Налайх дүүргийн Эрхэм зорилго

“Налайх дүүрэг нь иргэнээ дээдэлсэн, ажилтай, орлоготой, авлигаас ангид, жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжсөн, бизнест ээлтэй, ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий аялал жуулчлалын төв дүүрэг болно"

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР /6 бүлэг, 231 арга хэмжээ/

НЭГ. “КОВИД-19” ЦАР ТАХЛААС ҮҮДЭЛТЭЙ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ БОДЛОГО /10 арга хэмжээ/
ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /51 арга хэмжээ/
ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО /43 арга хэмжээ/
ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО /27 арга хэмжээ/
ТАВ. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /34 арга хэмжээ/
ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /66 арга хэмжээ/