2023 ОНЫ ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2023 ОН

2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ /2021 он /

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

 

БАЙГУУЛЛАГИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

БАЙГУУЛЛАГИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Засаг даргын Тамгын газрын дүрмийн биелэлт

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

 

2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН