ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

Эрхэм зорилго

Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, хөрөнгө оруулалт, гэр хорооллын дэд бүтэц, орон нутгийн хөгжлийн асуудлаар бодлого боловсруулах, төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах, барилга, хот байгуулалт, өмч, газрын харилцааны бодлогын үр нөлөөг дээшлүүлэх замаар хүн амын ая тухтай, аюулгүй амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, биелэлтийг хангуулах ба хянах, хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын төрийн бодлогыг  хэрэгжүүлэн иргэдийн оролцоотой хотыг байгуулахад оршино.

Захирагчийн ажлын албаны чиг үүрэг

9.2.1    Дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлээний чиглэлээр төр засгаас гаргасан хууль, тогтоомж бусад эрх зүйн актын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, дэд бүтцийг хөгжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

9.2.2  Инженерийн шугам сүлжээний ашиглалт хамгаалалт, төлөвлөлтийг сайжруулах хяналт тавих

9.2.3   Төрөөс барилга,  хот байгуулалтын асуудлаар гаргасан хууль, тогтоомжийн биелэлтийг хангуулан, дүүргийг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, түүнд тулгуурласан төслийг зе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, хэрэгжүүлж ажиллах

9.2.4   Монгол улсын Засгийн газар, нийслэл дүүргийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг нийгмийн тухайн жилийн зорилтод хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлуудыг нэгтгэн тусгуулж, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт  тавьж ажиллана.

9.2.5    Налайх дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд иргэн хуулийн этгээд, улс, нийслэлийн төсөв, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр баригдах барилга байгууламжид хууль, тогтоомж холбогдох барилгын норм ба дүрмүүдийг мөрдүүлэх

9.2.6     Нийслэл, дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу санал боловсруулан тусгуулж хэрэгжилтийг хангуулан, хяналт тавих

9.2.7  Орон сууц, СӨХ-ын чиглэлээр төр засгаас гаргасанхуультогтоомжбусадэрх зүйн актын хэрэгжилтийг хангуулах, орон сууцны ашиглалт хамгаалалт, үйлчилгээг сайжруулах ажлыг зохион байгуулна.

9.2.8   Реклам, гэрэлтүүлэг чимэглэлийг нэмэгдүүлэх, стандартыг мөрдүүлэх

9.2.9  Харилцаа холбоог хөгжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна

9.2.10  Мэдээллийн байгууламжийг хот төлөвлөлттэй уялдуулж байрлуулах зөвшөөрөл олгох ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлт хяналт тавих