ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ /2021 он /

НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

 

БАЙГУУЛЛАГИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

БАЙГУУЛЛАГИЙН 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Засаг даргын Тамгын газрын дүрмийн биелэлт

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

 

 

2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2019 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН