Эзэмшиж буй газрын мэдээлэл

Д/д

Нэр төрөл

Бүртгэл дугаар

Ашиглах жил

А.О.Огноо

1

Газар эзэмших эрх 1 хороо барилгын газар

90007960

                        15

2022/05/05

2

Газар эзэмших эрх 1-р х боловсролын байгууллага

90009350

                        15

2021/04/05

3

Газар эзэмших эрх 2 хороо 9 ба түүнээс дээг орон сууцны газар

90010015

                        15

2022/05/05

4

Газар эзэмших эрх 2 хороо нэг цэгийн барилгын газар

90007961

                        15

2018/12/31

5

Газар эзэмших эрх 2 хороо Сагсны талбай

90010013

                        15

2022/05/05

6

Газар эзэмших эрх 2 хороо СУО урд талбай

90010014

                        15

2022/05/05

7

Газар эзэмших эрх 2 хороо Тоглоомын талбай

90010012

                        15

2022/05/05

8

Газар эзэмших эрх 3 хороо барилга

90007962

                        15

2018/12/31

9

Газар эзэмших эрх 3 хороо БТС талбай

90010016

                        15

2022/05/05

10

Газар эзэмших эрх 3 хороо тоглоомын талбай

90007971

                        15

2018/12/31

11

Газар эзэмших эрх 3 хороо ХНҮГ цогцолбор

90010017

                        15

2022/05/05

12

Газар эзэмших эрх 4 хороо Боловсрол байгуулага

90010020

                        15

2022/05/05

13

Газар эзэмших эрх 4 хороо нэг цэг барилга

90010019

                        15

2022/05/05

14

Газар эзэмших эрх 4 хороо соёлын төв барилга

90007968

                        15

2018/12/31

15

Газар эзэмших эрх 4 хороо цэцэрлэг

90007975

                        15

2018/12/31

16

Газар эзэмших эрх 4-рх аялал жуулчлалын

90009335

                        15

2021/02/26

17

Газар эзэмших эрх 4-рх СЭХДСтанц 

90009334

                        15

2021/01/02

18

Газар эзэмших эрх 5 хороо АТХ-ийн зогсоол

90010018

                        15

2022/05/05

19

Газар эзэмших эрх 5 хороо барилга

90007964

                        15

2018/12/31

20

Газар эзэмших эрх 5 хороо НУОрдон

90010024

                        15

2022/05/05

21

Газар эзэмших эрх 5 хороо Тоглоомын талбай

90010022

                        15

2022/05/05

22

Газар эзэмших эрх 5 хороо цэцэрлэг

90007976

                        15

2018/12/31

23

Газар эзэмших эрх 5 хороо цэцэрлэг 2021

90010023

                        15

2022/05/05

24

Газар эзэмших эрх 6 хороо барилга

90007965

                        15

2018/12/31

25

Газар эзэмших эрх 6 хороо нэг цэг барилга

90010025

                        15

2022/05/05

26

Газар эзэмших эрх 6 хороо цэцэрлэг 

90007977

                        15

2018/12/31

27

Газар эзэмших эрх 7 хороо АТХ-ийн зогсоол

90010026

                        15

2022/05/05

28

Газар эзэмших эрх 7 хороо барилга

90007966

                        15

2018/12/31

29

Газар эзэмших эрх 7 хороо нутгийн удирдлагын ордон

90007973

                        15

2018/12/31

30

Газар эзэмших эрх 7 хороо соёл амралын хүрээлэн

90007981

                        15

2018/12/31

31

Газар эзэмших эрх 7 хороо цэцэрлэг

90007978

                        15

2018/12/31

32

Газар эзэмших эрх 7 хороо эрүүл мэндийн төв

90007980

                        15

2018/12/31

33

Газар эзэмших эрх 7-р х ОНХТ, ОНАСХороол

90009333

                        15

2021/01/02

34

Газар эзэмших эрх 8-р хороо НЭ-н бусад г

90010028

                        15

2022/05/05

35

Газар эзэмших эрх 8-р хороо цогцолбор барилгын газар

90009339

                        15

2021/01/18

36

Газар эзэмших эрх ЗДТГ аж ахуйн хашаа

90007969

                        15

2018/12/31

37

Газар эзэмших эрх ЗДТГ байр

90007959

                        15

2018/12/31

38

Газар эзэмших эрх ЗДТГ түлээ нүүрсний цэг

90007970

                        15

2018/12/31

39

Газар эзэмших эрх ЗДТГ-ын граж

90007967

                        15

2018/12/31