Файлын сан
Up

Дүрэм, журам

ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ (Илтгэх хуудас)
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ
ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ (Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар)
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ДҮГНЭХ (Илтгэх хуудас)
ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ (Төрийн жинхэнэ албан хаагч-Менежерийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах Үлгэрчилсэн загвар)
МЕНЕЖЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЖ ДҮГНЭХ ЖУРАМ
Дүүргийн шагналын журам
Хяналт шнжилгээ журам 2018 он
Нийслэлийн шилдэг хүүхэд шалгаруулах журам
Дүүргийн 2017 оны шилдэг хүүхэд, Хүүхэд гэр бүлд ээлтэй байгууллага
Ёс зүйн дүрэм
Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлт
Дүүргийн албан байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам
 
 
Powered by Phoca Download