ЦЭРГИЙН ШТАБ

Эрхэм зорилго

Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн биелэлтийн орон нутагт хангах ажлыг тайван болон онцгой нөхцөлийн үед зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, энэ чиглэлээр нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдэд мэргэшил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Тамгын газрын Цэргийн штабын ажлын чиглэл

13.6.1 Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагааг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад сурталчлах, батлан хамгаалах салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллах, дүүргийн Засаг даргыг хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх

13.6.2 Тогтоосон журмын дагуу дүүргийн нутаг дэвсгэрт дайчилгааны зарлан мэдээлэлийн тогтолцоог бүрдүүлэн бэлэн байдлыг хангаж, Засаг даргын захирамжаар дайчилгааны нөөцийг зохион байгуулалттайгаар ангид татан нийлүүлэх үүрэг бүхий хүн цугларах, техник шилжүүлэх байрыг томилгоожуулан, томилгоот бүрэлдэхүүнтэй сургалт явуулах

13.6.3 Дүүргийн дайчилгааны бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөөний дагуу оногдуулан данслагдсан хүн техникт тодотгол хийж, бие бүрэлдэхүүн, зэвсэг техникээр нөхөн хангах, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дайчилгааны даалгавар оногдуулах, хэрэгжилтийг хангуулах ажил зохион байгуулах

13.6.4 Дүүргийн хэмжээнд цэргийн насны эрэгтэйчүүд /18-50 нас/, бэлтгэл офицер, ахлагч /55-65 нас/, цэргийн байгууллагад бүртгэлтэй мэргэжил бүхий эмэгтэйчүүдийн цэргийн бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнийг хөтлөх, эрүүл мэндийн төвтэй хамтран хугацаат цэргийн албанд эрүүл мэндээр тэнцээгүй 18-25 насны залуучуудын судалгааг гарган, эрүүлжүүлэх ажпыг зохион байгуулах

13.6.5 Хугацаат цэргийн албаны халалт, татлагын ажпыг зохион байгуулах

13.6.6 Хугацаат цэргийн албаны хугацаа дуусган халагдаж ирсэн дайчдыг бүртгэлд хамруулан, мэргэжил олгох сургалт, ажпын байранд зуучлах ажлыг холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах

13.6.7 Цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр хаах 29 хүртэлх насны цэргийн үүрэгтний судалгаа гарган цэргийн гэрээт алба хаах хүсэлт гаргасан иргэдийг сонгон шалгаруулж элсүүлэх

13.6.8 Цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн цэргийн албыг биеэр хаагаагүй иргэдийг бүртгэн шалтгааныг тодруулан цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгө төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаахад мэргэжпийн дэмжлэг үзүүлэх

13.6.9 Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн сургалт, хороодын Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл, цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаагчдын цэргийн анхан болон гүнзгийрүүлэх шатны сургалт, төрийн захиргааны удирдах албан

тушаалтнуудын сургалтыг зохион байгуулж, тэдний үүрэг гүйцэтгэх чадварыг дээшлүүлэхэд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх

13.6.10 18-25 насны бичиг үсэг үл мэдэгч залуучуудыг албан бус насан туршийн боловсрол төвтэй хамтран бичиг үсэгт сургах

13.6.11 Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын сургалт бэлтгэл, бүртгэл тооцоо, үүрэг гүйцэтгэх мэдлэг, дадлага чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах Орон нутгийн цэргийн отрядын удирдах бүрэлдэхүүнийг томилгоожуулан сургалт бэлтгэлийг зохион байгуулах,

13.6.12 Дүүргийн иргэд, залуучуудад цэрэг эх оронч, үндэсний түүх соёл, уламжлалаар бахархах үзэл төлөвшүүлэх, уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулах,

13.6.13 Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууц хадгалалт хамгаалалт, нууцын горимыг сахиж, архив, албан хэргийг хөтлөн явуулах,

13.6.14 Иргэдээс ирсэн санал хусэлт, өргөдөл, гомдлыг хулээн авч, барагдуулах, хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх