СПИРТИЙН ӨНДӨР БОЛОН СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЦАГИЙН ХЯЗГААР

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭНТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ГЭРЭЭ БҮРТГЭЛ

">

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАЗРУУДАД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН БҮРТГЭЛ

">

СПИРТИЙН ӨНДӨР БОЛОН СУЛ АГУУЛАМЖТАЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВСАН АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ

">

ХУДАЛДААНЫ ГАЗРЫН СТАНДАРТ

">

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШАГНАЛААР ШАГНАХ ЖУРАМ

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

">