ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИД ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ