НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
Алсын хараа

Дүүргийн эдийн засаг,нийгмийн бодлоготой уялдсан хөрөнгийн нөөцийг бүрдүүлэх арга замын судалж , хэрэгжүүлснээр үр дүнтэй ажил үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг  бүрэн нэвтрүүлж, дүүргийн эдийн засгийн чадамжийг дээшлүүлэхийг эрхэмлэнэ.