"ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ" ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ, НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"ГАДААД ХАМТЫН ХАРИЛЦААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ" хөтөлбөр