НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

“Налайх дүүрэг нь иргэнээ дээдэлсэн, ажилтай, орлоготой, авлигаас ангид, жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжсөн, бизнест ээлтэй, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий аялал жуулчлалын төв дүүрэг болох эрхэм зорилго дэвшүүлсэн.

2016-2020 он хүртэл хөгжүүлэх Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 5 үндсэн бүлэг, 29 зорилт, нийт 182 заалттайгаар боловсруулж дүүргийн ИТХ-аараа батлуулан, 2017, 2018 оны зорилтуудаа бүрэн биелүүлж, ИТХ-аас “хангалттай” үнэлгээ авсан.