НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР 2013 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2013.02.20

Д/д

Хэлэлцэх асуудал

Хэлэлцүүлэх ажилтан

Байлцах албан тушаалтан

Хугацаа

2013 оны тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө батлуулах

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Д.Эрдэнэцэцэг

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

3 дугаар сар

2012 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, 2013 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө батлуулах, цаашид анхаарах асуудлын талаар

 

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Д.Оюунбилэг

 

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

 

3 дугаар сар

Хороод, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх үзүүлэлтийг шинэчлэх тухай

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Ариунхүслэн

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

3 дугаар сар

“Шууд ардчилал,  иргэдийн оролцооны жил”-ийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө батлуулах

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

М.Баатарцогт

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

3 дугаар  сар

Иргэдийн эрэлт хүсэлт, санал гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

Э.Пүрэв-Очир

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

3 дугаар  сар

Налайхын нүүрсний ордод хувиараа нүүрс олборлож байгаа иргэдийн аюулгүй ажиллагааг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол улсын Засгийн 2013 оны 43 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохиож байгаа ажлын талаар

 

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Бадамгарав

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар,

МХХ-ийн дарга Л.Цогтхүү, УУАА-ны дарга С.Нямсүрэн

 

 

3 дугаар сар

Нялхас, эх хүүхдийн эндэгдэл, халдварт  бус өвчний өнөөгийн байдал,  түүнээс урьдчилан сэргийлэх  талаар хийж буй ажил, цаашид авах арга хэмжээний талаар

 

Эрүүл мэндийн нэгдлийн дарга Б.Өлзийсайхан

 

НХХ-ийн дарга Б.Эрдэнэцогт

 

4 дүгээр  сар

“Аялал жуулчлалын мэдээллийн төв” байгуулах тухай

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Назангүль

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

4 дүгээр  сар

Дүүргийн 2012 оны төсвийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн дүн, ААНБ-ын 2012 оны тайлангийн нэгдсэн дүнгийн талаар

СТСХ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч С.Золзаяа,

Мэргэжилтэн Г.Хашхүү

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

 

4 дүгээр сар

10.

Дүүргийн 2013 оны 1 дүгээр улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн талаар

СТСХ-ийн мэргэжилтэн С.Батжаргал, Х.Хабдула,

ТХ-ийн ахлах байцаагч   Г.Бат-Очир

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

ТХ-ийн дарга С.Ялалт

 

4 дүгээр  сар

11.

Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх ах арга хэмжээний талаар

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Назангүль

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

4 дүгээр сар

12.

Худалдаа, нийтийн хоолны газрын үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангуулах үзлэгийн дүнгийн талаар

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн З.Саранхүү

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

 

5 дугаар  сар

13.

“Эрүүл мэндийг дэмжигч” байгууллага, өрх, иргэнийг шалгаруулах, “Архи тамхигүй орчин бүрдүүлэх, ажилтандаа ээлтэй” байгууллага шалгаруулах арга хэмжээний хүрээнд зохиож буй ажлын хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар

 

НХХ-ийн мэргэжилтэн Э.Өнөрцэцэг

 

НХХ-ийн дарга Б.Эрдэнэцогт

 

 

5 дугаар сар

14.

Хүүхдийн хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт үр дүнгийн талаар

Хүүхэд хөгжлийн төвийн дарга Б.Наранбаяр

НХХ-ийн дарга Б.Эрдэнэцогт

5 дугаар сар

15.

Дүүрэгт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын явц, үр дүнгийн талаар

СТСХ-ийн  мэргэжилтэн Д.Цэнд

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

6  дугаар сар

16.

Иргэдийн эрэлт хүсэлт, санал гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

Э.Пүрэв-Очир

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

6 дугаар  сар

17.

Хог тээвэрлэлтийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, цаашид авах ахрга хэмжээний талаар

 

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн Г.Алтанзул

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар,

”Тохижилт үйлчилгээ” НӨҮГ-ын дарга Д.Батдорж

 

6 дугаар сар

18.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрүүдийн талаар

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Бадамгарав

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

6 дугаар сар

19.

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажилллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар

 

ЗХХ-ийн  мэргэжилтэн

М.Мөнхбаяр

 

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

 

 

7 дугаар  сар

20.

Дүүргийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын биелэлт, үр дүнгийн талаар

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Жаргалсайхан

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

7 дугаар  сар

21.

Дүүргийн 2014 оны улс, орон нутгийн төсвийн төсөл, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийн талаар

СТСХ-ийн мэргэжилтэн С.Батжаргал Д.Цэнд

ТХ-ийн ахлах байцаагч Г.Бат-Очир

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

ТХ-ийн дарга С.Ялалт

 

7 дугаар сар

22.

2013-2014 оны хичээлийн жилийн анги дэвших болон төгсөлтийн шалгалтын дүнгийн тухай

Боловсролын хэлтсийн

дарга П.Амгалан

НХХ-ийн дарга Б.Эрдэнэцогт

8 дугаар сар

23.

Дүүргийн 2013 оны эхний хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайлангийн дүнгийн талаар

СТСХ-ийн ерөнхий нягтлан бодогч С.Золзаяа, мэргэжилтэн С.Батжаргал

ТХ-ийн ахлах байцаагч Г.Бат-Очир

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

ТХ-ийн дарга С.Ялалт

 

 

8 дугаар сар

24.

Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын явц, дүнгийн талаар

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Д.Оюунбилэг

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

8 дугаар сар

25.

Дүүрэгт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын явц, үр дүнгийн талаар

СТСХ-ийн  мэргэжилтэн Д.Цэнд

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

9 дүгээр сар

26.

Иргэдийн эрэлт хүсэлт, санал гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн Э.Пүрэв-Очир

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

9 дүгээр сар

27.

Дүүргийн 2013 оны 3 дугаар улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн талаар

СТСХ-ийн мэргэжилтэн С.Батжаргал, Х.Хабдула,

ТХ-ийн ахлах байцаагч   Г.Бат-Очир

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

ТХ-ийн дарга С.Ялалт

 

10 дугаар сар

28.

“Утаагүй Налайх” хөтөлбөрийн биелэлт, үр дүнгийн талаар

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Назангүль

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

11 дүгээр  сар

 

29.

“Ган татлага” арга хэмжээний үр дүнгийн талаар

ТХҮХ-ийн мэргэжилтэн

Ц.Бадамгарав

ТХҮХ-ийн дарга А.Туяабаатар

11 дүгээр сар

30.

Иргэдийн эрэлт хүсэлт, санал гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

Э.Пүрэв-Очир

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

12 дугаар сар

31.

Дүүргийн Засаг даргын захирамж, албан даалгаврын биелэлт, үр дүнгийн талаар

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

Б.Жаргалсайхан

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

12 дугаар  сар

32.

Дүүргийн 2013 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн талаар

СТСХ-ийн мэргэжилтэн С.Батжаргал,

ТХ-ийн ахлах байцаагч Г.Бат-Очир

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

ТХ-ийн дарга С.Ялалт

 

12 дугаар сар

33.

“Эрүүл мэндийг дэмжигч” байгууллага, өрх, иргэнийг шалгаруулах, “Архи тамхигүй орчин бүрдүүлэх, ажилтандаа ээлтэй” байгууллага шалгаруулах арга хэмжээний хүрээнд зохиож буй ажлын хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар

 

НХХ-ийн мэргэжилтэн Э.Өнөрцэцэг

 

НХХ-ийн дарга Б.Эрдэнэцогт

 

 

12 дугаар сар

34.

Дүүрэгт хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын явц, үр дүнгийн талаар

СТСХ-ийн  мэргэжилтэн Д.Цэнд

СТСХ-ийн дарга

П.Цэнд-Аюуш

 

 

12 дугаар сар

35.

“Шууд ардчилал,  иргэдийн оролцооны жил”-ийн хүрээнд хийсэн ажлын тайлан, үр дүнгийн талаар

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

М.Баатарцогт

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

12 дугаар  сар

36.

Дүүргийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажилллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар

ЗХХ-ийн мэргэжилтэн

М.Мөнхбаяр

ЗХХ-ийн дарга Л.Болормаа

12  дугаар сар

ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС