НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭХ ТОГТООЛЫН ТӨСЛИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

Энгийн хог хаягдлыг цуглуулж тээвэрлэх зардлыг нэгж тариф, хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчилэх тухай дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төслийн танилцуулга

ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХОД ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭС САНАЛ АВСАН ТЭМДЭГЛЭЛ