ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН

Эрхэм зорилго
           Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих, Засгийн газар, нийслэл, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн зорилтын хэрэгжилтийг хангах, дүүргийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг бүрдүүлэх, бүртгэх, хадгалах, хамгаалах, ашиглах болон албан хэрэг хөтлөлтийг зохион байгуулах.
Архивын тасгийн ажлын чиг үүрэг
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, дүүрэг,  Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хянах, удирдлага, мэргэшил арга зүйгээр хангах, нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах.
Холбоо барих: 70232252

Архивын тасгийн дарга   Б.Назангүл
         1. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах.
         2. Дүүрэг,  Тамгын газрын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хянах, удирдлага, мэргэшил арга зүйгээр хангах.
         3. Хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлж, нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих.

Ө.Санчирмаа-Зааварлагч-Аргазүйч
        1.Төрийн архивын талаарх хууль тогтоомж, дүрэм, журамд санал өгөх, арга зүйн баримт бичиг боловсруулах;
         2.Хөмрөг үүсгэгч байгууллагын архивт архивын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн зааварчилгаа өгч, төрийн архивт батлагдсан данс, бүртгэл бүхий бүрэн бүрдэлтэй баримт хүлээн авах ажлыг хариуцан тайлагнах.;
        3.Дүүргийн төрийн архивын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зааварчилгаа, туслалцаа үзүүлэх, тайлагнах;
        4.Нэгжийн дотоод үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

У.Золжаргал-Сан хөмрөгийн эрхлэгч
        1.Цаасан болон тусгай төрлийн баримтад нягтлан шалгалт, эрдэм шинжилгээ, техник боловсруулалт,  дахин боловсруулалт хийх, тайлагнах;
        2.Төрийн архивын баримтад тооллого хийх, тоо,  бүртгэлийн баримт бичиг хөтлөх, тайлагнах;
        3.Төрийн архивын системийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж, хөгжүүлэлтэд санал өгөх;
        4.Нэгжийн дотоод үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

Б.Дашням-Архивч-операторч
            1.Төрийн болон байгууллагын архивын системийн баяжилт, хөгжүүлэлт, нэмэлт өөрчлөлтөд санал өгөх, арга зүйн зөвлөмж, зааварчилгаа боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах, тайлагнах;
            2.Төрийн болон байгууллагын архивын системийн хөрвүүлэлт, цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлын хяналт, батлан шалгалт хийх тайлагнах;
            3.Цахим хэлбэрт шилжүүлсэн хөмрөг, данс, бүртгэлийг баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын хурлаар хэлэлцүүлэх, ашиглалт, нөөц хувийг үүсгэх хадгалах;
            4.Нэгжийн дотоод үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх

Гэ.Гэрэлтуяа туслах архивч
             1.Байгууллага, иргэний хүсэлтээр архивын лавлагааны захиалгыг хүлээн авах, албан бичиг, хүсэлт захиалгыг бүртгэж, шийдвэрлэх;
             2.Иргэдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авах, үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах;
             3.Архивын лавлагаа, үйлчилгээ үзүүлж буй нэг цэг, хороодын үйл ажиллагааг арга зүйгээр хангах,  дүн мэдээг нэгтгэх, үйл ажиллагаагаа сурталчлах, тайлагнах;
             4.Нэгжийн дотоод үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.