийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар хууль тогтоомж, дээд шатны байгууллагын шийдвэрт нийцүүлэн тушаал гаргах, шаардлагатай дүрэм, журам, заавар батлах;

  Тамгын газрын ажилтныг шагнаж урамшуулах, ажлын хариуцлага тооцох, мэргэжил, боловсролыг нь дээшлүүлэх, давтан сургах, мэргэшүүлэх, тэдний ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах ажлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулах;

  Тамгын газрын дарга нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.4.15, 16.5-д заасны дагуу байгууллагын санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан, үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг үнэн зөв гаргах, тогтоосон хугацаанд тайлагнах.

  Тамгын газрын даргын түр эзгүйд түүний чиг үүргийг Захиргаа, хуулийн хэлтсийн дарга орлон гүйцэтгэнэ.

   

  Зургаа. Тамгын газрын албан хаагчид

  Тамгын газарт ажиллаж байгаа албан хаагчид нь Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу төрийн албан тушаалд тавих шаардлага хангасан, төрийн мэргэшсэн албан хаагчид байх ба төрийн ашиг сонирхлыг эрхэмлэн дээдэлж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын дэг журмыг сахиж, гагцхүү хуулийн хүрээнд ажиллах зарчмыг баримтална.

  Тамгын газрын албан хаагндын ажлын байрны тодорхойлолт, чиг үүргийг Тамгын газрын дарга батална.

   

  Албан хаагч нь дараах эрхийг эдэлнэ

  Ажпын байрны тодорхойлолт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөе, үр дүнгийн гэрээнд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах нөхцлөөр хангуулах;

  Үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшингээ үнэлж дүгнүүлэн цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх, албан тушаалын зэрэглэлээ ахиулах, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх талаар хүсэлт гаргах, шийдвэрлүүлэх;

  Эрхэлсэн ажил үүргийн хүрээнд төсөл, санал боловсруулж, дээд шатны удирдлагад тавьж шийдвэрлүүлэх;

  Өөрийн хувийн хэрэг, ажил байдлын тодорхойлолт, бичиг баримттай танилцах, шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт тайлбар оруулах;

  Хууль ёсны ашиг сонирхлоо зөрчигдсөн гэж үзвэл холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд санал, хүсэлтээ гаргаж шийдвэрлүүлэх;

  Төрийн албаны тухай хуульд заасан төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл баталгаагаар хангуулах, хууль тогтоомжоор олгогдсон бусад эрхийг эдэлнэ.

   

  Албан хаагч нь дараах үүргийг хэрэгжүүлнэ

  Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлж, өргөсөн тангараггаа үнэнч байх;

  Төрийн албан хаагч нь дээд шатны удирдлагын шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгавар, ажлын байрны тодорхойлолт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж, биелэлтийг нь тайлагнах;

  Авлигаас ангид, үнэнч шудрага байх, төрийн албаны ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахих;

  Ажлын болон албан тушаалтны дутагдал доголдол, зөрчлийг тухай бүрд нь арилгуулж, дүүргийн ажил амьдралын тулгамдсан бэрхшээлтэй асуудалд хүч анхаарлаа төвлөрүүлж ажиллах;

  Ажил төрлийн аливаа асуудлыг шууд харьяалах болон дээд шатны даргад танилцуулж байх;

  Үйл ажиллагааны жил, улирлын төлөвлөгөөтэй ажиллаж, тогтоосон хугацаанд тайлагнаж байх;

  Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн зааврыг мөрдөн ажиллаж, төр, байгууллага, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг чандлан хадгалах;

  Тамгын газрын дотоод журам, ажлын байранд мөрдөгдөж байгаа бусад журмыг чанд сахих;

  Тамгын газраас зохиож байгаа аливаа ажилд бүтээлч, идэвх санаачилгатай оролцох;

  Албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх шаардлагад нийцүүлэн мэдлэг, мэргэшил, ур чадвараа дээшлүүлж ажиллах;

  Ажлын байр, хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, албан хэрэгцээний техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, төсөвт зардлыг хэмнэх, ариун цэвэрч, соёлч байдлыг эрхэмлэх үүрэг хүлээнэ.

   

  Долоо. Хүлээлгэх хариуцлага

  Тамгын газрын дарга, хэлтсийн дарга, ажилтнууд нь үр дүнгийн гэрээ болон энэхүү дүрмээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

  Найм. Бусад зүйл

  Энэхүү дүрэмд дүүргийн Засаг даргын захирамжаар нэмэлт өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд тэдгээр нь дүрмийн салшгүй хэсэг болно.

  Дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг тухай бүр Тамгын газрын Захиргаа, хуулийн хэлтэст бүртгүүлнэ.

  Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын стратегийн зорилт

  Байгууллага 2013-2016 оны үйл ажиллагаандаа иргэдийн санал санаачлага, дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний агуулга, байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй гадаад, дотоод орчин, нөхцөл байдлын шинжилгээнд тулгуурлан дэвшүүлсэн эрхэм зорилгодоо хүрэх дараах  стратеги  зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

   Стратегийн зорилт 1

  Иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээг нээлттэй, хөнгөн шуурхай, ил тод болгох замаар төр, иргэн, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх 

   Стратегийн зорилт 2  

  Төрийн албан хаагчийн мэдлэг, ур чадвар, туршлагыг дээшлүүлэн хүний  нөөцийн хөгжлийг хангах

  Стратегийн зорилт 3

  Ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, цалин хөлсийг төсвийн бодлоготой уялдуулан нэмэгдүүлэх, үнэлгээг ажилтнуудын ажлын бодит үр дүнд тулгуурлан шийдвэрлэх

  Стратегийн зорилт 4

  Цаасгүй цахим технологийг нэвтрүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

  Стратегийн зорилт 5

  Экологид ээлтэй эдийн засгийн салбарыг дэмжих, орон нутгийн онцлогт тохирсон үйлдвэржилтийг хөгжүүлэх

  Стратегийн зорилт 6

  Улаанбаатар орчмын аялал жуулчлалын түшиц бүс нутаг болох

  Стратегийн зорилт 7  

  Нийгмийн хөгжлийн бодлогыг цогцоор шийдсэн дүүрэг болох 

  Стратегийн зорилт 8  

  Үндэсний хэмжээний цэцэрлэгт хүрээлэнтэй, орчны ногоон байгууламжийг бүрэн шийдсэнээр экологид ээлтэй дүүрэг болох

  Стратегийн зорилт 9

  Тохижилт, хог хаягдлын менежментийг эрс шинэчлэх эдгээр болно.