ОРОН СУУЦНЫ БОЛОН СУУЦНЫ ТУСДАА БАЙШИН, ГЭРТ АМЬДАРДАГ ӨРХИЙН СУДАЛГАА /2023 оны 01 сарын 01-ний байдлаар/

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХҮН АМЫН ТОО /2023.01.01/

Налайх дүүргийн Нийгэм эдийн засгийн байдал 2022 он

Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2023 оны 4 дүгээр сар