НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
Зорилт СТСХ
  • Дүүргийн санхүү,эдийн засаг, нийгмийн чадавхийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай төсвийн орлогыг  бүрэн бүрдүүлэх, орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх.
  • Төрийн сангийн нэгдсэн бодлого удирдлагаар хангах.
  • Засгийн газрын НББ-ийн бопдлогыг хэрэгжүүлж, НББОУС-ыг бүрэн нэвтрүүлэх, бүртгэлээр тавих хяналтыг өндөржүүлэх.
  • Хуваарилагдсан төсвийн санхүүжилтийг цаг хугацаанд нь олгож, төсвийг үр ашигтай зарцуулж, мөнгөн хөрөнгийн урсгалд хяналт тавих.
  • Хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих  төсөл хөтөлбөр,барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэгч шалгаруулах тендерийн бичиг баримтын бүрдлийг шалган, ажлын явцад хяналт тавьж, гэрээний дагуу санхүүжилтийг олгох
  • Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрууд, төсвийн байгууллагуудын өмч хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналтыг өндөржүүлж, шинээр бий болсон хөрөнгийг бүртгэлжүүлэх.
  • Бүртгэл тооцооны ажилтнуудыэн мэдлэг боловсролыг үе шаттай дээшлүүлж,  давтан сургах.
  • Санхүүгийн найдвартай бодит мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангах.
Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2013 оны 2-р сарын 15, Баасан гариг, 09:08