МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан

Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2023 оны төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн хэрэгжилтийн тайлан

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаас Налайх дүүргийн Засаг даргатай байгуулсан хариуцлагын гэрээний хэрэгжилтийн тайлан