НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
Зорилго зорилт

Засаг даргын Тамгын газрын стратегийн зорилго, зорилтыг тодорхойлон түүнд хүрэхийн тулд аппаратын бүтэц, ажлын зохион байгуулалт, хэлтэс хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулан боловсронгуй болгох, хамт олны сэтгэл зүйн уур амьсгал, байгууллагын шинэ соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Тус хэлтэс төрийн зорилт чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллахын зэрэгцээ нутгийн удирдлагыг төлөвшүүлэх, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх Тамгын газрын стратегийн зорилго, зорилтыг тодорхойлон түүнд хүрэхийн тулд аппаратын бүтэц, ажлын зохион байгуулалт, хэлтсүүдийн ажлын уялдаа холбоог сайжруулан байгууллагын шинэ соёлыг төлөвшүүлэх чиглэл баримтлан ажлаа явуулж байна.