Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2023 оны биелэлт

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2023 оны биелэлт

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Нийслэлийн Налайх дүүргийн 2023 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны...

Нийслэлийн Налайх дүүргийн 2023 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн..

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх аян эхэлж байна

Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх аян эхэлж байна

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа