Хүүхэд үрчлэн авах, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал

Хорихын чөлөө авахад шаардлагатай материалын жагсаалт

Хууль тогтоомжийн жагсаалт

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИД ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ