ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ /2022 ОН/

Иргэдтэй хийх уулзалтын журам

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хариуцсан мэргэжилтний танилцуулга

ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ