Налайх дүүрэг

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНД ТУСЛАХ ХУВИЙН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний амьдралын чанарыг сайжруулах хөгжлийн арга хэмжээ”-ний хүрээнд "Түгээмэл хөгжил" бие даан амьдрах төвтэй хамтран төрийн албан хаагчид, Засаг даргын дэргэдэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах салбар зөвлөлийн гишүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын төлөөллүүдийг чадавхжуулах зорилгоор Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хууль эрх зүй, бие даан амьдрах эрх, хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдлын тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд туслах хувийн туслах үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтыг зохион байгууллаа.

Хуваалцах: