НАЛАЙХ ХОТ болохыг дэмжиж байна уу
 
archive
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АРХИВТ БАЙГАА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БАРИМТ

2014 оны 6 дугаар сарын 6-ны байдлаар                                                                                                                           Налайх дүүрэг

Д/Д

Байгууллагын нэр

Дугаар

Баримтын төрөл

Оны хязгаар

Баримтын хэмжээ

Хүлээн авсан огноо

ТГ-ын архивт ирсэн байдал

Тайлбар

Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

01

Байнга

 

2010-2013

242

 

-

2010 оноос өмнөх нь НАГ-т байгаа

 

70н жил

1976-2013

209

 

 

Түр

2000-2013

1498

 

 

Нийтийн ахуйн үйлчилгээний комбинат

02

Байнга

1977-1991

36

1996

Татан буугдсан

Бүрдэл дутуу

70н жил

1977-1991

38

 

Хүнс барааны захын контор

03

Байнга

1993-1999

5

2007 онд

Татан буугдсан

 

Ц.СЭ-н Хангамж үйлчилгээний хэлтэс

04

Байнга

2005-2006

1

2007 онд

 

Татан буугдсан

 

түр

2005-2006

13

Барилга угсралтын контор

 

05

Байнга

1963-1998

38

2012 он

Татан буугдсан

Бүрдэл дутуу

Налайхын их уурхай

 

06

Байнга

1986-1995

62

2013 оны 12сард

Татан буугдсан

 

70н жил

1958-1995

202

Уурхайн барилга трест

 

07

Байнга

1977-2003

89

2013 оны 12сард

Татан буугдсан

Бүрдэл дутуу

70н жил

1976-2000

64

ТА-2 төсөл

08

Байнга

2012

14

2012 оны 12сард

Төсөл дууссан

2010 он хүртэлх нь НАГ-т

Түр

2000-2012

113

Ерөнхийлөгчийн сонгууль /Налайх дүүргийн хэсгийн хороо/

09

Байнга

2013

1

2014 оны 3 сард

Нөхөн бүрдүүлэлтээр

НАГ-аас ирсэн

Түр

2009-2013

73

10.

Орон нутгийн сонгууль /Налайх дүүргийн хэсгийн хороо/

10

Байнга

1996-2012

5

2014 оны 3 сард

Нөхөн бүрдүүлэлтээр

НАГ-аас ирсэн

Түр

2004-2012

93

11.

Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо

11

Байнга

1997-2013

126

2014 оны 7 сард

Нөхөн бүрдүүлэлтээр

 

12.

Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэлгэрэнгүй...
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН “ДҮҮРГИЙН АРХИВ”-ЫН 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАТЛАВ.

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                      О.МАНАРБЕК

2014 оны 3 дугаар сарын ...-ны өдөр

 

БАТЛАВ.

НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫН

ДАРГА                              С.ГАВАА

 

 

2014 оны 3 дугаар сарын ...-ны өдөр

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН “ДҮҮРГИЙН АРХИВ”-ЫН 2014 ОНЫ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2014 оны 3 дугаар сарын ...-ны өдөр                                                                                                                                            Налайх дүүрэг

 

Д/Д

Зохион байгуулах ажлын чиглэл

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хүрэх үр дүн

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хамтран ажиллах болон хэрэгжүүлэх байгууллага, нэгж ажилтан

1-р улирал

2-р улирал

3-р улирал

4-р улирал

1-р сар

2-р сар

3-р сар

4-р сар

5-р сар

6-р сар

7-р сар

8-р сар

9-рсар

10-р сар

11-р сар

12-р сар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Дүүргийн архивын удирдлага, зохион байгуулалт.

1.Дүүргийн архивын ажилтны орон тоог шийдвэрлүүлэх

НЗД-ын 2013 оны А/03 дугаар захирамжын дагуу орон тоог бүрэн шийдвэрлүүлсэн, мэргэжлийн албан хаагчдаар хангагдсан байх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийслэл дэх төрийн албаны салбар зөвлөл,

ЗДТГ-ын

ЗЗХ

2.Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн гаргуулах

Ажлын байрны тодорхойлолтод ажил үүрэг бүрэн тусгагдсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДТГ-ын

ЗЗХ

 

3.Дүүргийн архивын дүрэм, журам, арга зүйн баримт бичгийг шинээр боловсруулж батлуулан мөрдөх.

-Сан хөмрөгийн журам,
-Архивын баримт ашиглалтын журам, үнэ тариф

-Албан хэрэг хөтлөлтийн журам

-Дүүргийн архивын дэргэдэх ББНШК байгуулах,

ББНШК дүрмийг боловсруулах

Дагаж мөрдөх дүрэм журам, арга зүй тодорхой байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн

 

4.Дүүргийн ЗДТГ-ын хэлтсүүд, Хороодыг архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр гарсан ном, гарын авлагаар хангуулах

 

Уншиж судлах, гарын авлагаар бүрэн хангагдсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай баталгааны тэмдэг, дардсыг хийлгэж ашиглах

/Дүүргийн архив/

-“Хуулбар үнэн” тэмдэг
-“Хадгаламжийн нэгжийн нүүр тэмдэг”,

Албан хэрэгцээнд шаардлагатай тамга тэмдгээр хангагдсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Сургалт, арга зүй, хяналт.

1.“Дүүргийн архивын дүрмийн хэрэгжилт” онолын талаарх сургалтуудад тогтмол хамрагдах

Дүүргийн архивын нөхөн бүрдүүлэлт, хадгалалт, хамгаалалт, тоо бүртгэл, цахимжуулах үйл ажиллагааны талаар ойлголттой болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн, архивч, сэлбэн засагч

2.НАГ-аас архивын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр зохион байгуулагдах “Үзүүлэх сургалт”-нд бүрэн хамрагдах

Дадлага ажлын  хүрээнд нэгдсэн ойлголт авсан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн, архивч, сэлбэн засагч

3.Дүүргийн архивт 2014 онд нөхөн бүрдүүлэлт хийх байгууллага, хороодын архив хариуцсан ажилтнуудыг  сургалтанд бүрэн хамруулах

Архивын баримтад техник боловсруулалт хийх, данс бүртгэл үйлдэх асуудлаар зохих мэдлэгтэй болсон байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

НАГ-ын дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэн

4.Нийслэлийн нэг дүүрэгт хийгдэх“Дүүргийн архив”  үзүүлэх сургалтанд хамрагдах

Үзүүлэх сургалтанд хамрагдан зөв  ойлголт хандлагатай болно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүүргийн архивын ажилтнууд

5.“Баримт бичгийн стандартын хэрэгжилтийн аян”-ыг зохион байгуулах

Дэргэдэх байгууллагууд, хороодод,

Анхан шатны нэгж байгууллагуудад албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа сайжирна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

6. Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх байгуулагуудын архив, бичиг хэргийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах

Байгууллагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа сайжирна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

7.НАГ-аас зохион байгуулагдаж буй “Таны оролцоо бидний дэмжлэг” сэдэвт  сургалтууд болон дүүргийн дэргэдэх байгууллагуудад сургалт зохион байгуулж  хамрагдсан албан хаагчдыг бүртгэлжүүлж, сурталчилж ажиллана.

Ажлын зохион байгуулалт сайжирна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Нөхөн бүрдүүлэлт, тоо бүртгэл лавлах аппарат.

1.Дүүргийн архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх  үүсвэрийн жагсаалтыг НАГ-ын дэргэдэх ББНШАЗК-ын хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах

Дүүргийн архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр тодорхой болсон байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

2.2014 оны нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлын төлөвлөгөө, хуваарийг дэргэдэх газруудад албан тоот хүргүүлэх, мэдээлэх

2014 онд нөхөн бүрдүүлэх байгууллагуудад албан бичийн дагуу арга хэмжээ зохион байгуулах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

3.2014 оны нөхөн бүрдүүлэлт хийх байгууллагуудад  ажиллах, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч ажиллах, ажлын байранд тогтмол заавар зөвлөгөө өгч ажиллана.

Архив зүйн үүднээс техник боловсруулалт хийсэн баримтаар батлагдсан хуваарийн дагуу нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

4.Дүүргийн архивт 2015 оны нөхөн бүрдүүлэлт хийх байгууллагуудын Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг баталж мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Архивын баримтын нэр төрөл, хадгалах хугацаа тодорхой болсон байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

5.Засаг даргын Тамгын газрын зохион байгуулалтын нэгжүүдийн ХХНЖ-ийг байгууллагын архивын ББНШК-ын хурлаар оруулж батлуулах, хэлтсүүдээс баримт хүлээн авах хуваарь гаргах

ХХНЖ-ийг батлуулж мөрдөн, баримт хүлээн авах  хуваарь гаргасан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

6.Засаг даргын Тамгын газрын зохион байгуулалтын нэгж, ажилтнуудаас архивын баримтыг хуваарийн дагуу  хүлээн авах

Тамгын газрын архивын баримтын нэр төрөл, хадгалах хугацаа тодорхой болсон байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

 

 

7.Тамгын газрын хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу бүрэн зөв хөтлөгдсөн эсэхийг шалгаж, байнга, түр хадгалах хугацаагаар нь төрөлжүүлэх

Тамгын газрын архивын баримтын нэр төрөл, тоо, хэмжээ  тодорхой болсон байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Дүүргийн архивт ирж буй баримтыг данс бүртгэлийн дагуу  баримтуудыг дугаарлах, тавцанд өрөх, данс бүртгэлийг шинэчлэн үйлдэж  таблиц хийх

 

Байгууллага бүрийн данс бүртгэл ил тод нээлттэй байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

 

 

9.Дүүргийн архиваас байгууллага, иргэдэд архивын баримтаас лавлагаа олгох, баталгаажуулах, түүнд хяналт тавих, мэдээ тайланг гаргах

 

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд хөнгөн шуурхай хүрсэн байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

 

 

10.Удирдлагын зөвшөөрлөөр дүүргийн архивын баримтыг байгууллага иргэдэд түр ашиглуулах, түүнд бүртгэл хөтлөх, ашиглалтын хуудсанд тэмдэглэл хөтлүүлэх

 

Байгууллага иргэдэд мэдээллийг хөнгөн шуурхай хүрсэн байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

 

 

Татан буугдсан байгууллагын баримтанд сэлбэн засах, шинэтгэх, дотоод товьёг үйлдэх, хадгалалтыг уртасгах арга хэмжээ авах, холбогдох акт бүртгэлийг хөтлөх

 

Эхний ээлжинд “Их уурхай”, “Барилга трест”-ийн байгууллагын баримтыг цэгцлэн дуусгаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

4

Хадгалалт, хамгаалалт.

1.Дүүргийн архивын албан хэрэгцээнд шаардлагатай эд хөрөнгө техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, материал хэрэгсэл болон үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийг жил бүрийн байгууллагын төсөвт суулгуулах

Дүүргийн архивын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл бүрдэнэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

2.Архивын өрөө тасалгаа, хадгаламжийн сангийн тоог нэмэгдүүлэх, шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангуулах

-Төмөр тавиур буюу нягтруулсан шүүгээ,
-Сейф, тавиур бүхий битүү шүүгээ /тусгай төрөл/
-Түрдэг шат, тэргэнцэр,

Архивын баримтын хадгалалт, хамгаалалтын найдвартай нөхцлийг бүрдүүлэх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

3.Архивын сан хөмрөгт байгаа баримтуудын жагсаалт, лавлагаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийг  шинэчлэн гаргах, нийтэд сурталчлах

Дүүргийн сайтад байршуулсан байна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

4.Дүүргийн архивын хадгаламжийн санд баримт хүлээн авч байрлуулах, баримтанд нэгдсэн тооллого явуулах

 

Баримтын тоо бүртгэлийг хийж бүрэн гаргасан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

5

Архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх үйл ажиллагаа.

1. .Засаг даргын Тамгын газрын 1962-1996 оны захирамжлалын баримтыг ашиглалтын болон мастер хувь үүсгэх, АМS программд агуулга шивэх

НЗД-ын 2013 оны А/452 дугаар захирамжийн хэрэгжилт хангагдсан байх.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

6

Төлөвлөлт, тайлагналт.

1.Дүүргүүдийн Архивын жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг НАГ-ын дэргэдэх Мэргэжил арга зүйн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж баталуулан мөрдөх

Зохион байгуулах ажил, хариуцах эзэн, хугацаа, хэрэгжилт үр дүн тодорхой байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

2.Төлөвлөгөөний биелэлтийг улирал, хагас, бүтэн жилээр  гарган тайлангнаж ажиллах

Төлөвлөгөөт ажлын хэрэгжилтийг тухай бүр хангаж ажилласан байна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

3.Дүүргийн архивын “Жилийн үндсэн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ”, өөрчлөлт хөдөлгөөний статистик мэдээ”-г гаргах, мониторинг хийх,

НАГ-ын дэргэдэх мэргэжил арга зүйн зөвлөлийн хурлаар танилцуулах

Байгууллагын удирдлагыг мэдээллээр хангах, цаашид авах арга хэмжээ, зорилго чиглэлийг тодорхойлно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

4. Дүүргийн архивын ажлын тоон тайлан, мэдээг гарган баталгаажуулан хугацаанд нь шивж явуулах

Хугацаанд нь программд шивсэн байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивын мэргэжилтэн,

 

Төлөвлөгөө боловсруулсан Архивын мэргэжилтэн:                Т.Наранцэцэг

 

 

Дэлгэрэнгүй...
 
БАРИМТЫН ХУУЛБАР ОЛГОХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУУДАС

 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН АРХИВЫН 2014 ОНЫ НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАТЛАВ

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА                      О.МАНАРБЕК

 

........оны.......сарын өдөр......

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН АРХИВЫН 2014 ОНЫ НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

2014 оны 01 дүгээр сарын 20                                                                                                                                                          Налайх дүүрэг

Дэс дугаар

Дэд дугаар

Байгууллагын нэр

Төрийн архивын

хөмрөгийн дугаар

Байгууллагдсан огноо

Зэрэглэл

Нөхөн бүрдүүлжлт

хийх он

Баримт хүлээн авах хэлбэр /бүрэн, түүвэрчил-сэн/

Хүлээн авах баримтын оны хязгаар

Хүлээн авах баримтын төрөл цаасан суурьтай, кино, гэрэлзураг, дуу авиа, зураг төсөлбусад /

Тайлбар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.1. Дүүргийн хороод

1

1

Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо

 

-

 

1992

3

 

2014

 

Бүрэн

 

1992-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

2

2

Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо

 

-

 

1992

3

 

2014

 

Бүрэн

 

1992-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

3

3

Налайх дүүргийн 3 дугаар хороо

 

-

 

1992

3

 

2014

 

Бүрэн

 

1992-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

4

4

Налайх дүүргийн 4 дүгээр хороо

 

-

 

1992

3

 

2014

 

Бүрэн

 

1992-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

5

5

Налайх дүүргийн 5 дугаар хороо

 

-

 

1992

3

 

2014

 

Бүрэн

 

1992-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

6

6

Налайх дүүргийн 6 дугаар хороо

-

2000

3

2014

Бүрэн

2000-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2. Дүүргийн дэргэдэх байгууллагууд

7

1

Налайх дүүргийн Татварын хэлтэс

 

-

 

1991

 

2

 

2014

 

Бүрэн

 

1991-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

8

2

Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

 

-

 

1979

 

2

 

2014

 

Бүрэн

 

1979-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

9

3

Налайх дүүргийн Статистиктийн хэлтэс

 

-

 

1969

 

2

 

2014

 

Бүрэн

 

1969-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

 

10

4

Налайх дүүргийн Боловсролын хэлтэс

 

-

 

1984

 

2

 

2014

 

Бүрэн

 

1984-2013

Цаасан суурьт болон кино, гэрэл зураг, дуу авиа, дүрс бичлэг

 

 

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН:

АРХИВЫН МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Т.НАРАНЦЭЦЭГ

 

 

 

Дэлгэрэнгүй...
 


Хуудас 2-с 1